632/2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2001

Puolustusministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) 24 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 124/2001:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan puolustusvoimien valvonnassa tapahtuviin vaarallisten aineiden sekä kuljetettavien painelaitteiden tie-, ilma- sekä meri- ja sisävesikuljetuksiin Suomen alueella.

Jos vaarallisten aineiden kuljetus alkaa, suoritetaan tai päättyy muualla kuin Suomessa, sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994), jäljempänä VAK-laki, sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvissa kuljetuksissa, ellei tässä asetuksessa toisin määrätä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tiekuljetusmääräyksillä VAK-lain nojalla annettuja tiekuljetussäännöksiä ja määräyksiä;

2) ilmakuljetusmääräyksillä VAK-lain nojalla annettuja ilmakuljetussäännöksiä ja määräyksiä;

3) meri- ja sisävesikuljetusmääräyksillä VAK-lain nojalla annettuja meri- ja sisävesikuljetussäännöksiä ja määräyksiä;

4) toimivaltaisella viranomaisella pääesikunnan teknillistä tarkastusosastoa tai muuta VAK-laissa tarkoitettua toimivaltaista viranomaista;

5) hallintoyksiköllä puolustusvoimien organisaatioyksikköä, kuten pääesikuntaa, ilmavoimien, merivoimien tai materiaalilaitoksen esikuntaa, joukko-osastoa, varikkoa tai vastaavaa;

6) kokeet ja kriteerit käsikirjalla kirjan "The United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria" voimassa olevaa painosta;

7) puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvalla kuljetuksella kuljetusta, jossa tavaran lähettäjänä ja vastaanottajana on puolustusvoimat ja kuljetus tapahtuu kokokuormana;

8) kokokuormalla kuormaa, jonka puolustusvoimat lähettää käyttöönsä varatussa ajoneuvossa tai suurkontissa ja jonka kaikki kuormaus- ja purkamistoiminnot suoritetaan puolustusvoimien ohjeiden mukaisesti; ajoneuvo tai suurkontti voidaan kuormata ja purkaa yhdessä tai useammassa paikassa;

9) puolustusvoimien ajoneuvolla ajoneuvoa, jonka omistajana tai haltijana on puolustusvoimien hallintoyksikkö;

10) puolustusvoimien aluksella alusta, jonka omistajana tai haltijana on puolustusvoimien hallintoyksikkö;

11) puolustusvoimien ilma-aluksella ilma-alusta, jonka omistajana tai haltijana on puolustusvoimien hallintoyksikkö; sekä

12) sotilaallisella harjoituksella viikko- tai päiväpalvelusohjelmaan merkittyä harjoitusta ja koulutusta tai vastaavasti järjestettyä toimintavalmius- taikka muuten erikseen käskettyä harjoitusta, joka on voimassa olevien koulutussuunnitelmien ja -ohjeiden mukainen; sotilaallisiin harjoituksiin liittyvänä työnä ei kuitenkaan pidetä sellaista virka- tai työvoima-apua taikka muuta työtä, jonka tarkoituksena ei pääasiallisesti ole sotilaallisessa toiminnassa tarvittavien erityisten valmiuksien kehittäminen.

3 §
Asiakirjat

Tämän asetuksen mukaisissa kuljetuksissa on rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan merkittävä muiden säädettyjen tietojen lisäksi "Kuljetus PLMa 632/2001 mukaan".

2 luku

Luokitus, merkinnät, pakkaukset, säiliöt, kuljetettavat painelaitteet sekä niiden hyväksyminen

4 §
Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Puolustusvoimien käytössä olevien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla lukuun ottamatta ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 käytössä olleita pakkauksia ja säiliöitä.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi tarvittaessa edellyttää myös ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 puolustusvoimien käytössä olleen pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoitettavaksi.

5 §
Pakkausmääräykset

Vaaralliset aineet on pakattava siten, että pakkaukset täyttävät tie- sekä meri- ja sisävesikuljetusmääräykset.

Kuljetettaessa vaarallisia aineita ilmakuljetuksena, pakkausten on täytettävä ilmakuljetusmääräysten vaatimukset.

Puolustusvoimien valvonnassa vaarallisten aineiden tie- sekä meri- ja sisävesikuljetuksissa saa käyttää edelleen ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 käytössä olleita pakkauksia, vaikka pakkaukset eivät täytä voimassa olevia kuljetusmääräyksiä.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi hyväksyä räjähteiden kuljetuksen pakkaamattomana asettamillaan ehdoilla.

Vajaita räjähdekolleja voidaan kuljettaa pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston asettamilla ehdoilla.

6 §
Luokitus

Puolustusvoimien valvonnassa saa kuljettaa vain sellaisia vaarallisia aineita, jotka valmistaja, maahantuoja tai materiaalista vastuussa oleva hallintoyksikkö on luokitellut taikka joiden luokituksen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt.

Ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 pakatuille räjähteille saa antaa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen säännösten ja määräysten mukaiset luokitukset pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston määräämillä ehdoilla.

Jos luokitus ei perustu kokeet ja kriteerit käsikirjan mukaisiin testeihin, on pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston hyväksyttävä luokitus. Vaarallisten aineiden on kuitenkin oltava kuljetusturvallisia.

Räjähteille, jotka on tarkoitettu kuljetettaviksi pakkaamattomina, saa määrittää luokituksen 2 momentissa mainitulla tavalla.

Materiaalista vastuussa olevan hallintoyksikön on julkaistava kuljetuksessa tarvittavat luokitustiedot. Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi vaatia, että materiaalista vastuussa oleva hallintoyksikkö esittää tulokset testeistä luokituksen selvittämiseksi.

7 §
Pakkausten ja kollien merkinnät sekä varoituslipukkeet

Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuusmerkintöjen, kollin merkintöjen ja varoituslipukkeiden tulee olla voimassa olevien kuljetusmääräysten mukaisia.

Jos kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuuden on arvioinut 9 §:ssä tarkoitettu tarkastuslaitos, laitteeseen ei saa merkitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen säännösten mukaisia hyväksymismerkkejä.

Poiketen 1 momentissa mainituista määräyksistä puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvissa kuljetuksissa saa käyttää edelleen ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 käytössä olleissa pakkauksissa ja kolleissa niissä olevia merkintöjä ja varoituslipukkeita.

Vajaat räjähdepakkaukset on merkittävä pääesikunnan määräämällä tavalla ja rahtikirjaan tai vastaavaan lähetysasiakirjaan on merkittävä vajaiden räjähdepakkausten lukumäärä.

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi pakkauksissa ja kolleissa tulee olla pääesikunnan määräämät muut merkinnät.

Tämän asetuksen mukaisissa tiekuljetuksissa saa pakkauksissa ja kolleissa käyttää meri- ja sisävesi- sekä ilmakuljetusmääräysten sekä IMDG-säännöstön ja ICAO-TI:n mukaisia merkintöjä sekä varoituslipukkeita.

8 §
Puolustusvoimien tarkastuslaitos

Puolustusvoimat voi perustaa VAK-lain 13 c §:n 1 momentissa tarkoitetun tarkastuslaitoksen, joka täyttää lain 13 e §:n vaatimukset ja jonka tehtävänä on puolustusvoimien käytössä olevien pakkausten ja säiliöiden sekä kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi. Tarkastuslaitos tarjoaa palveluja puolustusvoimille sekä voi tarjota palveluja harkintansa mukaan puolustusvoimien ulkopuolelle.

Tarkastuslaitoksen on annettava toiminnastaan vuosittain kertomus puolustusministeriölle. Puolustusministeriö toimittaa kertomuksen edelleen sille viranomaiselle, joka on tunnustanut tarkastuslaitoksen.

9 §
Pääesikunnan tunnustama tarkastuslaitos

Pääesikunnan tunnustama tarkastuslaitos voi hyväksyä sellaiset pakkaukset ja säiliöt sekä kuljetettavat painelaitteet, joiden vaatimustenmukaisuutta tai jatkuvaa vaatimustenmukaisuutta ei voida kaikilta osin osoittaa VAK-lain ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

3 luku

Ilma- sekä meri- ja sisävesikuljetukset

10 §
Ilmakuljetukset

Pääesikunta voi antaa tarkempia määräyksiä vaarallisten aineiden ilmakuljetuksista, kun kuljetus tapahtuu puolustusvoimien ilma-aluksella.

11 §
Meri- ja sisävesikuljetukset

Puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvissa vaarallisten aineiden meri- ja sisävesikuljetuksissa saa käyttää tie- ja rautatiekuljetuksiin hyväksyttyjä taikka tämän asetuksen mukaisia kolleja niissä olevine merkintöineen ja varoituslipukkeineen. Näissä kuljetuksissa ei edellytetä merikuljetusmääräysten (IMDG-säännöstön) mukaisia asiakirjoja ja varoitusmerkkejä.

Pääesikunta voi antaa tarkempia määräyksiä vaarallisten aineiden meri- ja sisävesikuljetuksista, kun kuljetus tapahtuu puolustusvoimien aluksella.

4 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamisen ylin valvonta kuuluu puolustusministeriölle. Lisäksi valvonnasta huolehtivat pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto sekä muut puolustusministeriön määräämät sotilasviranomaiset.

13 §
Ilmoitukset pakkauksen tai säiliön hyväksymisestä ja rekisterit

Tämän asetuksen 8 ja 9 §:ssä mainittujen tarkastuslaitosten on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen tai säiliön hyväksymisestä pääesikunnan teknilliselle tarkastusosastolle.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto pitää rekisteriä 1 momentissa mainittujen tarkastuslaitosten suorittamista pakkausten ja säiliöiden hyväksymisistä.

Pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston on annettava tarvittaessa pakkausten, säiliöiden tai kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus materiaalista vastuussa olevalle hallintoyksikölle, lähettäjälle, kuljetuksen suorittajalle tai kuljetusta valvovalle viranomaiselle.

Tarkastuslaitoksen on säilytettävä hyväksymiseen liittyvät asiakirjat. Hallintoyksikön on pidettävä rekisteriä hyväksymistään vaarallisten aineiden luokituksista. Rekistereistä on annettava tiedot materiaalista vastuussa olevalle hallintoyksikölle sekä tarvittaessa lähettäjälle ja kuljetuksen suorittajalle.

14 §
Turvallisuusneuvonantaja

Pääesikunnan on nimettävä yksi tai useampi turvallisuusneuvonantaja hoitamaan vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetussa asetuksessa (127/1999) säädettyjä tehtäviä.

Pääesikunta antaa yksityiskohtaisemmat määräykset turvallisuusneuvonantajien määrästä ja sijoituksesta.

15 §
Yhteenpakkaus

Pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston hyväksymissä tapauksissa saa erilaisia vaarallisia aineita sisältäviä pakkauksia tai esineitä pakata samaan kolliin.

16 §
Yhteenkuormaus

Samaan ajoneuvoon voidaan kuormata erilaisia vaarallisia aineita sisältäviä kolleja tiekuljetusmääräysten mukaisesti tai pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston hyväksymissä tapauksissa.

17 §
Ohjeet

Puolustusministeriö voi antaa tarvittaessa ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

18 §
Valtuutus antaa poikkeavia määräyksiä

Pääesikunta voi antaa VAK-lain nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä poikkeavia määräyksiä ja ohjeita sotilaalliseen harjoitukseen, raivaustoimintaan tai kokeilutoimintaan liittyvistä vaarallisten aineiden kuljetuksista, jotka tapahtuvat puolustusvoimien ajoneuvolla, aluksella tai ilma-aluksella ja jotka koskevat:

1) pakkauksen tai säiliön merkitsemistä;

2) luokitusta;

3) rahtikirjamerkintöjä;

4) pakkausmääräyksiä;

5) yhteenpakkausmääräyksiä;

6) yhteenkuormausmääräyksiä;

7) ajoneuvon rakennetta, varusteita ja hyväksymistä;

8) erikois- ja panssariajoneuvon merkitsemistä;

9) kuljetusreittiä; sekä

10) henkilöiden kuljetusta yhdessä vaarallisten aineiden kanssa.

19 §
Toiminta poikkeuksellisissa olosuhteissa

Pääesikunta voi poikkeuksellisissa olosuhteissa antaa poikkeuksia VAK-lain nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä, jotka koskevat:

1) pakkauksen tai säiliön merkitsemistä;

2) luokitusta;

3) rahtikirjamerkintöjä;

4) pakkausmääräyksiä;

5) yhteenpakkausmääräyksiä;

6) yhteenkuormausmääräyksiä;

7) ajoneuvon rakennetta, varusteita ja hyväksymistä;

8) ajoneuvon merkitsemistä;

9) kuljetusreittiä;

10) kuljetustoimintaan osallistuvan muun henkilöstön kuin kuljettajan pätevyyttä; sekä

11) henkilöiden kuljetusta yhdessä vaarallisten aineiden kanssa.

5 luku

Voimaantulo

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001 lukuun ottamatta 19 §:ää, jonka voimaantulosta puolustusministeriö antaa erillisen päätöksen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetuksesta 9 päivänä tammikuuta 1996 annettu puolustusministeriön päätös Nr 80 (20/1996).

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 2001

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Energiatalousinsinööri
Kari Mäkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.