528/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa 4 päivänä syyskuuta 1998 annetun asetuksen (666/1998) 4 §:n 2 momentti ja 14 §:n 2 momentti,

muutetaan 5, 8, 9 ja 10 §, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 momentti sekä 17 ja 18 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a ja 14 a § seuraavasti:

5 §
Pakkauksen ja säiliön tekniset vaatimukset

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden teknisistä vaatimuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 13 a §:ssä ja määrätään sen nojalla merenkulkulaitoksen päätöksessä.

8 §
Lisäpäällys

Kollin saa pakata erilliseen lisäpäällykseen, joka ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa kuljetettavan aineen pakkaamista koskevien säännösten tai määräysten kanssa.

9 §
Pakkauksen ja säiliön vaatimusten- mukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) 3 §:ssä.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen saa käyttää myös IMDG-säännöstössä tarkoitetun ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman yhteisön hyväksymää pakkausta tai säiliötä.

10 §
Ilmoitus pakkauksen tai säiliön rikkoutumisesta

Laivaaja, lastinantaja, kuljetuksen suorittaja ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan tavanomaisissa kuljetusoloissa tapahtuneesta hyväksytyn tai muuten vaatimustenmukaiseksi osoitetun pakkauksen tai säiliön rakenteen rikkoutumisista säteilyturvakeskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, ja turvatekniikan keskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut muiden vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

11 §
Turvatekniikan keskuksen ja säteilyturva- keskuksen oikeudet ja velvollisuudet

Säteilyturvakeskus pitää rekisteriä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuista pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tyyppihyväksytty tai joiden tyypin vaatimustenmukaisuus on muuten osoitettu. Pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tarkoitettu muiden vaarallisten aineiden kuljetukseen, pitää rekisteriä turvatekniikan keskus.

11 a §
Radioaktiivisten aineiden kuljetusten hyväksyminen ja ilmoittaminen

Lähettäjän on haettava hyväksyntä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen säteilyturvakeskukselta ja ilmoitettava niiden kuljetuksista säteilyturvakeskukselle, jollei merenkulkulaitoksen päätöksessä toisin määrätä.

12 §
Selvitys lastattavasta ja purettavasta aineesta

Ennen vaarallisen aineen purkamista Suomessa aluksen päällikön on annettava 1 momentissa tarkoitettu selvitys liitteineen satamaviranomaiselle ja purkaustyön suorittajalle tai tämän edustajalle.


14 a §
Ilmoitukset pakkauksen tai säiliön hyväksymisestä

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen tai säiliön tyyppihyväksymisestä tai muusta vastaavasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta turvatekniikan keskukselle.

17 §
Poikkeukset

Merenkulkulaitos voi toimialallaan hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa tämän asetuksen säännöksistä, jos poikkeamiseen on erityinen pakottava tarve taikka säännösten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

18 §
Ohjeet

Sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, merenkulkulaitos, turvatekniikan keskus, säteilyturvakeskus, geenitekniikan lautakunta, tullilaitos ja rajavartiolaitos voivat tarvittaessa antaa ohjeita toimialaansa kuuluvista asioista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.