748/2001

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 338/1998,

muutetaan 1 luvun 11 §:n 3 momentti, 2 luvun 2 §:n 7 kohta, 4 §:n 6 momentti, 5 §:n 5 momentti, 8 §:n 2 momentin 2 kohta sekä 11 §, 3 luvun 2 §:n 3 ja 5 momentti, 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 4 luvun 1 §, 3 §:n 1 momentin 7 kohta ja 4 §:n 3 kohta sekä

lisätään 1 luvun 1 §:ään uusi 4 momentti, 2 §:ään uusi 4 momentti, 6 §:ään uusi 6 momentti sekä 2 luvun 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 luku

Tuloslaskelma ja tasekaavat

1 §
Kululajikohtainen tuloslaskelma

Kirjanpitovelvollinen saa esittää 1 momentin 1―5 kohdan yhteenlaskettuna eränä "BRUTTOTULOS", jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään kaksi seuraavista rajoista:

1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 3 400 000 euroa;

2) taseen loppusumma 1 700 000 euroa;

3) palveluksessa keskimäärin 25 henkilöä.

2 §
Toimintokohtainen tuloslaskelma

Kirjanpitovelvollinen saa esittää 1 momentin 1―3 ja 6 kohdan yhteenlaskettuna eränä "BRUTTOTULOS", jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään kaksi seuraavista rajoista:

1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 3 400 000 euroa;

2) taseen loppusumma 1 700 000 euroa;

3) palveluksessa keskimäärin 25 henkilöä.

6 §
Tase

Edellä 1 momentin kaavan vastaavien A.II kohdan 1 ja 2 alakohdassa esitetään poistamaton hankintameno kiinteistöistä, joihin kirjanpitovelvollisella on omistusoikeus. Lisäksi mainituissa alakohdissa esitetään omana nimikkeenään kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain 5 luvun 11 §:n mukaisesti.

11 §
Erien uudelleennimeäminen ja poisjättäminen

Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se on jätettävä pois tuloslaskelmasta tai taseesta. Lisäksi kirjanpitovelvollinen saa poiketa 1―6 §:n kaavoissa käytettyjen nimikkeiden numero- ja kirjaintunnisteista tai esittää nimikkeet ilman näitä tunnisteita.

2 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

2 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Lisätietona on esitettävä:


7) peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia.

Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jättää esittämättä ne liitetiedot, joista säädetään 1 momentin 5 kohdassa.

4 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jättää esittämättä ne liitetiedot, joista säädetään 1 momentin 7 ja 9―11 kohdassa sekä jättää esittämättä 2 momentissa tarkoitetut liitetiedot muista eristä kuin arvonkorotuksista.

5 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa esittää 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot erittelemättä niitä tase-erittäin sekä jättää esittämättä ne liitetiedot, joista säädetään mainitun momentin 3 ja 4 kohdassa. Tällöin myös momentin 6 kohdassa mainitut erittelyt voidaan jättää esittämättä 1 luvun 6 §:n 1 momentin vastattavien C.3 kohdassa tarkoitettujen muiden pakollisten varausten osalta.

8 §
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista henkilöistä on ilmoitettava toimielinkohtaisesti:


2) heille myönnettyjen rahalainojen yhteenlaskettu määrä samoin kuin määrän vähennys ja lisäys tilikauden aikana sekä lainojen pääasialliset korko- ja muut ehdot;


11 §
Yksityisen elinkeinonharjoittajan ja eräiden muiden kirjanpitovelvollisten lyhennetyt liitetiedot

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, kirjanpitolain 3 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu kirjanpitovelvollinen ja muu kirjanpitovelvollinen kuin mitä mainitun lain 1 luvun 1 §:n 1 ja 6―14 kohdassa sekä 3 luvun 9 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetaan, saa esittää 2―9 §:ssä säädetyn sijasta lyhennetyt liitetiedot, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista.

Lyhennettyinä liitetietoina on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

1) annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä vastuusitoumukset; sekä

2) peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia.

3 luku

Konsernituloslaskelma ja konsernitase

2 §
Eräiden erien merkitseminen konsernituloslaskelmaan

Tuloverot eritellään konsernituloslaskelmassa tai sen liitteenä toisaalta tilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta maksettuihin tai maksettaviin veroihin ja toisaalta laskennallisen verovelan tai -saamisen muutokseen.


Mitä 1 luvun 1 §:n 3 momentissa ja 2 §:n 3 momentissa säädetään, saadaan soveltaa myös konsernituloslaskelmaan. Jos kirjanpitovelvollinen ei sovella kirjanpitolain 6 luvun 7 §:n 6 momenttia, muut kuin satunnaisista eristä johtuvat tuloverot esitetään varsinaisen toiminnan veroina ennen nimikettä "Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä", josta tällöin käytetään nimikettä "Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta".

3 §
Eräiden erien merkitseminen konserni- taseeseen

Kirjanpitolain 6 luvun 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintameno ja mainitun pykälän 4―7 momentissa säädetyllä tavalla lasketut lisäys- ja vähennyserät merkitään yhteenlaskettuina konsernitaseen pysyviin vastaaviin omaksi eräkseen sijoitusten ryhmään.

Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta tuloverojen oikaisemisesta ja täydentämisestä johtuva laskennallinen verosaaminen esitetään konsernitaseessa omana eränään vaihtuviin vastaaviin kuuluvien saamisten ryhmässä sekä siitä johtuva laskennallinen verovelka vieraan pääoman ryhmässä, jollei niitä merkitä yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai verosaamisten kanssa.


4 luku

Konsernituloslaskelman ja -taseen liitetiedot

1 §
Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat tiedot

Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen liitteenä on ilmoitettava soveltuvin osin 2 luvun 2―10 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista.

3 §
Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot

Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen liitetietona on esitettävä:


7) jos tytäryritys on yhdistelty konsernitilinpäätökseen muun kuin emoyrityksen tilikautena päättyneen tilinpäätöksen perusteella, selostus tytäryrityksen toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttaneista olennaisista tapahtumista, jotka ovat sattuneet tytäryrityksen ja emoyrityksen tilikausien päättymisen välisenä aikana.


4 §
Muut liitetiedot

Edellä 1―3 §:ssä säädetyn lisäksi konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietona on esitettävä:


3) laskennallisten verovelkojen ja niiden muutosten erittely tilinpäätössiirtoihin perustuviin, yhdistelytoimenpiteisiin perustuviin ja konserniyritysten omiin tuloslaskelmiin ja taseisiin sisältyviin, jos nämä on esitetty yhdistettynä konsernituloslaskelmassa ja -taseessa;Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2001. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä asetusta kirjanpitoon sinä tilikautena, joka on kulumassa, kun asetus tulee voimaan.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Ministeri
Kimmo Sasi

Nuorempi hallitussihteeri
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.