832/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 23 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §

Rajaeläinlääkärin maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) Euroopan yhteisön alueen ulkopuolisista maista (kolmannet maat) tuotaville eläville eläimille sekä eläimistä saataville elintarvikkeille ja muille tuotteille eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) mukaisesti tehtävät tarkastukset;

2) eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen (491/1996) 30 ja 31 §:n mukaiset rajanylityspaikalla tai maastapoistumispaikalla tehtävät eläinsuojelutarkastukset;

3) vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä elävien nautaeläinten hyvinvoinnin osalta kuljetuksen aikana annetun komission asetuksen (EY) N:o 615/98 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset (vientitukitarkastus); ja

4) muut kuin 1―3 kohdassa tarkoitetut rajaeläinlääkärin todistukset.

Tarkastuksista ja todistuksista peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut. Maksu peritään myös silloin, kun pyydetty tarkastus jätetään peruuttamatta.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan rajaeläinlääkärin suorittamista tarkastuksista perittävistä maksuista 12 päivänä toukokuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (595/1999).

Tarkastuksesta, joka on tilattu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Neuvoston direktiivi 85/73/ETY (31985L0073); EYVL N:o L 32, 5.2.1985, s. 14, neuvoston direktiivi 93/118/ETY (31993L0118); EYVL N:o L 340, 31.12.1993, s. 15, neuvoston direktiivi 94/64/EY (31994L0064); EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 8, neuvoston direktiivi 95/24/EY (31995L0024); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 14, neuvoston direktiivi 96/43/EY (31996L0043); EYVL N:o L 162, 1.7.1996, s. 30, neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078); EYVL N:o L 24, 30.1.1998, s. 9

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.