516/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (231/1997) liite VII seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2001. Asetuksen liitteen VII 5 kohdan säännöksiä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2001 alkaen Suomeen tuotaviin eläimiin.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Sirpa Kemilä

Liite VII

Koirat ja kissat

Koiria ja kissoja saadaan tuoda kolmansista maista Suomeen seuraavilla ehdoilla:

1. Todistuksia ja muita asiakirjoja koskevat vaatimukset

1.1. Tässä liitteessä tarkoitettujen todistusten ja muiden asiakirjojen on oltava suomen-, ruotsin-, norjan-, tanskan-, englannin- tai saksankielisiä. Niistä on käytävä ilmi:

a) todistuksen antaneen tai asiakirjaan merkinnän tehneen eläinlääkärin nimi ja asema asianmukaisesti selvennettyinä;

b) päiväys ja antopaikka;

c) käytetyn raivotautirokotteen nimi ja eränumero; sekä

d) käytetyn heisimatolääkkeen nimi, annostus ja antotapa.

1.2. Todistukset ja muut asiakirjat on maahantuonnin yhteydessä esitettävä tulliviranomaiselle.

2. Raivotautia koskevat vaatimukset tuonnissa raivotautivapaista maista (Islanti, Australia, Uusi-Seelanti ja Japani)

2.1. Koiria ja kissoja saadaan tuoda edellyttäen, että eläimellä ei lähtöpäivänä ole tarttuvien tautien oireita.

2.2. Maahantuojan on osoitettava luotettavilla asiakirjoilla, että tuonti on tapahtunut joko suoraan kyseisestä raivotautivapaasta kolmannesta maasta, toisen raivotautivapaan kolmannen maan kautta tai muiden maiden kautta niin, että eläimen kuljetus tapahtuu tullin valvonnassa.

2.3. Jos edellä mainitut asiakirjat ovat merkinnöiltään puutteellisia tai muutoin sellaisia, ettei tulliviranomainen voi niiden perusteella sallia maahantuontia, voi maahantuojan kustannuksella paikalle kutsuttu rajaeläinlääkäri määräämillään ehdoilla sallia eläimen maahantuonnin.

3. Raivotautia koskevat vaatimukset tuonnissa Yhdysvalloista, Kanadasta ja Sveitsistä

3.1. Koiria ja kissoja saadaan tuoda seuraavilla ehdoilla:

a) eläimellä ei lähtöpäivänä ole tarttuvien tautien oireita; sekä

b) eläimen mukana on rokotustodistus tai muu asiakirja, jossa on eläinlääkärin tekemä merkintä siitä, että eläin on rokotettu raivotaudin varalta liitteessä VIII mainitulla rokotteella vähintään 30 vuorokautta ja enintään 12 kuukautta ennen maahantuontia; uusintarokotuksessa ei vaadita 30 vuorokauden odotusaikaa; rokotus voidaan antaa aikaisintaan neljän viikon iässä.

3.2. Tuotaessa alle 12 viikon ikäisiä koiria ja kissoja raivotautirokotusta ei vaadita, mutta pennulla on oltava mukana joko;

a) asiakirja, josta ilmenee, että pennun emä on rokotettu raivotautia vastaan liitteessä VIII mainitulla rokotteella; tai

b) eläinlääkärin antama todistus suoritetusta kliinisestä tarkastuksesta, jossa pennulla ei ole todettu tarttuvien tautien oireita; tämä todistus on voimassa 10 vuorokauden ajan antopäivästä lähtien.

3.3. Jos maahan tuotavalta koiralta tai kissalta puuttuu jokin edellä mainituista todistuksista tai asiakirjoista, ne ovat merkinnöiltään puutteellisia raivotaudin osalta tai kieleltään muutoin sellaisia, ettei tulliviranomainen voi niiden perusteella sallia maahantuontia, voi maahantuojan kustannuksella paikalle kutsuttu rajaeläinlääkäri määräämillään ehdoilla sallia eläimen maahantuonnin.

4. Raivotautia koskevat vaatimukset tuonnissa muista kolmansista maista

4.1. Koiria ja kissoja saadaan tuoda seuraavilla ehdoilla:

a) eläimellä ei lähtöpäivänä ole tarttuvien tautien oireita; sekä

b) eläimen mukana on rokotustodistus tai muu asiakirja, jossa on eläinlääkärin tekemä merkintä siitä, että eläin on rokotettu raivotaudin varalta liitteessä VIII mainitulla rokotteella vähintään 30 vuorokautta ja enintään 12 kuukautta ennen maahantuontia; uusintarokotuksessa ei vaadita 30 vuorokauden odotusaikaa; rokotus voidaan antaa aikaisintaan neljän viikon iässä.

4.2. Jos edellä mainituista todistuksista tai asiakirjoista puuttuu merkintä raivotautirokotuksesta, eläimen maahantuontia ei sallita ja eläin on välittömästi palautettava, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, lopetettava rajaeläinlääkärin valvonnassa.

5. Ekinokokkoosia koskevat vaatimukset

5.1. Kolmannesta maasta tuotavan koiran tai kissan mukana on oltava eläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että eläimelle on vähintään 24 ja enintään 72 tuntia ennen sen saapumista Suomeen tai ennen Suomeen päättyvän lento- tai laivamatkan alkamista annettu asianmukainen annos pratsikvantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan.

5.2. Edellä kohdassa 5.1. säädettyä vaatimusta ei sovelleta Yhdysvalloista, Kanadasta ja Sveitsistä tuotaviin alle 12 viikon ikäisiin eläimiin, eikä myöskään eläimiin, jotka tuodaan Suomeen enintään 24 tunnin kuluessa siitä, kun ne on viety pois Suomesta.

5.3. Jos kohdassa 5.1. tarkoitettu asiakirja on puutteellinen siten, että tulliviranomainen ei voi sen perusteella sallia eläimen maahantuontia, tulliviranomainen voi määrätä eläimen lähetettäväksi maahantuojan kustannuksella maa- ja metsätalousministeriön hyväksymään karanteeniin. Ellei tämä ole mahdollista, tulliviranomainen voi ryhtyä muihin eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 16 §:ssä säädettyihin toimenpiteisiin.

6. Myytäväksi tarkoitetut koirat ja kissat

Jos maahantuotava koira tai kissa on tarkoitettu myytäväksi Suomessa, on 1―5 kohtien säännösten lisäksi noudatettava seuraavia ehtoja:

a) koira on rokotettu penikkatautia vastaan

b) eläin on tunnistettavissa tatuoinnilla tai ISO-standardin mukaisella mikrosirulla;

c) eläimen mukana on yksilökohtainen rekisterikirja tai muu asiakirja, josta ilmenevät tunnistusta, rokotusta ja heisimatolääkitystä koskevat tiedot; sekä

d) eläimelle tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus siten, kun siitä erikseen säädetään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.