752/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtionvarainministeriön esittelystä,

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 9 §:n 4 ja 5 momentti sekä 10 §:n 4 momentin 5 ja 10 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 4 ja 5 momentti ja 10 §:n 4 momentin 10 kohta asetuksessa 497/1996 sekä 10 §:n 4 momentin 5 kohta asetuksessa 311/1997, ja

lisätään 10 §:n 4 momenttiin uusi 10 a, 10 b ja 10 c kohta seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä

1) lääninhallitus alaisuuteensa kuuluvien rekisteritoimistojen ja paikallispoliisin osalta ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan, sikäli kuin asia ei ole 3 momentin 3 kohdan perusteella ministeriön ratkaistava;

2) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta; sekä

3) rikosseuraamusvirasto omalta osaltaan sekä kriminaalihuoltolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen osalta.

Valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää

1) nimittävä viranomainen virastojen tai laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta; sekä

2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta lukuunottamatta rikosseuraamusvirastoa, kriminaalihuoltolaitosta ja vankeinhoitolaitosta, joiden osalta päätöksen tekee rikosseuraamusvirasto.

10 §
Työnantajavirkamiehet

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston tuomioistuintoimiston hallitusneuvos ja ulosottotoimiston hallitusneuvos, kriminaalipoliittisen osaston yleis- ja henkilöstöhallinnosta vastaava hallitusneuvos ja näissä tehtävissä työskentelevä hallitussihteeri;


10) vankeinhoitolaitos: johtaja ja vanki- mielisairaalan ylilääkäri;

10 a) rikosseuraamusvirasto: kriminaalihuoltolaitoksen ylijohtaja, hallintojohtaja, oikeudellisen yksikön johtaja ja vankeinhoitojohtaja;

10 b) kriminaalihuoltolaitos: johtaja;

10 c) vankeinhoidon koulutuskeskus: koulutuskeskuksen johtaja;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.