960/2001

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta

Valtioneuvoston kanslia on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtioneuvoston kanslian suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Valtioneuvoston kanslian maksuttomia suoritteita ovat:

1) valtioneuvoston toimintaa ja sen turvaamista varten annettavat palvelut;

2) valtioneuvoston tiedotuksen, kirjaamon ja arkiston peruspalvelut tiedotusvälineille ja yleisölle;

3) valtioneuvoston kanslian toimituskirjoina annettavat asiakirjat;

4) valtioneuvoston edustustilojen toiminta ja käyttö;

5) oikeuskanslerinvirastolle sekä valtiovarainministeriölle vastavuoroisuuden perusteella annettavat vähäiset hallinto-, talous- ja virastopalvelut.

Maksuttomia ovat myös muut suoritteet, joita ei jäljempänä ole määrätty maksullisiksi.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtioneuvoston kansliassa säilytettävistä asiakirjoista eri tilauksen nojalla valmistettavasta jäljennöksestä tai otteesta, joka todistetaan oikeaksi, peritään maksua 1,50 euroa sivulta.

Eri tilauksesta annettavasta diaaritodistuksesta peritään todistusmaksuna 8,50 euroa.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtioneuvoston kanslian maksullisia suoritteita, joiden maksun kanslia päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut virallisjakelua lukuun ottamatta,

2) muuhun kuin edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan kuuluvat selvitykset, asiantuntijatyö ja tietojen antaminen samoin kuin tilojen, laitteiden ja järjestelmien käyttö, milloin niistä aiheutuneet kustannukset eivät ole vain vähäisiä,

3) muuta kuin 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa varten otetut jäljenteet mikrofilmeistä, valokuvista, dioista, videoista, kartoista, piirustuksista ja muista vastaavista, sekä 5 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

5 §
Jäljennösmaksu

Muusta kuin 3 §:ssä tarkoitetusta suoraan asiakirjasta tai mikrofilmistä otetusta standardikokoisesta valokopiosta tai vastaavasta jäljennöksestä peritään 0,50 euroa sivulta. Lähetettäessä edellä tarkoitettuja jäljennöksiä postitse, minimilaskutus on 1,50 euroa.

6 §
Lähetyskulut

Maksullisten suoritteiden lähettämisestä peritään lisäksi kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2002 lukien 31 päivään joulukuuta 2003. Tällä valtioneuvoston kanslian asetuksella kumotaan valtioneuvoston kanslian 22 joulukuuta 1993 tekemä päätös suoritteidensa maksullisuudesta (1397/1993), valtioneuvoston kanslian 24 toukokuuta 1995 tekemä päätös jäljennösmaksuista (511/00/1995), valtioneuvoston kanslian 15 joulukuuta 1996 tekemä päätös Valtioneuvoston linna -videon hinnasta (1183/29/98) sekä valtioneuvoston kanslian 8 helmikuuta 2001 tekemä päätös valtioneuvoston esittelijän oppaan hinnasta (148/29/2001).

8 §
Siirtymäsäännös

Tämän valtioneuvoston kanslian maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2001

Pääministeri
Paavo Lipponen

Hallitusneuvos
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.