507/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan täytäntöönpantaessa naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1254/1999 sekä lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2467/98 sekä niitä täydentävää Euroopan yhteisön lainsäädäntöä siltä osin kuin se koskee:

1) emolehmä- ja uuhipalkkio-oikeuksien (palkkio-oikeus) tuottajakohtaisia enimmäismääriä (kiintiö);

2) palkkio-oikeuksien siirtoa ja väliaikaista luovuttamista; ja

3) kansallisia varantoja.

2 §
Emolehmäpalkkiokiintiön myöntäminen

Tuottajalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan emolehmätuotantoa, vahvistetaan hakemuksesta emolehmäpalkkiokiintiö. Samalle tuottajalle voidaan vahvistaa vain yksi emolehmäpalkkiokiintiö.

Emolehmäpalkkiokiintiön ja lisäkiintiön haussa otetaan kiintiöitä vahvistettaessa huomioon se emolehmien ja hiehojen määrä, joka tuottajalla on ollut hallinnassaan kiintiön vahvistamista koskevan hakemuksen jättämisen ajankohtana ja jolle tuottaja hakee kiintiön hakuvuonna myös Euroopan yhteisön emolehmäpalkkiota.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään emolehmäpalkkio-oikeuksia voidaan myöntää tuottajalle, joka on tehnyt tai suunnitellut tehdä investointeja emolehmätuotannon aloittamiseksi tai olemassa olevan tuotannon laajentamiseksi ja tuottajalle, jonka emolehmäpalkkiokiintiö ei poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi vastaa tilan todellista emolehmätuotantotilannetta. Tällöin palkkio-oikeuksia myönnettäessä on kuitenkin otettava huomioon kulloinkin voimassa olevat säännökset kiintiön vuosittaisesta käyttöprosentista.

Edellä 3 momentissa tarkoitetut investoinnit tai suunnitelmat tuotannon aloittamiseksi tai laajentamiseksi on osoitettava rakennussuunnitelmalla, eläinkannan lisäämiseksi tehdyllä suunnitelmalla, eläinten tai lisämaan hankkimista koskevalla sopimuksella tai muulla työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla.

3 §
Emolehmäpalkkiokiintiön käyttäminen

Tuottajan on kalenterivuosittain käytettävä vähintään 70 prosenttia hallinnassaan olevista palkkio-oikeuksista. Jos tuottaja ei käytä edellä mainittua prosenttiosuutta palkkio-oikeuksistaan, käyttämättä jätetty osa leikataan kansalliseen varantoon lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja erityistapauksia.

Kiintiön käyttämisellä tarkoitetaan tuottajan kalenterivuosittain hakemien ja maksettavaksi hyväksyttyjen Euroopan yhteisön emolehmäpalkkioiden lukumäärää. Myös palkkio-oikeuksien väliaikainen luovutus (vuokraus) katsotaan niiden käytöksi. Tuottajalle siirretyt tai väliaikaisesti luovutetut palkkio-oikeudet on lisättävä tälle alun perin myönnettyihin palkkio-oikeuksiin.

Kiintiön käyttö tarkastetaan kalenterivuosittain. Kiintiön myöntämisvuonna ei kuitenkaan tarkasteta sellaisen tuottajan kiintiön käyttöä, jolle on myönnetty enintään seitsemän palkkio-oikeutta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään tällaisen tuottajan on käytettävä vähintään 70 prosenttia palkkio-oikeuksistaan toisena kahdesta peräkkäisestä kalenterivuodesta.

4 §
Emolehmäpalkkio-oikeuksien siirtäminen ja väliaikainen luovuttaminen

Jos tuottaja siirtää ilman tilan omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta palkkio-oikeuksiaan pysyvästi, yksi prosentti palkkio-oikeuksista siirretään ilman korvausta emolehmäpalkkio-oikeuksien kansalliseen varantoon. Jos tämän momentin soveltamiseksi tehtyjen laskelmien tuloksena on muita kuin kokonaislukuja, ainoastaan ensimmäinen desimaali otetaan huomioon.

Tuottaja voi luovuttaa väliaikaisesti sellaisen osan palkkio-oikeuksistaan, jota hän ei itse käytä. Väliaikaisesti luovutettavat palkkio-oikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan vastaanottajalle.

Siirto tai väliaikainen luovutus tapahtuu suoraan tuottajalta toiselle. Palkkio-oikeuksien siirtäjän tai luovuttajan sekä niiden saajan on yhdessä ilmoitettava siirrosta tai väliaikaisesta luovutuksesta toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Jollei palkkio-oikeudet siirry perintönä, 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ja viimeistään silloin, kun palkkio-oikeudet vastaanottava tuottaja jättää kyseisen kalenterivuoden emolehmäpalkkiohakemuksen.

5 §
Emolehmäpalkkio-oikeuksien kansallinen varanto

Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää ja hallinnoi emolehmäpalkkio-oikeuksien kansallista varantoa. Kansalliseen varantoon liitetään leikatut palkkio-oikeudet ja muiden yhteisön säännösten mukaan varantoon siirretyt palkkio-oikeudet.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa kansallisesta varannosta palkkio-oikeuksia työvoima- ja elinkeinokeskuksille tuottajille edelleen jaettavaksi.

6 §
Uuhipalkkiokiintiön myöntäminen

Tuottajalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan lampaanlihan tuotantoa, vahvistetaan hakemuksesta uuhipalkkiokiintiö. Uuhipalkkiokiintiö vahvistetaan kullekin yksittäiselle tuottajalle ja tuottajaryhmittymän jäsenelle erikseen. Samalle tuottajalle voidaan vahvistaa vain yksi kiintiö. Kiintiötä ei voida vahvistaa 10 palkkio-oikeutta pienemmäksi.

Uuhipalkkiokiintiön ja lisäkiintiön haussa otetaan kiintiöitä vahvistettaessa huomioon se uuhipalkkioon oikeuttavien eläinten määrä, joka tuottajalla on ollut hallinnassaan kiintiön vahvistamista koskevan hakemuksen jättämisen ajankohtana ja jolle tuottaja hakee kiintiön hakuvuonna myös Euroopan yhteisön uuhipalkkiota.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään uuhipalkkio-oikeuksia voidaan myöntää tuottajalle, joka on tehnyt tai suunnitellut tehdä investointeja lampaanlihan tuotannon aloittamiseksi tai olemassa olevan tuotannon laajentamiseksi ja tuottajalle, jonka uuhipalkkiokiintiö ei poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi vastaa tilan todellista lampaanlihan tuotantotilannetta. Tällöin palkkio-oikeuksia myönnettäessä on kuitenkin otettava huomioon kulloinkin voimassa olevat säännökset kiintiön vuosittaisesta käyttöprosentista.

Edellä 3 momentissa tarkoitetut investoinnit tai suunnitelmat tuotannon aloittamiseksi tai laajentamiseksi on osoitettava rakennussuunnitelmalla, eläinkannan lisäämiseksi tehdyllä suunnitelmalla, eläinten tai lisämaan hankkimista koskevalla sopimuksella tai muulla työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla.

7 §
Uuhipalkkiokiintiön käyttäminen

Tuottajan on markkinointivuosittain käytettävä vähintään 70 prosenttia hallinnassaan olevista palkkio-oikeuksista. Kiintiön käyttö tarkastetaan vuosittain. Jos tuottaja ei käytä edellä mainittua prosenttiosuutta palkkio-oikeuksistaan, käyttämättä jätetty osa leikataan kansalliseen varantoon lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja erityistapauksia.

Kiintiön käyttämisellä tarkoitetaan tuottajan markkinointivuosittain hakemien ja maksettavaksi hyväksyttyjen Euroopan yhteisön uuhipalkkioiden lukumäärää. Myös palkkio-oikeuksien väliaikainen luovutus (vuokraus) katsotaan niiden käytöksi. Tuottajalle siirretyt tai väliaikaisesti luovutetut palkkio-oikeudet on lisättävä tälle alun perin myönnettyihin palkkio-oikeuksiin.

8 §
Uuhipalkkio-oikeuksien siirtäminen ja väliaikainen luovuttaminen

Jos tuottaja siirtää ilman tilan omistus- tai hallintaoikeuden luovutusta palkkio-oikeuksiaan pysyvästi, yksi prosentti palkkio-oikeuksista siirretään ilman korvausta uuhipalkkio-oikeuksien kansalliseen varantoon. Kansalliseen varantoon leikattavien palkkio-oikeuksien määrä on vähintään yksi palkkio-oikeus.

Palkkio-oikeuksien tilakohtaisia enimmäismääriä muutettaessa ainoastaan kokonaisluvut otetaan huomioon. Jos laskennallisten toimenpiteiden lopullinen tulos on muu kuin kokonaisluku, lähin kokonaisluku otetaan huomioon. Jos tämä muu luku kuitenkin on täsmälleen kahden kokonaisluvun välissä, otetaan huomioon suurempi kokonaisluku.

Tuottaja voi luovuttaa väliaikaisesti sellaisen osan palkkio-oikeuksistaan, jota hän ei itse käytä. Väliaikaisesti luovutettavat palkkio-oikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan vastaanottajalle.

Siirto tai väliaikainen luovutus tapahtuu suoraan tuottajalta toiselle. Palkkio-oikeuksien siirtäjän tai luovuttajan sekä niiden saajan on yhdessä ilmoitettava siirrosta tai väliaikaisesta luovutuksesta toimivaltaiselle työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Jollei palkkio-oikeudet siirry perintönä, 4 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ja viimeistään silloin, kun palkkio-oikeudet vastaanottava tuottaja jättää kyseisen markkinointivuoden uuhipalkkiohakemuksen.

9 §
Uuhipalkkio-oikeuksien kansallinen varanto ja lisävaranto

Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää ja hallinnoi uuhipalkkio-oikeuksien kansallista varantoa ja lisävarantoa. Kansalliseen varantoon liitetään leikatut palkkio-oikeudet ja muiden yhteisön säännösten mukaan varantoon siirretyt palkkio-oikeudet.

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää palkkio-oikeuksia koko maan tuottajille ja kansallisesta lisävarannosta lampaan- ja vuohenliha-alan tuottajapalkkion myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3493/90 2 artiklassa määritellyille epäsuotuisten alueiden tuottajille.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa kansallisesta varannosta ja lisävarannosta palkkio-oikeuksia työvoima- ja elinkeinokeskuksille tuottajille edelleen jaettavaksi.

10 §
Vuohenlihan tuotanto

Mitä tässä asetuksessa säädetään lampaanlihan tuotannosta ja uuhipalkkiokiintiöistä, noudatetaan soveltuvin osin myös vuohenlihan tuotantoon ja vuohenlihan tuottajille maksettavia palkkiota koskeviin kiintiöihin.

11 §
Kiintiörekisterit

Tässä asetuksessa tarkoitettujen kiintiöiden seuraamiseksi ja valvomiseksi ovat rekisterit emolehmäpalkkio- ja uuhipalkkiokiintiöitä varten.

12 §
Toimivaltainen viranomainen

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta huolehtivat maa- ja metsätalousministeriö sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset. Tässä asetuksessa työvoima- ja elinkeinokeskuksille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla maakunnan lääninhallitus.

Emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiötä koskevan asian käsittelee se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuottajan tilan talouskeskus sijaitsee tai milloin tuottajalla on useita tuotantoyksiköitä, se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella pääosa toiminnasta tapahtuu.

13 §
Emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiön hakeminen

Emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiötä koskeva hakemus on toimitettava toimivaltaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen viimeistään kyseisen vuoden emolehmä- ja uuhipalkkion hakemiselle vahvistetun hakuajan viimeisenä päivänä. Palkkio-oikeuksia haettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamia hakuohjeita. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

14 §
Valvonta ja rangaistukset

Valvonnasta ja rangaistuksista säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa.

15 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Ahvenanmaan lääninhallituksen päätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 10 §:ssä.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2001.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.