852/2001

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan 21 päivänä kesäkuuta 2000 maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 58 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 945/2001,

muutetaan 52 §:n 2 momentti, 89 §:n 1 momentti ja 103 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 52 §:n 2 momentti osaksi asetuksessa 855/2000 ja 945/2000 sekä 89 §:n 1 momentti ja 103 §:n 4 momentti mainitussa asetuksessa 855/2000, sekä

lisätään asetukseen uusi 103 a §, seuraavasti:

52 §
Tuettavat kehittämistoimenpiteet

Tukea voidaan myöntää:

1) asuin- ja elinympäristöä sekä paikkakunnan asumisviihtyvyyttä sekä ympäristönsuojelua edistäviin rahoituslain 13 ja 15 §:ssä tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin, jotka eivät ole tuloa tuottavia;

2) sellaisiin maataloutta koskeviin kehittämishankkeisiin, joita rahoitetaan 2 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitetuista ohjelmista tai jotka täyttävät tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön puitteissa (96/C 45/06), sellaisina kuin ne ovat tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden muuttamisesta annetussa komission tiedonannossa (98/C 48/02), tarkoitetut edellytykset;

3) muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua maaseudun elinkeinotoimintaa koskeviin, erityisesti pieniä yrityksiä hyödyttäviin sellaisiin kehittämishankkeisiin, joihin myönnettävää tukea tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden (96/C 45/06) 2 kohdan perusteella ei pidetä perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna valtiontukena;

4) sellaisiin osarahoitettaviin koulutushankkeisiin, jotka täyttävät EY:n maaseudun kehittämisasetuksen 9 artiklassa tarkoitetut edellytykset;

5) elinkeinotoimintaa koskeviin sellaisiin erityisesti pieniä yrityksiä tai kehittämishankkeen toteutusalueen asukkaita hyödyttäviin kehittämishankkeisiin, joihin myönnettävää tukea Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 johdantokappaleen 6 kohdan perusteella ei pidetä tämän momentin 3 kohdassa tarkoitettuna valtiontukena.


89 §
Kehittämishankkeeseen myönnetyn tuen maksatus

Kehittämishankkeeseen myönnetty tuki maksetaan osoitettujen kustannusten mukaan vuosittain enintään kolmessa erässä mahdollinen ennakko mukaan lukien. Jos kehittämishanke sisältyy maaseudun yhteisöaloiteohjelmaan, maksatuskertoja voi kuitenkin mahdollinen ennakko mukaan lukien olla enintään neljä. Ennakkona voidaan maksaa enintään 30 prosenttia vuotuisesta avustuserästä. Maaseudun alueelliseen kehittämisohjelmaan sisältyvään kehittämishankkeeseen ennakkoa voidaan kuitenkin maksaa ainoastaan kerran enintään 30 prosenttia siitä avustusosuudesta, joka kohdistuu vuoden kuluessa kehittämishankkeen alkamisesta syntyneisiin kustannuksiin. Toinen erä voidaan maksaa vasta, kun ensimmäistä ja toista erää vastaava osuus hankkeesta on toteutettu ja selonteko varojen käytöstä on toimitettu työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja valtakunnallisista hankkeista maa- ja metsätalousministeriölle. Viimeisen erän maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa määräajassa toiminnastaan, varojen käytöstä ja hankkeen toteutumisesta selvityksen tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.


103 §
Voimaantulo

Sen estämättä, mitä 39 §:n 3 momentissa säädetään, sovelletaan vuonna 2000 vireille tulleisiin hakemuksiin, mitä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1750/1999 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2075/2000 1 artiklan 2 kohdassa säädetään.

103 a §
Tilanpidon aloittamisen ja maan hankinnan tuen siirtymäsäännös

Sen estämättä, mitä 78 §:ssä tuen hakemisesta asiakirjan luonnoksen perusteella ja 79 §:ssä tuen hakemisen ajankohdasta säädetään, nuorten viljelijöiden aloitustukea ja rahoituslain 21 §:ssä tarkoitettua tukea maanhankintaan voidaan myöntää, jos tukea ei ole voinut hallinnollisista syistä hakea tässä asetuksessa tarkoitetuin tavoin määräajassa ja jos

1) tilanpidon aloittamista koskeva luovutuskirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettu 1 päivän marraskuuta 1999 ja 30 päivän kesäkuuta 2000 välisenä aikana, molemmat päivät mukaan lukien, tukea ei ole haettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja hakemus tulee vireille viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2001;

2) tilanpidon aloittamista koskeva luovutuskirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettu ja hakemus on tullut vireille 1 päivän marraskuuta 1999 ja 30 päivän kesäkuuta 2000 välisenä aikana, molemmat päivät mukaan lukien;

3) muuta maan hankintaa koskeva luovutuskirja on allekirjoitettu ja hakemus on tullut vireille 29 päivän joulukuuta 1999 ja 30 päivän kesäkuuta 2000 välisenä aikana, molemmat päivät mukaan lukien;

4) muuta maan hankintaa koskeva luovutuskirja on äkillisen kuoleman, vakavan sairauden, pakkohuutokaupan tai pakkohuutokaupan peruuttamiseksi tai niihin verrattavan muun painavan syyn takia allekirjoitettu 29 päivän joulukuuta 1999 ja 30 päivän kesäkuuta 2000 välisenä aikana, tukea ei ole haettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja hakemus tulee vireille viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2001.

Tilanpidon aloittamista koskevaan luovutuskirjaan tai vuokrasopimukseen sovelletaan, mitä 36 §:n 2 momentissa säädetään.

Tukea ei saa myöntää, jos päätös hakemukseen annetaan 31 päivän joulukuuta 2001 jälkeen eikä kysymys ole valituksen johdosta annetusta uudesta päätöksestä.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 2001.

Tätä asetusta sovelletaan myös hakemuksiin, jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat vireillä.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Carl-Gustav Mikander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.