716/2001

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus traktoreiden EY-tyyppihyväksynnästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:

Soveltamisala ja määritelmät
1 §

Tätä asetusta sovelletaan 2 §:n 1 momentissa määriteltyihin pyörillä varustettuihin traktoreihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on 6―40 km/h.

2 §

Maatalous- ja metsätraktoreilla tarkoitetaan pyörillä tai teloin varustettuja moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, joissa on vähintään kaksi akselia ja jonka tärkein ominaisuus on niiden vetävä voima ja niiden on suunniteltu erityisesti vetämään, työntämään, kuljettamaan tai käyttämään maa- ja metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitettuja työvälineitä, koneita tai perävaunuja. Ne voidaan varustaa kuljettamaan kuormaa ja matkustajia.

EY-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan menettelyä, jossa jokin Euroopan talousalueeseen kuuluva (ETA) valtio vahvistaa, että traktorityyppi täyttää pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY liitteessä II lueteltujen erityisdirektiivien tekniset vaatimukset ja on läpäissyt neuvoston direktiivin 74/150/ETY mukaisessa EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa luetellut tarkastukset.

Tyyppihyväksyntäviranomaisella tarkoitetaan tässä päätöksessä sosiaali- ja terveysministeriötä tai sen määräämää viranomaista. Ajoneuvohallintokeskus on kuitenkin tyyppihyväksyntäviranomainen, kun käsitellään traktorin moottorityypin tai moottoriperheen tyyppihyväksyntää pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/537/ETY tai pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/25/EY vaatimusten mukaisesti.

Traktoreiden EY-tyyppihyväksyntä
3 §

Valmistaja tai tämän edustaja jättää EY-tyyppihyväksyntähakemuksen jollekin ETA-valtiolle. Suomessa hakemus jätetään sosiaali- ja terveysministeriölle. Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu moottorityypin tai moottoriperheen tyyppihyväksyntää koskeva hakemus liitteineen jätetään kuitenkin Ajoneuvohallintokeskukselle. Hakemuksen mukana on oltava neuvoston direktiivin 74/150/ETY mukainen täydellinen luettelo tiedoista tai ilmoituslomake ja siinä tarkoitetut asiakirjat. Samaa traktorityyppiä koskevaa hakemusta ei saa jättää useammalle kuin yhdelle ETA-sopimusvaltiolle.

Traktorin EY-tyyppihyväksyntä suoritetaan tämän asetuksen liitteessä lueteltujen erityisdirektiivien vaatimusten mukaisesti paitsi T4-luokan traktoreiden tyyppihyväksyntä suoritetaan siten kuin säädetään komission direktiivin 2001/3/EY liitteen II osan B lisäyksen 1 osassa II. Erityisdirektiivejä sovellettaessa on otettava huomioon kunkin direktiivin soveltamisala traktoriluokittain, jotka annetaan komission direktiivin 2001/3/EY liitteen II osan B osassa I ja liitteen II osan B lisäys 1 osassa II.

4 §

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on hyväksyttävä kaikki traktorityypit, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

1) tyyppi on komission direktiivissä 2001/3/EY esitetyn ilmoituslomakkeen yksityiskohtaisten tietojen mukainen; ja

2) tyyppi on läpäissyt 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen mallissa luetellut tarkastukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tarkastukset tehdään tähän tarkoitukseen pätevässä laitoksessa.

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen on antanut tyyppihyväksynnän, sen on toteutettava tarpeen mukaan ja tarvittaessa yhteistyössä muiden ETA-valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tarvittavat toimenpiteet sen tarkastamiseksi, että tuotantomallit ovat tyyppihyväksytyn tyypin mukaisia. Tällainen tarkastus suoritetaan pistokokeilla.

5 §

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on kuukauden kuluessa lähetettävä muiden ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille ilmoituslomakkeen ja hyväksyntätodistuksen jäljennös jokaisesta hyväksymästään tai hylkäämästään tyypistä. Valmistajan tai hänen edustajansa rekisteröintimaassa on täytettävä jokaisesta hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetusta traktorista EY-vaatimustenmukaisuustodistus.

6 §

Jos hyväksytyn tyypin tuotanto lakkaa tai ilmoituslomakkeessa olevien tietojen yksityiskohdat muuttuvat, siitä on ilmoitettava EY-tyyppihyväksynnän antajalle.

Jos 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaja katsoo, että ilmoitettu muutos ei vaadi olemassa olevan tyyppihyväksyntätodistuksen muuttamista tai uuden tyyppihyväksyntätodistuksen täyttämistä, tästä on ilmoitettava traktorin valmistajalle ja lähetettävä muiden ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille säännöllisin väliajoin jäljennökset muutoksista jaettuihin ilmoituslomakkeisiin.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ilmoituksen vastaanottaja havaitsee, että tietolomakkeen muutos antaa aihetta uusiin tarkastuksiin tai uusiin testeihin ja että sen vuoksi on tarpeen muuttaa voimassa olevaa tyyppihyväksyntätodistusta tai täyttää uusi tyyppihyväksyntätodistus, on tästä ilmoitettava valmistajalle. Uudet asiakirjat on lähetettävä kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta muiden ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Kun tyyppihyväksyntätodistusta muutetaan, kun se korvataan uudella tai kun hyväksytyn tyypin tuotanto lakkaa, on tyyppihyväksynnän antajan kuukauden kuluessa toimitettava muiden ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille viimeisen vanhan todistuksen mukaisesti valmistetun traktorin sarjanumerot ja, jos mahdollista, ensimmäisen uuden tai muutetun todistuksen mukaisesti valmistetun traktorin sarjanumerot.

7 §

Uuden traktorin rekisteröintiä tai sen myyntiä, käyttöönottoa tai käyttöä ei saa kieltää sen rakenteeseen tai toimintaan liittyvistä syistä, jos traktorityypillä on EY-vaatimustenmukaisuustodistus. Tämä EY-vaatimustenmukaisuustodistus ei kuitenkaan estä toteuttamasta kyseisiä toimenpiteitä niiden traktoreiden osalta, jotka eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia.

Traktori ei ole hyväksytyn tyypin mukainen, jos se poikkeaa ilmoituslomakkeessa olevien tietojen yksityiskohdista ja jos tyyppihyväksynnän antanut ETA-valtio ei ole hyväksynyt näitä poikkeamia 6 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti. Traktorin ei katsota poikkeavan hyväksytystä tyypistä, kun mittapoikkeamat sallitaan erityisdirektiiveissä ja näitä mittapoikkeamia noudatetaan.

8 §

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen havaitsee, että useat traktorit, joiden mukana on tyyppihyväksyntäviranomaisen hyväksymää tyyppiä koskeva EY-vaatimustenmukaisuustodistus, eivät ole sen hyväksymän tyypin mukaisia, tyyppihyväksyntäviranomaisen on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava muiden ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille 1 momentissa mainituista toimenpiteistä, jotka saattavat johtaa EY-tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava kuukauden kuluessa muille ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta.

Jos jonkun muun ETA-valtion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tyyppihyväksyntäviranomaiselle, että tyyppihyväksyntäviranomaisen hyväksymät traktorit eivät ole EY-tyyppihyväksynnän mukaisia, tyyppihyväksyntäviranomaisen on ryhdyttävä 1 momentin mukaisiin toimenpiteisiin.

9 §

Jos havaitaan, että tietyntyyppiset traktorit saattavat muodostaa turvallisuusriskin liikenteessä tai työssä, vaikka niille olisikin asianmukaisesti annettu EY-vaatimustenmukaisuustodistus, voi tyyppihyväksyntäviranomainen kieltää näiden traktoreiden rekisteröinnin, myynnin, käyttöönoton ja käytön enintään kuudeksi kuukaudeksi Suomessa. Tällaisista päätöksistä on perusteluineen välittömästi ilmoitettava muille ETA-valtioille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.

10 §

EY-tyyppihyväksyntä voidaan antaa myös sellaisille traktoreiden järjestelmä- tai osatyypeille, jotka muodostavat erillisen traktorin osan.

Jos erillinen traktorin osa voi toimia vain yhdessä muiden traktorin osien kanssa, on erillisen traktorin osan EY-tyyppihyväksyntätodistukseen sisällytettävä sen käyttöä koskevat rajoitukset ja sen asentamista koskevat vaatimukset, jotka tarkastetaan traktorin EY-tyyppihyväksynnän yhteydessä.

Erilliselle traktorin osalle on täytettävä EY-vaatimustenmukaisuustodistus. Erillinen traktorin osa on varustettava kauppanimellä tai tavaramerkillä, tyypillä ja, jos erityisdirektiiveissä niin säädetään, myös tyyppihyväksyntänumerolla.

Erinäiset säännökset
11 §

Tämän asetuksen 3 §:n mukaisen EY-tyyppihyväksyntähakemuksen mukana oltavan ilmoituslomakkeen malli annetaan komission direktiivin 2001/3/EY liitteessä I. Traktorityypin EY-tyyppihyväksynnän aikana sovellettavat menettelyt annetaan mainitun direktiivin liitteen II lisäyksessä 2.

Traktorityyppien ja -luokkien määritelmät annetaan mainitun direktiivin liitteessä II osassa A. T4-luokan traktoreiden määritelmät ja käyttöehdot annetaan direktiivin liitteen II lisäyksen 1 osassa I.

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli ja menettelytavat annetaan mainitun direktiivin liitteessä II osassa C.

EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen malli annetaan mainitun direktiivin liitteessä III.

12 §

Direktiivin 2000/25/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaisia traktoreita ja moottoreiden ensimmäistä käyttöönottoa koskevia vaatimuksia sovelletaan moottoreihin seuraavasti:

1) 30 päivän kesäkuuta 2001 jälkeen luokkien A, B ja C moottoreihin,

2) 31 päivän joulukuuta 2001 jälkeen luokkien D ja E moottoreihin,

3) 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen luokan F moottoreihin ja

4) 31 päivän joulukuuta 2003 jälkeen luokan G moottoreihin.

Mainittuja vaatimuksia sovelletaan kuitenkin 30 päivän kesäkuuta 2002 jälkeen sellaisiin traktoreihin, joihin on asennettu luokan E moottori, ja 30 päivän kesäkuuta 2003 jälkeen sellaisiin traktoreihin, joihin on asennettu luokan F moottori.

Ennen mainittuja päivämääriä valmistettujen moottoreiden osalta vaatimus direktiivin vaatimusten täyttämisestä astuu voimaan kahden vuoden kuluttua mainituista päivämääristä.

13 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja lomakkeita on saatavana tyyppihyväksyntäviranomaiselta maksua vastaan.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä elokuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä (1412/1993) sekä traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntävaatimuksista 12 päivänä marraskuuta 1997 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (996/1997) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen kuitenkin siten, että direktiiviä 2001/3/EY vastaavalta osaltaan niiden määräyksiä voidaan soveltaa vaihtoehtona tämän direktiivin mukaisille määräyksille 30 päivään heinäkuuta 2002 saakka.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimiin.

Neuvoston direktiivi 74/150/ETY; EYVL N:o L 084, 28.3.1974, s. 10―24
Neuvoston direktiivi 74/151/ETY; EYVL N:o L 084, 28.3.1974, s. 25―32
Neuvoston direktiivi 74/152/ETY; EYVL N:o L 084, 28.3.1974, s. 33―35
Neuvoston direktiivi 74/346/ETY; EYVL N:o L 191, 15.7.1974, s. 1―4
Neuvoston direktiivi 74/347/ETY; EYVL N:o L 191, 15.7.1974, s. 5―10
Neuvoston direktiivi 75/321/ETY; EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 24―27
Neuvoston direktiivi 75/322/ETY; EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 28―37
Neuvoston direktiivi 76/432/ETY; EYVL N:o L 122, 8.5.1976, s. 1―14
Neuvoston direktiivi 76/763/ETY; EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 135―138
Neuvoston direktiivi 77/311/ETY; EYVL N:o L 105, 28.4.1977, s. 1―9
Neuvoston direktiivi 77/536/ETY; EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 1―37
Neuvoston direktiivi 77/537/ETY; EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 38―59
Neuvoston direktiivi 78/764/ETY; EYVL N:o L 255, 18.9.1978, s. 1―39
Neuvoston direktiivi 78/933/ETY; EYVL N:o L 325, 20.11.1978, s. 16―42
Neuvoston direktiivi 79/532/ETY; EYVL N:o L 145, 13.6.1979, s. 16―19
Neuvoston direktiivi 79/533/ETY; EYVL N:o L 145, 13.6.1979, s. 20―22
Neuvoston direktiivi 79/622/ETY; EYVL N:o L 179, 17.7.1979, s. 1―30
Neuvoston direktiivi 79/694/ETY; EYVL N:o L 205, 13.8.1979, s. 17―18
Komission direktiivi79/1073/ETY; EYVL N:o L 331, 27.12.1979, s. 20―23
Neuvoston direktiivi 80/720/ETY; EYVL N:o L 194, 28.7.1980, s. 1―11
Neuvoston direktiivi 82/890/ETY; EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45 – 46
Komission direktiivi82/953/ETY; EYVL N:o L 386, 31.12.1982, s. 31―38
Komission direktiivi83/190/ETY; EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 13―24
Neuvoston direktiivi 86/297/ETY; EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 19―25
Neuvoston direktiivi 86/298/ETY; EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 26―63
Neuvoston direktiivi 86/415/ETY; EYVL N:o L 240, 26.8.1986, s. 1―18
Neuvoston direktiivi 87/354/EEC; EYVL N:o L 192, 11.7.1987, s. 43―45
Neuvoston direktiivi 87/402/ETY; EYVL N:o L 220, 8.8.1987, s. 1―43
Neuvoston direktiivi 88/297/ETY; EYVL N:o L 126, 20.5.1988, s. 52
Komission direktiivi88/410/ETY; EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 27―29
Komission direktiivi88/411/ETY; EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 30
Komission direktiivi88/412/ETY; EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 31
Komission direktiivi88/414/ETY; EYVL N:o L 200, 26.7.1988, s. 34―36
Komission direktiivi88/465/ETY; EYVL N:o L 228, 17.8.1988, s. 31―37
Neuvoston direktiivi 89/173/ETY; EYVL N:o L 067, 10.3.1989, s. 1―118
Neuvoston direktiivi 89/680/ETY; EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 26
Neuvoston direktiivi 89/681/ETY; EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 27―28
Neuvoston direktiivi 89/682/ETY; EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 29―30
Komission direktiivi96/63/EY; EYVL N:o L 253, 10.5.1996, s. 13―14
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY; EYVL N:o L 277, 10.10.1997, s. 24―25
Komission direktiivi98/38/EY; EYVL N:o L 170, 16.6.1998, s. 13―14
Komission direktiivi98/39/EY; EYVL N:o L 170, 16.6.1998, s. 15
Komission direktiivi98/40/EY; EYVL N:o L 171, 17.6.1998, s. 28―29
Komission direktiivi98/89/EY; EYVL N:o L 322, 1.12.1998, s. 40―41
Komission direktiivi 1999/40/EY; EYVL N:o L 124, 18.5.1999, s. 11―13
Komission direktiivi 1999/55/EY; EYVL N:o L 146, 11.6.1999, s. 28―30
Komission direktiivi 1999/56/EY; EYVL N:o L 146, 11.6.1999, s. 31―32
Komission direktiivi 1999/58/EY; EYVL N:o L 148, 15.6.1999, s. 37―38
Neuvoston direktiivi 1999/86/EY; EYVL N:o L 297, 18.11.1999, s. 22―23
Komission direktiivi 2000/1/EY; EYVL N:o L 021, 26.1.2000, s. 16―22
Komission direktiivi 2000/2/EY; EYVL N:o L 021, 26.1.2000, s. 23―31
Komission direktiivi 2000/19/EY; EYVL N:o L 094, 14.4.2000, s. 31―32
Komission direktiivi 2000/22/EY; EYVL N:o L 107, 4.5.2000, s. 26―27
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY; EYVL N:o L 173, 12.7.2000, s. 1―34
Komission päätös 2000/63/EY; EYVL N:o L 022, 27.1.2000, s. 66
Komission direktiivi 2001/3/EY; EYVL N:o L 028, 30.1.2001, s. 1―42

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitussihteeri
Santeri Rommi

Liite

Traktorin EY-tyyppihyväksyntävaatimukset

Traktorin EY-tyyppihyväksyntä suoritetaan seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisesti:

neuvoston direktiivi 74/150/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 79/694/ETY, 82/890/ETY, 88/297/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiiveillä 2000/2/EY ja 2001/3/EY;

neuvoston direktiivi 74/151/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiiveillä 88/410/ETY ja 98/38/EY;

neuvoston direktiivi 74/152/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurinta rakenteellista nopeutta ja kuormalavoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiiveillä 88/412/ETY ja 98/89/EY;

neuvoston direktiivi 74/346/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiivillä 98/40/EY;

neuvoston direktiivi 74/347/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueita ja tuulilasin pyyhkimiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 79/1073/ETY ja neuvoston direktiivillä 82/890/ETY;

neuvoston direktiivi 75/321/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiiveillä 88/411/ETY ja 98/39/EY;

neuvoston direktiivi 75/322/ETY pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin asennettujen kipinäsytytysmoottoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiiveillä 2000/2/EY ja 2001/3/EY;

neuvoston direktiivi 76/432/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiivillä 96/63/EY;

neuvoston direktiivi 76/763/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 82/890/ETY ja 1999/86/EY;

neuvoston direktiivi 77/311/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja siten kuin sen 2 artiklan täytäntöönpanosta määrätään komission päätöksellä 2000/63/EY;

neuvoston direktiivi 77/536/ETY pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 87/354/ETY ja 89/680/ETY ja komission direktiivillä 1999/55/EY ja siten, että VI liitteessä Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 77/537/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY;

neuvoston direktiivi 78/764/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY sekä komission direktiiveillä 83/190/ETY, 87/354/ETY, 88/465/ETY ja 1999/57/EY ja siten, että II liitteen kohdassa 3.5.2.1 Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 78/933/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiivillä 1999/56/EY;

neuvoston direktiivi 79/532/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY;

neuvoston direktiivi 79/533/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteita ja peruutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiivillä 1999/58/EY;

neuvoston direktiivi 79/622/ETY pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (staattiset testit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 82/953/ETY, 87/354/ETY, 88/413/ETY ja 1999/40/EY ja siten, että VI liitteessä Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 80/720/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY ja komission direktiivillä 88/414/ETY;

neuvoston direktiivi 86/297/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden voimanottolaitteita ja niiden suojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä;

neuvoston direktiivi 86/298/ETY kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/682/ETY ja komission direktiivillä 2000/19/EY ja siten, että VI liitteessä Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 86/415/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä;

neuvoston direktiivi 87/402/ETY kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/681/ETY ja komission direktiivillä 2000/22/EY ja siten, että VII liitteessä Suomea tarkoittaa numero 17;

neuvoston direktiivi 89/173/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2000/1/EY ja siten, että III A liitteen kohdassa 5.4.1 ja V liitteen kohdassa 2.1.3 Suomea tarkoittaa numero 17;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY neuvoston direktiivien 74/150/ETY, 74/151/ETY, 74/152/ETY, 74/346/ETY, 74/347/ETY, 75/321/ETY, 75/322/ETY, 76/432/ETY, 76/763/ETY, 77/311/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 78/933/ETY, 79/532/ETY, 79/533/ETY, 80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/415/ETY ja 89/173/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta.

Traktorille voidaan myöntää EY-tyyppihyväksyntä direktiivin 89/173/ETY vetokoukkua koskevista määräyksistä poiketen edellyttäen, että vetokoukku täyttää mittojen osalta standardin ISO 6489–1 mukaiset vaatimukset, ja direktiivin 78/933/ETY takasumuvalon toimintaa koskevasta määräyksestä poiketen, vaikka takasumuvalo toimii samanaikaisesti myös kaukovalojen kanssa. Poikkeama merkitään tyyppihyväksyntätodistukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.