508/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Kuitupellavan ja -hampun jalostustuen myöntämisen edellytyksistä säädetään kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1673/2000, jäljempänä kuituasetus, sekä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 245/2001, jäljempänä soveltamisasetus.

Tällä asetuksella annetaan yhteisön säädöksissä edellytetyt tarkemmat säännökset tai sallitut poikkeussäännökset kuitupellavan ja -hampun jalostustuen myöntämisen edellytyksistä.

2 §
Hakemus ensimmäiseksi jalostajaksi hyväksymisestä

Ensimmäisen jalostajan on haettava hyväksymistä allekirjoittamallaan hakemuksella, joka sisältää selvityksiä, kuvauksia ja sitoumuksia siten kuin niistä soveltamisasetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään.

Hyväksymishakemus on toimitettava jalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle sellaisena ajankohtana, että osto- ja myyntisopimuksia tehdessään ensimmäisellä jalostajalla on esittää hyväksynnän osoittava hyväksymisnumero. Hyväksymishakemus on kuitenkin toimitettava 1 päivänä heinäkuuta 2001 alkavan markkinointivuoden osalta siten kuin siitä soveltamisasetuksen 17 artiklassa säädetään.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 234 tai maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

3 §
Osto- ja myyntisopimus

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on tehtävä viljelijän kanssa osto- ja myyntisopimus, joka sisältää sellaiset tiedot kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sopimuksesta on toimitettava jalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

Osto- ja myyntisopimuksen jäljennöksen toimittamisesta viljelijän maatilan sijaintipaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle peltokasvien tuen myöntämiseksi sovelletaan, mitä siitä tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2316/1999, jäljempänä peltokasviasetus, 7 a artiklassa säädetään.

Osto- ja myyntisopimus voidaan tehdä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 268 kyseessä olevalle markkinointivuodelle tai maa- ja metsätalousministeriön kyseessä olevalle markkinointivuodelle vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

4 §
Jalostustoimeksiantosopimus

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan on tehtävä hyväksytyn ensimmäisen jalostajan kanssa jalostustoimeksiantosopimus, joka sisältää sellaiset tiedot kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Jalostajaan rinnastettavan tuottajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sopimuksesta on toimitettava jalostajaan rinnastettavan tuottajan maatilan talouskeskuksen sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

Jalostustoimeksiantosopimuksen jäljennöksen toimittamisesta tuottajan maatilan sijaintipaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle peltokasvien tuen myöntämiseksi sovelletaan, mitä siitä peltokasviasetuksen 7 a artiklassa säädetään.

Jalostustoimeksiantosopimus voidaan tehdä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 267 kyseessä olevalle markkinointivuodelle tai maa- ja metsätalousministeriön kyseessä olevalle markkinointivuodelle vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

5 §
Jalostussitoumus

Viljelijän, joka on hyväksytty ensimmäiseksi jalostajaksi on annettava kirjallinen sitoumus viljelemiensä varsien jalostamisesta siten kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Ensimmäiseksi jalostajaksi hyväksytyn viljelijän allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sitoumuksesta on toimitettava maatilan sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

Alkuperäisen jalostussitoumuksen toimittamisesta viljelijän maatilan sijaintipaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle peltokasvien tuen myöntämiseksi sovelletaan, mitä peltokasviasetuksen 7 a artiklassa säädetään.

Jalostussitoumus voidaan tehdä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 233 kyseessä olevalle markkinointivuodelle tai maa- ja metsätalousministeriön kyseessä olevalle markkinointivuodelle vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

6 §
Tukihakemus

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan ja jalostajaan rinnastettavan tuottajan on toimitettava tukihakemus liitteineen 11 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle noudattaen, mitä soveltamisasetuksen 9 artiklassa säädetään.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 269 kyseessä olevalle markkinointivuodelle tai maa- ja metsätalousministeriön kysymyksessä olevalle markkinointivuodelle vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

7 §
Tuotanto- ja varastoilmoitukset

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan ja jalostajaan rinnastettavan tuottajan on tehtävä soveltamisasetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyt tiedot sisältävät tuotanto- ja varastoilmoitukset.

Tuotanto- ja varastoilmoitukset on toimitettava 11 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle noudattaen, mitä niistä soveltamisasetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetään. Ilmoitukset on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 266 kyseessä olevalle markkinointivuodelle tai maa- ja metsätalousministeriön kyseessä olevalle markkinointivuodelle vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Soveltamisasetuksen 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan tarkoittamina asiakirjoina jalostajaan rinnastettavan tuottajan on esitettävä kultakin kyseessä olevalta ilmoitusjaksolta tuotanto- ja varastoilmoituksen liitteenä allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennökset pellava- ja hamppukuitujen myyntilaskuista sekä varret jalostaneen ensimmäisen jalostajan todistuksesta, johon on merkitty saatujen kuitujen määrät ja tyypit.

8 §
Vakuus

Soveltamisasetuksen 10 artiklassa tarkoitetun vakuuden asettamisen edellytyksenä on se, että vakuuden antaja on rekisteröitynyt maa- ja metsätalousministeriön interventioyksikön asiakasrekisteriin. Vakuuden antajan on toimitettava interventioyksikön rekisteröitymislomake, vakuusilmoituslomake sekä mahdollinen pankkitakausasiakirja maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon.

Rekisteröitymishakemus ja vakuusilmoitus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, atk-tulosteella tai muulla vastaavat tiedot sisältävällä asiakirjalla.

9 §
Epäpuhtaudet

Jalostustukeen oikeuttavien lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus voi olla enintään kymmenen prosenttia markkinointivuosina 2001/2002―2003/2004.

10 §
Säilytettävät asiakirjat

Soveltamisasetuksen 3 artiklan 2 kohdan tarkoittamina asiakirjoina hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on säilytettävä vähintään jalostusvuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan:

1) päivittäiset varastoselvitykset;

2) lähetysluettelot;

3) kirjanpito liitteineen;

4) alkuperäiset osto- ja myyntisopimukset; sekä

5) alkuperäiset jalostustoimeksiantosopimukset.

Soveltamisasetuksen 4 artiklan tarkoittamina asiakirjoina jalostajaan rinnastettavan tuottajan on säilytettävä vähintään jalostusvuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan:

1) tuotanto- ja varastoilmoitukset;

2) kirjanpito liitteineen;

3) kopiot pellava- ja hamppukuitujen myyntilaskuista; sekä

4) kopiot varret jalostaneen ensimmäisen jalostajan todistuksista, joihin on merkitty saatujen kuitujen määrät ja tyypit.

Soveltamisasetuksen 3 artiklan 4 kohdan tarkoittamina asiakirjoina puhdistustoimeksiannon suorittajan on säilytettävä vähintään jalostusvuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan:

1) varastoselvitykset;

2) lähetysluettelot; sekä

3) kirjanpito liitteineen.

11 §
Hakemusten toimittaminen

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan ja viljelijän, joka on hyväksytty ensimmäiseksi jalostajaksi on toimitettava hakemukset, selvitykset ja ilmoitukset liitteineen, jäljempänä hakemus, sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sille maaseutuosastolle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on toimitettava hakemus sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka alueella jalostuslaitos sijaitsee.

Postitse toimitettu hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä haku- tai ilmoituspäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuosastolle osoitettuna.

12 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Soveltamisasetuksen tarkoittamia toimivaltaisia viranomaisia kuitupellavan ja -hampun jalostustukeen liittyvien hakemusten käsittelyyn ja valvontaan liittyvissä asioissa ovat 11 §:ssä tarkoitettujen työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1673/2000; EYVL N:o L 193, 29.7.2000, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 245/2001; EYVL N:o L 35, 6.2.2001, s. 18

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.