651/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n ja 64 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä on 15 § laissa 44/2000:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan tuettaessa vesistötoimenpiteitä maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n nojalla valtion työnä tai myöntämällä niiden toteuttamiseen avustusta valtion varoista.

Mitä tässä asetuksessa säädetään vesistötoimenpiteiden tukemisesta, koskee myös sellaista tukea, jota rahoitetaan Euroopan yhteisön rakennerahastoista tai muista yhteisön varoista, jollei maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tai muutoin toisin säädetä.

2 §
Tuettavat toimenpiteet

Alueellinen ympäristökeskus voi myöntää tukea sellaiselle vesistötoimenpiteelle, jonka tarkoituksena on:

1) tulvista tai muista luonnonolosuhteista taikka vesistöön jääneistä rakenteista vesistössä tai sen ranta-alueella aiheutuvan vaaran, haitan tai vahingon vähentäminen;

2) valtion tuella aiemmin toteutetun vesistötoimenpiteen täydentäminen tai parantaminen taikka aiemmin toteutetun vesistötoimenpiteen vuoksi tarpeellinen vesistön kunnostaminen;

3) valtion tuella muualla kuin vesistössä aiemmin toteutetun toimenpiteen vuoksi tarpeellinen vesistön kunnostaminen; tai

4) vesistön monipuolisen käytön sekä hoidon edistäminen.

3 §
Vesistötoimenpiteen tukemisen edellytykset

Vesistötoimenpiteen tukemisen edellytyksenä on, että:

1) toimenpiteellä on yleistä merkitystä hyödynsaajien lukumäärän, hyödyn laadun, vaikutusalueen laajuuden tai jonkin muun vastaavan syyn vuoksi;

2) toimenpiteen tarve on aiheutunut luonnonolosuhteista tai tarpeen aiheuttajaa ei voida osoittaa siten, että tämä voitaisiin velvoittaa kokonaisuudessaan vastaamaan tarpeellisista toimenpiteistä tai niiden kustannuksista; ja

3) toimenpiteen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on toimenpiteen laajuus ja vaativuus huomioon ottaen edellytykset vastata itse toimenpiteen toteutuksesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista. Mitä tässä säädetään avustuksen saajasta, koskee soveltuvin osin myös sitä, jolle valmistunut valtion työ luovutetaan.

4 §
Toimenpiteen kustannukset

Sellaisia kustannuksia, joita varten voidaan myöntää tukea, ovat toimenpiteen suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen aikaiset kustannukset:

1) suunnittelusta ja toteuttamisesta;

2) vahinkojen estämisestä; sekä

3) säädöksiin tai lupiin perustuvista velvoitteista.

5 §
Tuen osuus toimenpiteen kustannuksista

Määriteltäessä tuen osuutta toimenpiteen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on otettava huomioon taloudellisten ja muiden hyötyjen kohdentuminen, toimenpiteen merkitys yleiseltä kannalta sekä työllisyysnäkökohdat.

Valtion tuen osuus voi olla enintään 50 prosenttia 4 §:ssä mainituista kustannuksista. Valtion tuen osuus voi kuitenkin olla tätä suurempi silloin, kun:

1) kyse on 2 §:n 1 kohdassa mainitusta toimenpiteestä, jolla on yleistä merkitystä turvallisuuden taikka merkittävien omaisuus- tai ympäristöarvojen säilymisen kannalta; tai

2) kyse on 2 §:n 2 tai 3 kohdassa mainitusta valtion tuella aiemmin toteutettuun toimenpiteeseen liittyvästä toimenpiteestä.

Euroopan yhteisön rakennerahastoista tai muista yhteisön varoista myönnettävän tuen osuus kokonaiskustannuksista määräytyy sen perusteella, mitä siitä erikseen säädetään.

6 §
Avustuksen maksamisen edellytykset

Sen lisäksi, mitä maaseutuelinkeinojen rahoituslain 53 §:ssä säädetään tukipäätöksen ehdoista, maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalle päätöskaavalle laaditun päätöksen ehdoiksi avustuksen maksamiselle on otettava, että:

1) avustuksen hakijalla on toimenpiteen toteuttamisen edellyttämät vesilain (264/ 1961) mukaiset ja muut tarvittavat luvat ja oikeudet; ja

2) avustuksen hakija on sitoutunut huolehtimaan asianmukaisesti rakenteiden käytöstä ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteen valmistumisen jälkeisistä velvoitteista.

Avustus tai, jos avustus maksetaan useammassa erässä, sen erä maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustuksen viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun työ on hyväksyttävästi loppuun suoritettu ja tilitys tarkastettu.

7 §
Sopimus valtion työstä

Ennen sellaisen vesistötoimenpiteen aloittamista, joka toteutetaan valtion työnä, on valtion ja muun toimenpiteeseen osallistuvan kesken tehtävä sopimus valtion työstä. Sopimuksen tekee valtion puolesta alueellinen ympäristökeskus.

Sopimuksessa on määriteltävä kunkin sopijapuolen tehtävät ja vastuut vesistötoimenpiteestä ja sen jälkeisistä toimista.

Sopimuksessa on määriteltävä valmistuneen työn luovutuksen yksityiskohdat ja ne ehdot, joita luovutuksen jälkeen tulee noudattaa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vesihallintojohtaja
Kai Kaatra

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.