770/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 8 ja 56 §, sellaisina kuin ne ovat, 8 § asetuksessa 1242/1999 ja 56 § asetuksessa 764/2000, sekä

lisätään asetukseen uusi 51 a § seuraavasti:

8 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa;

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria ja vastaavaa moottorityökonetta;

c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, L5-luokan ajoneuvoon, mopoon, kevyeen nelipyörään, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

d) hinattavaa laitetta;

e) rekeä.

2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa ja koenumerokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta 46―48, 48 a, 49―51, 51 a ja 52―56 §:ssä säädetyin edellytyksin. Sama koskee ajoneuvon käyttöä siirtoluvalla.

3. Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

51 a §
Kosovossa rekisteröidyt ajoneuvot

Mitä 51 §:n 1 momentissa säädetään, koskee myös Kosovossa vakituisesti asuvaa henkilöä, ja mitä 51 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös yhteisöä tai henkilöä, jonka kotipaikka on Kosovossa, jos mainitussa 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on rekisteröity Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon siviilioperaation (UNMIK), jäljempänä siviilioperaatio, toimesta. Käytettäessä tällaista ajoneuvoa Suomessa on käyttämisen edellytyksenä lisäksi, mitä 51 §:n 5 momentissa säädetään. Mainitun 5 momentin a kohdassa tarkoitettuina rekisteröintivaltion rekisterikilpinä pidetään kuitenkin siviilioperaation myöntämiä rekisterikilpiä ja kansallisuustunnuksen asemesta voidaan käyttää siviilioperaatiota tarkoittavaa tunnusta. Mainitun 5 momentin d kohdassa tarkoitettuna rekisteröintimaassa annettuna rekisteriotteena pidetään siviilioperaation antamia rekisteröintiasiakirjoja.

56 §
Omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuodun ajoneuvon rekisteröinti

1. Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahan tuoneen henkilön ilmoitettava rekisteröitäväksi Suomessa 30 päivän kuluessa:

a) maahantuonnista, jos ajoneuvon omistajalla on Suomeen saapuessaan tarkoitus jäädä tänne vakinaisesti asumaan; taikka

b) siitä, kun ajoneuvon omistajan katsotaan Suomeen saapumisen jälkeen asettuneen tänne vakinaisesti asumaan.

2. Jos ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä ennen rekisteröintiä, sen on soveltuvin osin täytettävä 51 §:n 5 momentissa tai 52 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitussihteeri
Maija Audejev

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.