505/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2001/2002 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 6 §:ssä tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan vakituisesti Suomessa asuville poronomistajille maksaa valtion talousarviossa vuodelle 2001 maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista varoista eläinkohtaista tukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuen saamisen edellytykset ja tuen suuruus

Tukea maksetaan vuodelta 2001 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1255/2000) tarkoitetuilla alueilla C 3 ja C 4 poronhoitoa harjoittaneille ruokakunnille.

Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoikeus ja määrä perustuvat poronhoitovuodelta 2000/2001 laadittuun poroluetteloon. Poronhoitovuoden 2000/2001 aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä. Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen määrät.

Tuen suuruus on enintään 120 markkaa poronhoitolain (848/1990) 5 §:ssä tarkoitettua eloporoa kohti.

Ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan aviopuolisot sekä sellaiset avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti elävät henkilöt, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Ruokakuntaan kuuluvat myös edellä mainittujen puolisoiden samassa taloudessa asuvat yhteiset lapset ja ottolapset, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkua, jolta tukea haetaan. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt tai ne henkilöt, joiden omistamien porojen osalta tukea haetaan, eivät ole täyttäneet 65 vuotta ennen sen kalenterivuoden alkamista, jolta tukea haetaan. Tuen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että mainitut henkilöt omistavat poroluetteloiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 60 eloporoa.

Tukea ei makseta sellaisten porojen osalta, joiden omistajan poro- tai luontaiselinkeinotalouden taikka maa- ja metsätalouden ulkopuolisten vuositulojen määrä on yli 150 000 markkaa.

Tukea ei makseta myöskään niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa (teurasrästiporo).

Poronhoitovuosi alkaa 1 päivänä kesäkuuta ja päättyy 31 päivänä toukokuuta seuraavana vuonna.

3 §
Tuen hakeminen ja maksaminen

Tässä asetuksessa tarkoitettuja tukia haetaan viimeistään syyskuun 30 päivänä 2001 työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolta, joka myös päättää tuen myöntämisestä.

4 §
Tuen alentaminen

Tässä asetuksessa tarkoitettua tukea voidaan alentaa, jos:

1) hakija on ilmoittanut hakemuksessa virheellisiä tai puutteellisia tietoja;

2) tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta; tai

3) tukea koskeva hakemus on saapunut viranomaiselle myöhässä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2001.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Esko Laurila

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.