867/2001

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (580/2000) 61 ja 62 §,

muutetaan 6 a §, 12 §:n 1 momentin 9 kohta, 14 §:n 6 kohta, 55 §, 58 §:n otsikko ja 1 momentti, 59 §, 60 §:n otsikko ja 1 momentti, 63 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 68 §,

sellaisina kuin niistä 6 a ja 55 § ovat asetuksessa 502/2001 sekä 58 §, 63 § ja 68 § asetuksessa 331/2001 sekä

lisätään 12 §:ään uusi 9 a ja b kohta, edellä mainitulla asetuksella 331/ 2001 kumotun 25 §:n tilalle uusi 25 §, 58 §:ään uusi 5 a kohta sekä 60 §:ään uusi 1 kohta, jolloin nykyinen 1―4 kohta siirtyvät 2―5 kohdaksi, seuraavasti:

6 a §
Viranomaisradioverkkohankkeen yhteistyöryhmä

Viranomaisradioverkkohankkeen yhteistyöryhmä käsittelee merkittävät viranomaisradioverkkoa koskevat linjakysymykset ja muut viranomaisverkkohankkeeseen liittyvät periaatteellisesti tärkeät asiat. Ryhmä voi käsitellä myös muita puheenjohtajan määräämiä asioita.

Yhteistyöryhmään kuuluvat hallinto-osaston osastopäällikkö puheenjohtajana, poliisiosaston osastopäällikkö varapuheenjohtajana sekä jäseninä pelastusosaston osastopäällikkö, rajavartiolaitoksen päällikkö sekä puolustusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton edustajat. Ryhmän sihteerinä toimii viranomaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö.

12 §
Hallinto-osaston tehtävät

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


9) hallinnonalan talousarvioehdotusta, menokehyksiä ja tilijaottelua, ministeriön toimintamäärärahan jakoa sekä ministeriötä tilivirastona, jollei asia kuulu toisen osaston tai erillisen yksikön toimialaan;

9 a) rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa (1353/1999) tarkoitettuja maksuviranomaistehtäviä sekä rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisia Euroopan aluekehitysrahastoa koskevia maksuviranomaistehtäviä;

9 b) rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1681/94 mukaisia tehtäviä;


14 §
Aluekehitysosaston tehtävät

Aluekehitysosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


6) rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa (1353/1999) tarkoitettuja hallintoviranomaistehtäviä sekä rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisia Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavia ohjelmia koskevia hallintoviranomaistehtäviä;


25 §
Pelastusosaston yksiköihin sijoittamaton hallitusneuvos

Pelastusosaston yksiköihin sijoittamaton hallitusneuvos:

1) vastaa osaltaan osaston toiminnan kehittämisestä;

2) yhteensovittaa osaston yksiköiden toimintaa;

3) valmistelee osaston tulosyksiköiden päälliköiden kanssa tehtävät tulossopimukset;

4) yhteensovittaa osaston ja toimialan tulossuunnitelmien ja tulossopimusten valmistelua sekä

5) avustaa osastopäällikköä osaston säädösvalmistelu- ja muiden periaatteellisesti tärkeiden hankkeiden käynnistämisessä ja seurannassa.

55 §
Viranomaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö

Viranomaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö ratkaisee viranomaisradioverkkohankkeen yhteistyöryhmän hyväksymien linjausten mukaisesti viranomaisradioverkkoon liittyvät asiat lukuunottamatta radioverkon laitteita ja teleoperointia koskevia pääsopimuksia.

58 §
Pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön päällikkö

Pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön päällikkö ratkaisee 41 ja 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


5 a) tietohallintoa osaston päällikön hyväksymien periaatteiden mukaisesti;


59 §
Pelastusosaston pelastustoimintayksikön päällikkö

Pelastusosaston pelastustoimintayksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) organisaatioita ja niiden toiminnan suunnittelua sekä johtamisjärjestelyjä;

2) valmiuden tarkastamista ja siitä johtuvia toimenpiteitä;

3) hälytys-, viesti- ja valvontajärjestelmien ylläpitämistä ja teknillistä toteuttamista;

4) pelastustoimen kalustoa, materiaalia ja laitteita sekä niiden sijoitusta; sekä

5) rakennusten varaamista.

60 §
Pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö

Pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) onnettomuuksien teknistä ehkäisyä ja suojaamista;


63 §
Pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä

Pelastusosaston kehittämis- ja hallintoyksikön palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee 43 §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:


68 §
Pelastusviranomaiset

Sisäasiainministeriössä pelastusviranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoitavat pelastusylijohtaja, pelastusosaston tulosyksiköihin sijoittamaton hallitusneuvos, pelastusosaston tulosyksiköiden päälliköt, suunnittelujohtaja, koulutusjohtaja, lainsäädäntöneuvos, neuvottelevat virkamiehet, yli-insinöörit, pelastusylitarkastajat ja ylitarkastajat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2001.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Kansliapäällikkö
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.