527/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta 11 päivänä maaliskuuta 1997 annetun asetuksen (210/1997) 4, 6–8 ja 13―15 §, 16 §:n 2 momentti sekä 20 ja 21 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 14 a § seuraavasti:

4 §
Vaaralliset aineet matkatavarana

Matkustaja tai miehistön jäsen ei saa viedä vaarallisia aineita ilma-alukseen matkatavaroissaan eikä muutenkaan mukanaan, ellei Ilmailulaitos joistakin vaarallisista aineista ICAO-TI:n mukaisesti päätä toisin. Niitä vaarallisia aineita, joita saadaan kuljettaa ilma-aluksessa, mutta joiden kuljetukseen vaaditaan ICAO-TI:n mukaan kuljetuksen suorittajan hyväksyminen, matkustaja tai miehistön jäsen ei saa viedä ilma-alukseen ennen kuin kuljetuksen suorittaja on hyväksynyt kuljetuksen.

Matkustajan on ennen siirtymistään ilma-alukseen ilmoitettava vaarallisista aineista, joita hänellä on matkatavaroissaan tai muuten mukanaan. Velvollisuus ei kuitenkaan koske aineita, joiden kuljetus on 1 momentin mukaan sallittua ilman kuljetuksen suorittajan hyväksymistä.

Kuljetuksen suorittajan on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan ICAO-TI:n mukaisesti, minkälaisten aineiden kuljetus ilma-aluksessa on kielletty.

6 §
Lähettäjän velvollisuudet

Ennen kuin lähettäjä jättää vaarallista ainetta kuljetettavaksi lentorahtina, hänen on varmistauduttava, että aineen ilmakuljetus ei ole kielletty sekä että kuljetuksen suorittajalle on annettu kuljetusasiakirjat ja muut ICAO-TI:ssä tarkoitetut asiakirjat.

Lähettäjän on annettava henkilöstölleen riittävät ohjeet, joita noudattaen henkilöstö kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävänsä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi lähettäjän on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten säädetään ja määrätään.

7 §
Kuljetuksen suorittajan velvollisuudet

Kuljetuksen suorittajalla tulee olla vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen Ilmailulaitoksen lupa. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos kyseessä on:

1) ilma-aluksen lennolla käyttämä polttoaine;

2) ilma-aluksen lentokelpoisuutta tai lentotoimintaa koskevien määräysten mukaan ilma-aluksessa kuljetettavaksi määrätty aine tai esine;

3) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu, kuljetettavaksi sallittu aine tai esine;

4) ICAO-TI:ssä tarkoitettu matkustajille lennon aikana myytäväksi tarkoitettu aine tai esine;

5) ICAO-TI:ssä tarkoitettu lennon aikana potilaan hoitamiseen tarkoitettu aine tai esine;

6) muu ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallinen aine tai esine, joka on jätetty ICAO-TI:n soveltamisalan ulkopuolelle sen erityisen käyttötarkoituksen vuoksi.

Kuljetuksen suorittajan on noudatettava ICAO-TI:n määräyksiä vaarallisia aineita kuljetukseen hyväksyttäessä, vaarallisten aineiden välivarastoinnissa ja kuormaamisessa, vaarallisia aineita sisältävien kollien ja konttien kunnon tarkkailussa sekä tiedottamisessa ja ohjeistuksessa henkilöstölleen ja muille. Kuljetuksen suorittajan toimintakäsikirjassa on oltava riittävät ohjeet, joita noudattaen kuljetuksen suorittajan henkilöstö kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävänsä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi kuljetuksen suorittajan on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten säädetään ja määrätään.

8 §
Pakkauksen ja säiliön tekniset vaatimukset

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden teknisistä vaatimuksista säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 13 a §:ssä ja määrätään sen nojalla Ilmailulaitoksen päätöksessä.

13 §
Pakkauksen ja säiliön vaatimusten- mukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) 3 §:ssä.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen saa käyttää myös ICAO-TI:ssä tarkoitetun ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman yhteisön hyväksymää pakkausta tai säiliötä.

14 §
Viranomaiset

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia valvovat Ilmailulaitos, tullilaitos, poliisiviranomaiset ja rajavartiolaitos kukin toimialallaan. Sen lisäksi, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 §:n 2 momentissa säädetään, sotilasviranomaiset valvovat myös muita sotilasilmailuna suoritettavia vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia.

Vaarallisten aineiden käsittelyyn, välivarastointiin, kuormaukseen ja kunnon tarkkailuun liittyvissä asioissa ICAO-TI:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa Ilmailulaitos ja radioaktiivisten aineiden osalta Ilmailulaitoksen lisäksi säteilyturvakeskus.

Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa Suomessa säteilyturvakeskus:

1) suorittaa ICAO-TI:ssä tarkoitetut kuljetusten hyväksynnät;

2) suorittaa ICAO-TI:ssä tarkoitetut erityisjärjestelyin hoidettavien kuljetusten hyväksynnät;

3) ottaa vastaan ICAO-TI:ssä tarkoitetut ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille;

4) toimii muutoin ICAO-TI:ssä tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena.

14 a §
Ilmoitukset pakkauksen tai säiliön hyväksymisestä

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen tai säiliön tyyppihyväksymisestä taikka muusta vastaavasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta turvatekniikan keskukselle.

15 §
Ilmoitus pakkauksen tai säiliön rikkoutumisesta

Lähettäjä, kuljetuksen suorittaja ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan tavanomaisissa kuljetusoloissa tapahtuneesta hyväksytyn tai muuten vaatimustenmukaiseksi osoitetun pakkauksen tai säiliön rakenteen rikkoutumisesta säteilyturvakeskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, ja turvatekniikan keskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut muiden vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

16 §
Turvatekniikan keskuksen ja säteilyturva- keskuksen oikeudet ja velvollisuudet

Säteilyturvakeskus pitää rekisteriä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuista pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tyyppihyväksytty tai joiden tyypin vaatimustenmukaisuus on muuten osoitettu. Pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tarkoitettu muiden vaarallisten aineiden kuljetukseen, pitää rekisteriä turvatekniikan keskus.

20 §
Poikkeukset

Ilmailulaitos voi toimialallaan hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa tämän asetuksen säännöksistä, jos siihen on erityinen pakottava tarve ja säännösten noudattaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadittava turvallisuus voidaan saavuttaa muilla tavoin ja poikkeuksen myöntäminen on yleisen edun mukaista.

21 §
Ohjeet

Sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Ilmailulaitos, turvatekniikan keskus, säteilyturvakeskus, tullilaitos, rajavartiolaitos ja geenitekniikan lautakunta voivat tarvittaessa antaa ohjeita toimialaansa kuuluvista asioista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut luvat ja hyväksynnät ovat sellaisinaan voimassa luvissa ja hyväksynnöissä tarkoitetuin oikeuksin ja velvollisuuksin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.