856/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun hammaslääkärinpalkkioiden ja hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteista 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1653/1992, seuraavasti:

1 §

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain (364/1963) 7 §:ssä tarkoitettua hammaslääkärinpalkkioita ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain (678/1992) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua rintamaveteraanien protetiikan korvaamista koskevaa taksaa noudattaa sairausvakuutusasetuksen 4 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja perusteita.

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä sekä niiden taksat.

2 §

Sairausvakuutuslain ja rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain nojalla korvattavasta hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja hoidosta perityt palkkiot korvataan hammaslääkärin palkkiotaksan ja rintamaveteraanien protetiikan kliinisen työn toimenpiteiden taksojen mukaan.

Tämän päätöksen mukaan ei suoriteta korvausta laboratorio- eikä röntgentutkimuksista perityistä palkkioista elleivät ne kuulu osana hammaslääkärin suorittamaan tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen.

3 §

Tässä asetuksessa tarkoitettuja euromääriä voidaan korottaa enintään 100 prosentilla sen mukaan kuin kansaneläkelaitos määrää, kun tutkimus- tai hoitotoimenpide on suoritettu muuna kuin säännölliseksi katsottavana vastaanottoaikana.

4 §

Hammaslääkärin palkkiotaksan mukaan suoritetaan korvausta sairausvakuutuslain 5 b §:n mukaiseen hammashuoltoon perustuvista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä.

Jos tutkimuksen tai hoitotoimenpiteen on suorittanut erikoishammaslääkäri omalta erikoisalaltaan, korotetaan mainitun taksan mukaisia euromääriä 30 prosentilla.

5 §

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelon toimenpiteistä ja niiden taksat. Toimenpidemaksujen taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena enintään 235,13 euron määrää toimenpiteeltä.

Jos korkeimman taksan mukaisen toimenpiteen suorittaminen sen laadun tai vaikeusasteen johdosta kestää normaalia huomattavasti kauemmin, korotetaan taksaa tältä osin 50 prosentilla.

6 §

Sairaalassa hoidettavalta hammaslääkärin potilaalta perityn hoitopäiväpalkkion taksaa vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 12,11 euroa hoitopäivältä. Leikkauksista ja vaikeusasteeltaan vastaavista toimenpiteistä perittyihin palkkioihin sisältyy myös hoitopäiväpalkkio.

Jos on kysymys erikoishammaslääkärin hoitopäiväpalkkiosta, korotetaan euromäärää 30 prosentilla.

7 §

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpiteiden taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena kliinisen työn osalta enintään 269,94 euron ja teknisen työn osalta enintään 386,83 euron määrää toimenpiteeltä.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 14 päivänä syyskuuta 1994 antama päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista (828/1994) siihen 25 päivänä helmikuuta 1998 tehtyine muutoksineen (155/1998).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitussihteeri
Lauri Pelkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.