668/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (735/1990) 16 , 20 ja 23 §,

sellaisina kuin niistä on 20 § asetuksessa 1034/1998, sekä

muutetaan 1 §, 7 §:n 1 momentti, 9―11, 13, 18 ja 18 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 9 § osaksi asetuksessa 1225/1997, 10, 11, 18 ja 18 a § asetuksessa 1034/1998 ja 13 § osaksi asetuksessa 649/1994, seuraavasti:

1 §
Koulutuskeskuksen asema ja tehtävät

Vankeinhoidon koulutuskeskus on oikeusministeriön alainen ammatillinen oppilaitos, jonka tehtävänä on:

1) antaa vankeinhoitoalan ammatillista peruskoulutusta opistoasteella;

2) järjestää rangaistusten täytäntöönpanon alaan liittyvää ammatillista lisäkoulutusta ja antaa alan toimintaa tukevaa muuta koulutusta;

3) suorittaa koulutusta palvelevaa kokeilu- ja tutkimustoimintaa sekä tehdä aloitteita ja ehdotuksia alan henkilöstökoulutuksen kehittämiseksi;

4) valmistaa koulutukseen tarvittavaa opetusaineistoa;

5) antaa vuosittain kertomus toiminnastaan; sekä

6) huolehtia muista tehtävistä, jotka sille on erikseen säädetty tai määrätty.

7 §
Henkilöstöä koskevia säännöksiä

Koulutuskeskuksen henkilöstön tehtävänä on edistää rangaistusten täytäntöönpanon alan koulutusta ja henkilöstön yhteistoimintaa.


9 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena koulutuskeskuksen johtajalla on lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto, perehtyneisyys henkilöstökoulutukseen ja koulutuskeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Kelpoisuusvaatimuksena yliopettajalla on opetusalaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä muulla opettajalla opetustehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vankeinhoitoalan tutkinto sekä kaikilla opettajilla lisäksi riittävä opetustaito.

Kelpoisuusvaatimuksena koulutuskeskuksen muilla virkamiehillä on tehtävän edellyttämä koulutus ja kokemus.

10 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Koulutuskeskuksen johtajan nimittää oikeusministeriö.

Yliopettajan, koulutuspäällikön, talousjohtajan ja opettajan nimittää oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto.

Muut kuin 1 tai 2 momentissa mainitut virkamiehet nimittää koulutuskeskuksen johtaja, joka myös ottaa työsuhteisen ja sivutoimisen henkilöstön sekä luennoitsijan, jonka tehtävistä maksetaan erillinen palkkio.

Ennen kuin kriminaalipoliittinen osasto nimittää koulutuskeskuksen virkamiehen, hakijoista on hankittava rikosseuraamusviraston ja koulutuskeskuksen johtajan lausunto.

11 §
Virkavapaus

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää koulutuskeskuksen johtajalle kriminaalipoliittinen osasto ja muulle virkamiehelle koulutuskeskuksen johtaja.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) koulutuskeskuksen johtajalle oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto;

2) kriminaalipoliittisen osaston nimittämälle virkamiehelle enintään vuodeksi koulutuskeskuksen johtaja ja yli vuodeksi kriminaalipoliittinen osasto; sekä

3) muulle kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle virkamiehelle koulutuskeskuksen johtaja.

13 §
Tutkintojärjestelmä

Vankeinhoitoalan tutkintoja ovat vankeinhoidon perustutkinto ja vankeinhoitotutkinto. Vankeinhoidon perustutkinto ja vankeinhoitotutkinto muodostavat yhdessä vankeinhoitoalan opistotutkinnon.

Koulutuskeskus järjestää tarvittaessa aikuiskoulutuksena pätevöitymiskoulutusta vankeinhoitoalan valvonta- ja ohjaustehtäviin.

Tutkintojen sisällöstä ja rakenteesta päättää oikeusministeriö. Tutkintojen toteuttamistavasta päättää rikosseuraamusvirasto.

18 §
Pääsyvaatimukset

Vankeinhoidon perustutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on:

1) hakuajan päättymiseen mennessä täyttänyt 19 vuotta;

2) suorittanut vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän;

3) terveydentilaltaan, fyysiseltä kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitolaitoksen palvelukseen sopiva; sekä

4) suorittanut hyväksyttävästi valintakokeen.

Valintaperusteista määrätään tarkemmin rikosseuraamusviraston päätöksellä.

Vankeinhoitotutkintoa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut vankeinhoidon perustutkinnon, työskennellyt perustutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään vuoden vankeinhoitolaitoksen palveluksessa ja on sopiva koulutettavaksi vankeinhoitoalan esimiestehtäviin.

Pätevöitymiskoulutukseen voidaan ottaa vankeinhoitolaitoksen palveluksessa oleva henkilö. Pätevöitymiskoulutukseen voidaan myös ottaa henkilö, joka on suorittanut vankeinhoitoalan tutkinnon muussa maassa. Pääsyvaatimuksista pätevöitymiskoulutukseen päättää oikeusministeriö.

18 a §
Perustutkinnon opiskelijavalinnat

Tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valintaperusteista ja miten valintaan voi hakea muutosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.