986/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta 20 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (449/1988) nimike, 1 §, 2 §:n otsikko, 12 § ja 15 §:n 1 momentti, ja

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 4 a §, 15 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 15 a §, seuraavasti:

Laki

valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan valtion talousarviossa osoitetusta määrärahasta myönnettävään valtion lainaan sekä eduskunnan suostumuksen perusteella myönnettävään valtiontakaukseen ja valtiontakuuseen.

2 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tässä laissa tarkoitetun valtion lainan, valtiontakauksen ja valtiontakuun valvontaan sekä muutoksenhakuun viranomaisen päätökseen ja sen täytäntöönpanoon tässä laissa tarkoitetussa asiassa sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslain (688/2001) 14―18, 31― 32 ja 33―35 §:ssä säädetään.

4 a §
Pääomalaina

Valtion laina voidaan myöntää osakeyhtiölain (734/1978) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna pääomalainana vain, jos se on erikseen talousarviossa sallittu.

12 §
Maksuvapautus ja lainan muuttaminen avustukseksi

Lainan takaisinmaksamisesta vapauttamiseen ja lainan muuttamiseen avustukseksi on saatava eduskunnan suostumus, jollei eduskunta ole suostunut siihen, että valtioneuvosto tai lainan myöntänyt viranomainen voi myöntää vapautuksen lainan takaisinmaksamisesta tai muuttaa lainan avustukseksi. Lainan muuttamiseen avustukseksi sovelletaan muutoin mitä valtionavustuslaissa säädetään.

3 luku

Valtiontakaus

15 §
Takausmaksu

Eduskunnan antaman suostumuksen perusteella myönnettävästä valtiontakauksesta peritään takausmaksu. Takausmaksua määrättäessä otetaan huomioon takauksesta valtiolle mahdollisesti aiheutuvan suoritevelvollisuuden määrä, riskin kohteena olevan toiminnan ja talouden laatu ja laajuus, riskiajan pituus, riskin kohteen luottokelpoisuus, riskin kohteen maan luottokelpoisuus ja muut katettavaan riskiin vaikuttavat seikat sekä kilpailutekijät. Takausmaksun tarkemmasta määräytymisestä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.


Mitä edellä säädetään valtiontakauksen maksullisuudesta ja takausmaksusta, sovelletaan myös valtiontakuuseen ja siitä perittävään takuumaksuun.

15 a §
Takauksen ja takuun valvonta

Valtiontakauksen tai valtiontakuun myöntäneellä viranomaisella on oikeus saada viranomaisen määräämänä ajankohtana takauksen tai takuun ehtojen noudattamisen valvonnassa tarpeelliset tiedot ja selvitykset siltä, jonka talouden ja toiminnan hyväksi takaus tai takuu on annettu sekä toimittaa tämän talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Valtiontakauksessa viranomaisella on oikeus saada edellä tarkoitetut tiedot ja selvitykset myös velkojalta, jonka saatavien turvaamiseksi takaus on annettu.


Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2001. Lain 4 a §:n säännöksiä pääomalainasta sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2002. Tätä lakia ei sovelleta valtiontakaukseen ja valtiontakuuseen, joka on myönnetty ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 196/2001
VaVM 21/2001
EV 141/2001

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.