781/2001

ttu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 27 a, 31 a, 41 c, 41 d, 46, 48, 59, 107, 108, 117, 126 a, 133, 160 ja 184 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 27 a § asetuksessa 754/1999, 31 a ja 117 § asetuksessa 280/2001, 41 c ja 41 d § asetuksessa 671/1997, 46 ja 48 § asetuksessa 563/2000, 59 ja 107 § asetuksessa 1243/1999, 108, 126 a ja 133 § asetuksessa 290/1998, 160 § asetuksessa 593/2000 ja 184 a § asetuksessa 790/2000, seuraavasti:

27 a §
Vaarallisten aineiden kuljetusajoneuvo

Vaarallisten aineiden kuljetusajoneuvo on N- tai O-luokan ajoneuvo, joka on vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin tarkoitetuista moottoriajoneuvoista ja niiden perävaunuista sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksynnästä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/91/EY mukainen tai E-säännön n:o 105 sellaisen version mukainen, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.

31 a §
Eräiden E-sääntöjen tunnustaminen

Ajoneuvojen ja niiden osien, joiden ominaisuuksista tai hyväksynnästä ei ole annettu erityisiä säännöksiä, katsotaan vastaavan tieliikennelain (267/1981) 83, 83 a ja 83 b §:n vaatimuksia seuraavasti:

a) nestekaasua polttoaineena käyttävien moottoriajoneuvojen erityislaitteet E-säännön n:o 67 vaatimuksia;

b) traktori kuljettajan näkökentän osalta E-säännön n:o 71 vaatimuksia;

c) akkukäyttöinen, yksinomaan sähkövoimalla kulkeva ajoneuvo akkua ja sähkölaitteita koskevien ominaisuuksiensa osalta E-säännön n:o 100 vaatimuksia; ja

d) traktorin ja sen perävaunun ilmarenkaat E-säännön n:o 106 vaatimuksia.

41 c §
Kääntyvyys

Auton tulee olla siten kääntyvä, että ulommaisen etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään 5,30 metrin säteistä kaarta pitkin.

41 d §
Takakulman sivusuuntainen siirtymä

1. Kuorma-auton (N2- ja N3-luokka) korin tulee olla siten mitoitettu, että lähdettäessä autolla liikkeelle ohjauksen ollessa 12,50 metrin säteistä kääntöympyrää vastaavassa asennossa, korin äärimmäisen takakulman siirtymä auton sivun määräämästä pituussuuntaisesta pystytasosta mitattuna on enintään 0,80 metriä.

2. Linja-auton (M2- ja M3-luokka) korin tulee olla siten mitoitettu, että tultaessa suoraan ajaen 12,50 metrin säteiseen kääntöympyrään ja alettaessa seurata sitä, korin äärimmäisen takakulman siirtymä suoraan ajon aikaisesta auton sivun määräämästä pystytasosta mitattuna on enintään 0,60 metriä.

3. Akselinnostolaitteella varustettujen ajoneuvojen mitoituksessa 1 momentissa tarkoitettua vaatimusta on sovellettava myös akselin tai akselien ollessa yläasennossa. Niiden N-luokan ajoneuvojen osalta, joiden nostettavat akselit ovat yläasennossa tai kuormitettavat akselit kuormaamattomina, luku 0,80 metriä korvataan luvulla 1,00 metriä.

46 §
Henkilö- ja pakettiauton pakokaasupäästöt

1. M1- ja N1-luokan ajoneuvon sekä muulla kuin maa- tai nestekaasulla toimivalla ottomoottorilla varustetun muun auton tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se kullekin ajoneuvoluokalle on voimassa muutettuna neuvoston direktiiveillä 74/290/ETY, 83/351/ETY, 88/76/ETY, 88/436/ETY, 89/458/ETY, 91/441/ETY ja 93/59/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 94/12/EY, 96/69/EY, 98/69/EY ja 2001/1/EY sekä komission direktiiveillä 77/102/ETY, 78/665/ETY, 89/491/ETY, 96/44/EY, 98/77/EY ja 1999/102/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 49 tai n:o 83 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

2. M1- ja N1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset myös, jos ajoneuvon moottori on EY-hyväksytty ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- ja nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on kullekin ajoneuvoluokalle voimassa muutettuna neuvoston direktiivillä 91/542/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 96/1/EY ja 1999/96/EY sekä komission direktiivillä 2001/27/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 49 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

48 §
Raskaiden diesel- ja ottomoottorien pakokaasupäästöt

1. M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa käytettävän dieselmoottorin ja maa- tai nestekaasulla toimivan ottomoottorin tulee olla EY-hyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on kullekin ajoneuvoluokalle voimassa muutettuna neuvoston direktiivillä 91/542/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 96/1/EY ja 1999/96/EY sekä komission direktiivillä 2001/27/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 49 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

2. M2- ja N2-luokan ajoneuvon katsotaan vastaavan 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia myös, jos se on tyyppihyväksytty 46 §:n mukaisesti.

3. Jos auton alustalle rakennetun työkoneen moottori ei ole tyyppihyväksytty 1 momentin mukaisesti, moottorin tulee olla EY-hyväksytty liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY mukaisesti.

4. Erittäin ympäristöystävällisen ajoneuvon moottorin tulee olla EY-hyväksytty direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se kullekin ajoneuvoluokalle on voimassa muutettuna direktiiveillä 1999/96/EY ja 2001/27/EY.

59 §
Saranat ja lukot sekä astinlaudat

M1- ja N-luokan auton sivuovien saranoiden ja lukkojen sekä astinlautojen tulee olla EY-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun EY:n neuvoston direktiivin 70/387/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se kullekin ajoneuvoluokalle on voimassa muutettuna komission direktiiveillä 98/90/EY ja 2001/31/EY, tai hyväksytyt E-säännön n:o 11 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

107 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla kiinteästi asennettu ohjauslukko tai muu laite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi. Lukkolaitteen tulee olla EY-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estävästä suojalaitteesta annetun neuvoston direktiivin 93/33/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/23/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 62 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

2. L3- ― L5-luokan ajoneuvossa saa käyttää myös autolle 40 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti hyväksyttyä laitetta ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi.

108 §
Seisontatuki

Kaksipyöräisessä moottoripyörässä (L3-luokka) tulee olla seisontatuki. Seisontatuen tulee olla EY-hyväksytty kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuesta annetun neuvoston direktiivin 93/31/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2000/72/EY.

117 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kauko- ja lähivalaisin tai -valaisimet;

b) suuntavalaisimet;

c) jarruvalaisin tai -valaisimet;

d) takarekisterikilven valaisin;

e) etu- ja takavalaisin tai -valaisimet;

f) takana punainen heijastin tai punaiset heijastimet;

g) suuntavalaisimien hätävilkkukytkentä L5-luokan ajoneuvossa; ja

h) poliisimoottoripyörässä vilkkuva sininen varoitusvalaisin.

2. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lisäkaukovalaisin tai -valaisimet;

b) etusumuvalaisin tai -valaisimet;

c) takasumuvalaisin tai -valaisimet;

d) suuntavalaisimien hätävilkkukytkentä muussa kuin L5-luokan ajoneuvossa;

e) peruutusvalaisin tai -valaisimet L5-luokan ajoneuvossa;

f) sivuheijastimet; ja

g) poliisimoottoripyörässä enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin.

3. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien tulee olla e- tai E-hyväksytyt jonkin 118―123, 123 a, 124 tai 125 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti tai hyväksytyt nelipyöräiselle M1- tai N1-luokan ajoneuvolle jonkin 72―75, 77―79 tai 84 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

4. Valaisimien ja heijastimien tulee värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisimen osalta vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta annetun neuvoston direktiivin 93/92/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2000/73/EY, tai E-säännön n:o 53 sellaisen version vaatimuksia, jotka vastaavat mainittujen direktiivien vaatimuksia. Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan koske poliisimoottoripyörään asennettavia 1 momentin h kohdassa ja 2 momentin g kohdassa määriteltyjä valaisimia.

5. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon valaisimissa käytettävien lamppujen tulee olla kyseiseen valaisimeen tarkoitetut ja e- tai E-hyväksyttyjä kyseistä valaisinta koskevan direktiivin tai E-säännön n:o 37 mainittua direktiiviä vastaavan version mukaisesti tai 3 momentissa tarkoitettujen M1- ja N1-luokan ajoneuvoille tyyppihyväksyttyjen valaisimien lamppuja koskevien vaatimusten mukaisesti.

126 a §
Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnukset

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon tulee hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnusten osalta olla EY-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/29/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2000/74/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 60 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

133 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi

1. Jos mopossa tai kevyessä nelipyörässä on kiinteästi asennettu ohjauslukko tai ajoneuvon luvattoman käytön estävä muu laite, tulee sen olla EY- tai E-hyväksytty 107 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

2. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä saa käyttää myös autolle 40 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti hyväksyttyä laitetta luvattoman käytön estämiseksi.

160 §
Radiohäiriöt ja sähkömagneettinen yhteensopivuus

Traktorissa tulee olla radiohäiriöiden torjuntajärjestelmä, joka vastaa maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun neuvoston direktiivin 75/322/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 2000/2/EY ja 2001/3/EY.

184 a §
EY-tyyppihyväksytyn traktorin vaatimusten mukaisuus

Traktorin katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 79/694/ETY, 82/890/ETY, 88/297/ETY, 97/54/EY, 2000/25/EY ja 2001/3/EY, mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille mainitun direktiivin 5 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen.


1. Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2001 jäljempänä säädetyin poikkeuksin.

2. Auton kääntyvyyttä koskeva 41 c § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

3. Henkilö- ja pakettiauton pakokaasupäästöjä koskeva 46 §:n 1 momentti tulee voimaan seuraavasti ja siinä mainitussa direktiivissä 1999/102/EY tarkoitettu sisäinen valvontajärjestelmä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimintaa, on asennettava:

a) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä tammikuuta 2000;

b) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin a kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2001;

c) uusiin ottomoottorilla varustettuihin bensiiniä polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1 päivästä tammikuuta 2001;

d) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin c kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2002;

e) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin lukuun ottamatta ajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä tammikuuta 2003;

f) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin e kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2004;

g) uusiin ottomoottorilla varustettuihin joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttäviin N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvotyyppeihin sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1 päivästä tammikuuta 2006;

h) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin g kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2007;

i) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, paitsi

― ajoneuvotyyppeihin, jotka on suunniteltu useammalle kuin kuudelle matkustajalle kuljettaja mukaan lukien,

― ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg,

1 päivästä tammikuuta 2003;

j) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin i kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2004;

k) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joita i kohta ei koske, lukuun ottamatta M1-luokan dieselmoottoriajoneuvotyyppejä, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä tammikuuta 2005;

l) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin k kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2006;

m) uusiin dieselmoottorilla varustettuihin N1-luokan II- ja III-alaluokan sekä M1-luokan ajoneuvotyyppeihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, 1 päivästä tammikuuta 2006;

n) kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin m kohdassa tarkoitettuihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2007.

4. Diesel- ja ottomoottoreiden pakokaasupäästöjä koskevat 46 §:n 2 momentti ja 48 § tulevat voimaan seuraavasti ja niissä mainittujen direktiivien 1999/96/EY ja 2001/27/EY vaatimuksia sovelletaan:

a) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä A (EURO III) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1 päivästä lokakuuta 2000 uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1 päivästä lokakuuta 2001 kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta;

b) direktiivin 2001/27/EY vaatimuksia 1 päivästä lokakuuta 2001 uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin dieselmoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin ja 1 päivästä lokakuuta 2003 kaasumoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta; ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin näitä vaatimuksia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä huhtikuuta 2002, jos moottori tai ajoneuvo on tyyppihyväksytty direktiivin 1999/96/EY mukaisesti;

c) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B1 (EURO IV) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1 päivästä lokakuuta 2005 uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1 päivästä lokakuuta 2006 kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta;

d) direktiivin 1999/96/EY liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan taulukoiden rivillä B2 (EURO V) tai C vahvistettuja raja-arvoja 1 päivästä lokakuuta 2008 uusiin diesel- tai kaasumoottorityyppeihin ja niillä varustettuihin ajoneuvotyyppeihin sekä 1 päivästä lokakuuta 2009 kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin edellä tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kolmansiin maihin vietäviä ajoneuvoja ja käytössä oleviin ajoneuvoihin asennettavia vaihtomoottoreita lukuun ottamatta;

e) uudet ajoneuvotyypit on varustettava sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), joka valvoo päästöjä rajoittavien laitteiden toimintaa, 1 päivästä lokakuuta 2005 ja ensi kertaa käyttöön otetut ajoneuvot 1 päivästä lokakuuta 2006.

5. Saranoita ja lukkoja sekä astinlautoja koskeva 59 § tulee voimaan ja siinä mainitun direktiivin 2001/31/EY vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2001 uusiin ajoneuvotyyppeihin.

6. Kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatukea koskeva 108 §, moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon valaisimia ja heijastimia koskeva 117 § ja moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnuksia koskeva 126 a § tulevat voimaan ja niissä mainittujen direktiivien 2000/72/EY, 2000/73/EY ja 2000/74/EY vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002 uusiin ajoneuvotyyppeihin.

7. Traktorin radiohäiriöitä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva 160 § tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2002 ja siinä mainitun direktiivin 2000/2/EY vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2002 uuteen traktorityyppiin sekä traktorin, sen osan ja erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntään ja 1 päivästä lokakuuta 2008 kaikkiin ensi kertaa käyttöön otettaviin traktoreihin sekä niiden osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin.

8. EY-tyyppihyväksytyn traktorin vaatimusten mukaisuutta koskeva 184 a § tulee voimaan uusille traktorityypeille 30 päivästä heinäkuuta 2002.

Komission direktiivi 2000/72/EY (32000L0072); EYVL N:o L 300, 29.11.2000, s. 18,
komission direktiivi 2000/73/EY (32000L0073); EYVL N:o L 300, 29.11.2000, s. 20,
komission direktiivi 2000/74/EY (32000L0074); EYVL N:o L 300, 29.11.2000, s. 24,
euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/1/EY (32001L0001); EYVL N:o L 35, 6.2.2001, s. 34,
komission direktiivi 2001/3/EY (32001L0003); EYVL N:o L 28, 30.1.2001, s. 1,
komission direktiivi 2001/27/EY (32001L0027); EYVL N:o L 107, 18.4.2001, s. 10,
komission direktiivi 2001/31/EY (32001L0031); EYVL N:o 130, 12.5.2001, s. 33

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.