805/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus eräiden vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksissa käytettävien kuljetettavien painelaitteiden teknisistä vaatimuksista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 13 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 124/2001:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksissa käytettävien kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien kaasupullojen, putkiastioiden ja kryoastioiden sekä niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden teknisiä vaatimuksia.

Tätä asetusta sovelletaan 1 momentissa tarkoitettujen uusien laitteiden vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa ja olemassa olevien laitteiden vaatimustenmukaisuutta uudelleenarvioitaessa, kun näitä laitteita halutaan saattaa markkinoille kuljetettavista painelaitteista annetun neuvoston direktiivin (1999/36/EY) VII liitteessä tarkoitetuin π (pii)-merkinnöin.

2 §
Tekniset vaatimukset

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluviin kaasupulloihin, putkiastioihin ja kryoastioihin ja niihin liittyviin venttiileihin ja muihin lisälaitteisiin sovelletaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979; ADR-sopimus) tai kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 5/1985; COTIF) liitteenä olevien RID-määräysten teknisiä määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat voimassa 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen pakkausten sekä niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden materiaalin on kestettävä haurasmurtumaa vastaan -40 °C:n lämpötilaan saakka. Materiaalin kestävyydestä pakkauksessa tulee olla merkintä "-40 °C" vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja tarkastuslaitoksen tunnusnumeron jäljessä tai muu turvatekniikan keskuksen hyväksymä merkintä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

4 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia kaasupulloja, putkiastioita ja kryoastioita sekä niihin liittyviä venttiileitä ja muita lisälaitteita saa käyttää edelleen Suomessa.

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluviin kaasupulloihin, putkiastioihin ja kryoastioihin ja niihin liittyviin venttiileihin ja muihin lisälaitteisiin saa teknisten vaatimusten osalta edelleen soveltaa tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua liikenneministeriön päätöstä (660/1997) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua liikenneministeriön päätöstä (901/1997), kunnes toisin säädetään. Tällöin laitteisiin ei kuitenkaan saa kiinnittää kuljetettavista painelaitteista annetun neuvoston direktiivin (1999/36/EY) VII liitteessä tarkoitettua π (pii)-merkintää.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.