481/2001

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 1 a ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtionvarainministeriön esittelystä,

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 4 momentin 29 ja 62 kohdat, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 497/1996,

muutetaan 1 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 290/1993, 10 §:n 4 momentin 1, 19, 21, 32, 47, 51, 58, 66, 76 ja 78 kohdat, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 497/1996 sekä 58 a kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1033/1997, ja

lisätään 10 §:n 4 momenttiin siitä asetuksella 311/1997 kumotun 72 kohdan tilalle uusi 72 kohta seuraavasti:

1 a §
Työnantajayhdistys

Valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/1987) tarkoitetun liikelaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa työnantajaa edustavina neuvottelu- ja sopimusosapuolina ovat:

1) Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry; sekä

2) sen jäsenenä oleva liikelaitos.


10 §
Työnantajavirkamiehet

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

1) valtioneuvoston kanslia: hallitusneuvos, käännöstoimiston päällikkö sekä henkilöstöasioita valmistelevat ja esittelevät hallinnolliset avustajat;


19) poliisikoulutus: poliisiammattikorkeakoulun rehtori ja poliisikoulun johtaja;


21) rajavartiolaitos: rajavartiolaitoksen päällikkö, rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö ja lainsäädäntöneuvos sekä rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, henkilöstöosaston sekä raja- ja meriosaston apu-laisosastopäällikön, vartioston komentajan, koulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri sekä henkilöstöosaston ylitarkastaja ja palvelussuhdeasioita käsittelevä upseeri;


32) yliopistot: rehtorina toimiva professori, hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, kvestori, palkkatoimiston päällikkö, hallintotoimiston, vastaavan toimiston tai vastuualueen päällikkö, Helsingin yliopiston teknisen osaston osastopäällikkö ja henkilöstöosaston vastuualueiden päällikkönä toimivat toimistopäälliköt ja henkilöstöosaston apulaissihteeri;


47) maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, hallintojohtaja, toimintayksikön johtajana toimiva virkamies ja henkilöstöpäällikkö;


51) liikenne- ja viestintäministeriö: apulaisosastopäällikkö, yksikön päälliköksi määrätty virkamies ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja;


58) kauppa- ja teollisuusministeriö: ryhmän ja yksikön päällikkönä toimivat virkamiehet, osaston hallinnosta vastaavat päällikkötason virkamiehet sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten hallintoasioista vastaava neuvotteleva virkamies;

58 a) työvoima- ja elinkeinokeskukset: osastopäällikkö ja hallintopäällikkö tai tätä vastaava virkamies;


66) teknologian kehittämiskeskus: ylijohtaja, johtaja, henkilöstöpalvelut-yksikön päällikkö ja henkilöstösuunnittelija;


72) vakuutusvalvontavirasto: hallinto-osaston johtaja ja henkilöstöhallintoasioita käsittelevä virkamies;


76) säteilyturvakeskus: johtaja, tutkimusjohtaja, apulaisjohtaja ja henkilöstöpäällikkö;


78) työministeriö: talousjohtaja ja laskentapäällikkö;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2001.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Hallitusneuvos
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.