618/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä bonusjärjestelmästä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 18 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1493/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään liikennevakuutuksen vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä (bonusjärjestelmä) ja Liikennevakuutuskeskukselle toimitettavista liikennevakuutuksia ja niistä korvattuja vahinkoja koskevista tilastotiedoista.

2 §
Vakuutusmaksut

Vakuutusyhtiöllä tulee olla maksutaulusto, josta käy ilmi, miten vakuutuksen perusmaksu määrätään vakuutettavaan riskiin liittyvien tekijöiden perusteella. Vakuutuksen bonusluokan määräämisestä säädetään 3–5 §:ssä. Liikennevakuutuksen vakuutusmaksu on asetuksen liitteenä olevasta taulukosta saatava bonusluokan perusteella määräytyvä prosenttiosuus maksutaulustosta saatavasta perusmaksusta.

Jos yrityksellä on vakuutuskauden alkaessa yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus), maksutaulukkoa ja vakuutuskohtaista bonusjärjestelmää voidaan olla soveltamatta sen omistuksessa tai hallinnassa olevien ajoneuvojen vakuutuksiin. Ammatinharjoittajien ja yksityisten elinkeinonharjoittajien vakuutuksiin maksutaulustoa ja bonusjärjestelmää sovelletaan kuitenkin riippumatta siitä, onko näillä y-tunnus vai ei.

Vakuutukseen voidaan olla soveltamatta bonusjärjestelmää, kun vakuutettava ajoneuvo on museoajoneuvo, mopo, moottorikelkka, perävaunu, moottorityökone tai traktori. Bonusjärjestelmää voidaan myös olla soveltamatta rekisteröimisvelvollisuudesta vapautettuihin ajoneuvoihin.

3 §
Bonusluokkasäännökset

Liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan asetuksen liitteenä olevasta taulukosta vakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella. Uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan U. Uudeksi vakuutukseksi katsotaan vakuutus, jota 4 tai 5 §:n säännösten perusteella ei sijoiteta muuhun bonusluokkaan. Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskaudella korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella bonusluokasta toiseen liitetaulukon mukaisesti. Korvattujen vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sellaisten vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella vakuutuksesta on maksettu korvauksia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuksi korvatuksi vahingoksi ei kuitenkaan katsota vahinkoa, josta on maksettu vahingonkorvaus, jos:

1) korvaus on suoritettu lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta vahingosta;

2) korvaus on suoritettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana sattuneesta vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen; tai

3) vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta seuranneen vakuutuskauden kuluessa suorittanut vakuutuksenantajalle korvausta vastaavan rahamäärän.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään kuuden kuukauden ajan. Vuoden pituisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.

4 §
Poikkeukset bonusluokkasäännöksistä

Jos vakuutuksenottajalle on tämän invaliditeetin perusteella palautettu vakuutettavan moottoriajoneuvon osalta autoveroa, uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan 7. Tätä säännöstä voidaan soveltaa samaan vakuutuksenottajaan ainoastaan yhden kerran.

Jos vakuutuksenottaja, jolla on ollut jonkun muun sellaisen valtion lainsäädännön edellyttämä liikennevakuutus, jonka moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY 1 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettu kansallinen toimisto on liittynyt mainitun artiklan 5 alakohdassa tarkoitetun vihreän kortin järjestelmään, ottaa ajoneuvoaan varten Suomen liikennevakuutuslain mukaisen vakuutuksen, vakuutus sijoitetaan siihen bonusluokkaan, johon se kuuluisi, jos se olisi ollut voimassa Suomessa koko sen ajan, jolloin vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus ulkomailla. Menettelyn soveltaminen edellyttää, että vakuutusyhtiölle toimitetaan ulkomaisen vakuutusyhtiön antama todistus vakuutuksen voimassaoloajasta siellä ja mahdollisten vahinkojen sattumisajankohdista.

5 §
Bonusluokan siirto

Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää autoa tai moottoripyörää koskevan vakuutuksen bonusluokka toiseen autoa tai moottoripyörää koskevaan vakuutukseen, jossa vakuutuksenottajana on hän itse yksityishenkilönä, ammatinharjoittajana tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Bonusluokkaoikeus siirtyy vastaavasti ammatinharjoittajan tai yksityisen elinkeinonharjoittajan vakuutuksesta hänen yksityishenkilönä ottamaansa vakuutukseen.

Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää autoa tai moottoripyörää koskevan vakuutuksen bonusluokka myös sellaiseen autoa tai moottoripyörää koskevaan vakuutukseen, jossa vakuutuksenottajana on hänen puolisonsa. Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään kaksi vuotta tai että avopuolisoilla on yhteinen lapsi.

Jos kyseessä on vakuutus, jonka bonusluokka on määrätty 4 §:n 1 momentin säännöksen perusteella, bonusluokkasijoitus on henkilökohtainen ja se voidaan siirtää ainoastaan sellaisen moottoriajoneuvon vakuutukseen, josta on saatu mainitussa momentissa tarkoitettua veronpalautusta.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa bonusluokkaa ei saada siirtää vakuutukseen, jonka bonusluokka on sattuneen vahingon takia alempi kuin siirrettävä bonusluokka.

Jos siitä vakuutuksesta, jonka bonusluokka siirretään toiseen vakuutukseen, korvataan vahinkoja sen jälkeen kun siirtyvä bonusluokka on määrätty, nämä vahingot otetaan huomioon jälkimmäisen vakuutuksen bonusluokassa.

Jos vakuutus, jonka bonusluokka on siirretty toiseen vakuutukseen, jää siirron jälkeen voimaan ja siihen on sovellettava bonusjärjestelmää, sen bonusluokka määrätään samoin kuin uuden vakuutuksen bonusluokka.

Lakanneen vakuutuksen perusteella määräytynyt bonusluokkasijoitus on voimassa viisi kalenterivuotta sen vuoden jälkeen, jona vakuutuksenottaja luopui ajoneuvonsa omistusoikeudesta tai ajoneuvo poistettiin ajoneuvorekisteristä.

Tämän pykälän säännökset koskevat myös vakuutuksen bonusluokkaoikeuden siirtoa toisen vakuutusyhtiön myöntämään vakuutukseen.

6 §
Tilastointi

Vakuutusyhtiön on toimitettava vakuutus- ja vahinkokohtaisesti vakuutuskantaa ja vahinkoja koskevat tiedot Liikennevakuutuskeskukselle. Liikennevakuutuskeskus voi antaa tietojen toimittamista koskevia ohjeita.

Liikennevakuutuskeskus laskee vuosittain kertyneen tilastoaineiston perusteella riskimaksut erikseen omaisuusvahinkojen ja henkilövahinkojen osalta vähintään ajoneuvon lajin ja käyttötarkoituksen tarkkuudella siten, että ainakin luvanvaraisen liikenteen ajoneuvot ovat kunkin ajoneuvolajin osalta omana luokkanaan. Liikennevakuutuskeskus toimittaa laskelmat sekä jäsenyhtiöilleen että Vakuutusvalvontavirastolle. Riskimaksulaskelmat ovat pelkästään informatiivisia, eivätkä sido yhtiöitä niiden päättäessä vakuutusmaksuista.

7 §
Vakuutusmaksujen ja -korvausten seuranta

Vakuutusyhtiön on Vakuutusvalvontaviraston pyynnöstä osoitettava sille vakuutusmaksujen riskivastaavuus. Yhtiön on tarvittaessa toimitettava virastolle tiedot vakuutusmaksutuotoista ja korvauskuluista eriteltyinä ainakin sillä tarkkuudella, että luvanvaraisen liikenteen vakuutuksia seurataan omana ryhmänään ja muut vakuutukset eritellään yksityistalouksien sekä yritysten ja yhteisöjen vakuutuksiin.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 1999 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös dnro 38/02/1999.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylitarkastaja
Pekka Koivisto

LIITE

LIITEBONUSLUOKKATAULUKKO

Bonusluokka Vakuutusmaksu % perusmaksusta Uusi bonusluokka, kun korvattujen vahinkojen lukumäärä on *
Ei vahinkoa 1 2 3 4
M 100 K M M M M
K 100 0 M M M M
U 100 1 M M M M
0 95 1 M M M M
1 90 2 K M M M
2 85 3 K M M M
3 80 4 0 M M M
4 75 5 1 M M M
5 70 6 2 M M M
6 65 7 2 M M M
7 60 8 3 K M M
8 55 9 4 0 M M
9 50 10 5 1 M M
10 45 11 6 1 M M
11 40 12 7 2 M M
12 35 S 8 3 K M
S 30 S 9 4 0 M

* Liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan taulukosta vakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella. Uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan U. Uudeksi vakuutukseksi katsotaan vakuutus, jota 4 tai 5 §:n säännösten perusteella ei sijoiteta muuhun bonusluokkaan. Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskaudella korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella bonusluokasta toiseen taulukon mukaisesti. Korvattujen vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sellaisten vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella vakuutuksesta on maksettu korvauksia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.