620/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Toimikunnan toimiala ja asema

Taideteosten hankkimiseksi ja sijoittamiseksi valtion kiinteistöihin ja valtion käytössä oleviin rakennuksiin on taiteen keskustoimikunnan yhteydessä valtion taideteostoimikunta.

Taideteoksia voidaan hankkia ja sijoittaa myös Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan yhteisöjen, Pohjoismaiden neuvoston, valtion liikelaitosten, sellaisten osakeyhtiöiden, joissa valtiolla on määräämisvalta, sekä valtionavustusta saavien yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöihin ja niiden käytössä oleviin rakennuksiin. Taideteoksia voidaan sijoittaa myös ulkomailla oleviin tässä pykälässä tarkoitettuihin tiloihin.

2 §
Tehtävät

Taideteostoimikunnan tehtävänä on:

1) suunnitella ja päättää, mitä taideteoksia hankitaan ja mihin paikkaan ne sijoitetaan;

2) tarvittaessa järjestää kilpailu taideteoksen tai -teosten hankkimiseksi;

3) huolehtia tilausten tekemisestä ja teosten ostamisesta;

4) huolehtia taideteosten sijoittamisesta paikoilleen;

5) huolehtia valtion taidekokoelmien kunnosta ja niiden asianmukaisesta luetteloimisesta.

Toimikunta voi taideteoksien hankkimisessa käyttää apunaan asiantuntijoita.

3 §
Kokoonpano

Taideteostoimikunnassa, jonka opetusministeriö asettaa, on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuina opetusministeriö ja valtion virastojen ja laitosten toimitilapalveluista vastaava valtion liikelaitos samoin kuin ainakin kuvataiteen, taideteollisuuden, rakennustaiteen sekä ympäristö- ja mediataiteen asiantuntemus.

4 §
Toiminnan järjestäminen

Taideteostoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Taiteen keskustoimikunta huolehtii taideteostoimikunnan hallinnosta.

Toimikunta päättää muista toimintansa järjestämistä koskevista menettelytavoista.

Toimikunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään.

5 §
Kilpailun toimeenpano

Edellä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu kilpailu voidaan toimeenpanna yleisenä kilpailuna tai kutsukilpailuna taikka molemmat yhdistettyinä. Arvostelulautakuntana toimii taideteostoimikunta, joka myös päättää kilpailusäännöistä.

Toimikunta määrää kilpailuissa jaettavien palkintojen suuruuden. Niin ikään toimikunta määrää työn lopullisesta suorittamisesta maksettavan palkkion suuruuden ja päättää, mikä palkituista töistä toteutetaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan taideteosten hankkimisesta ja sijoittamisesta valtion julkisiin rakennuksiin 12 päivänä helmikuuta 1970 annettu valtioneuvoston päätös (125/1970) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla asetettu valtion taideteostoimikunta jatkaa toimikautensa loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.