515/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain 69 ja 70 §:n soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 1 momentin ja 69 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 69 §:n 1 momentti laissa 44/2000:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 69 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/1994) 2, 3, 5 ja 8 luvussa tarkoitettuja tukia koskeviin hakemuksiin, jotka ovat olleet vireillä maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaan tullessa.

Tätä asetusta sovelletaan myös maaseutuelinkeinolain (1295/1990) mukaisia tukia koskeviin hakemuksiin, jotka ovat olleet vireillä maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaan tullessa.

2 §

Tukihakemusta ratkaistaessa ei sovelleta, mitä maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain 31 §:n 1, 2 ja 4―6 momentissa ja 31 a §:ssä säädetään.

Tuki myönnetään vuoden 2001 loppuun asti markkoina ja sen jälkeen euroina.

3 §

Toimenpiteeseen, joka on sisältynyt maa- ja metsätalouden rakennepoliittista toimenpiteistä annetun lain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin ohjelmiin, voidaan myöntää tukea kansallisista varoista vain, jos hakemus on ollut maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaan tullessa vireillä työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

4 §

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain 70 §:n 1 tarkoitettuja avustusten maksamisessa, valvonnassa ja muissa menettelyissä noudatetaan ohjelmakauden päätyttyä ohjelmakauden päättyessä voimassa olleita säännöksiä.

Sen jälkeen, kun asianomaista ohjelmaa koskevat yhteisön varat on käytetty loppuun, maksetaan avustuksesta maksamatta oleva osuus kokonaan kansallisista varoista, jos yhteisön osuutta ei ole voitu sisällyttää viimeiseen velkomukseen sen johdosta, että avustuksen maksua on koskenut vireillä oleva valitus.

5 §

Poiketen siitä, mitä nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (1366/1995) 25 §:ssä säädetään, voidaan käynnistystuen ensimmäinen erä maksaa tukipäätöksen antamisen jälkeen.

6 §

Tuki, jonka maksaminen on ollut maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaan tullessa kesken sen johdosta, että tuen saaja on kuollut, voidaan maksaa loppuun tuensaajan oikeudenomistajille, jos tuettu toimenpide tai hanke toteutetaan tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2001.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin maksatusta koskeviin hakemuksiin, ei kuitenkaan sellaisiin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille ennen 3 päivää huhtikuuta 2000.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.