436/2001

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 7 §:n 1 momentin 6 kohta sekä

lisätään 1 §:n 1 momentin 6 kohtaan uusi c alakohta, uusi 4 a § ja 6 §:n 1 momentin 6 kohtaan uusi c alakohta seuraavasti:

1 §
Luvanvaraisuus

Seuraavilla ympäristönsuojelulain (86/ 2000) 28 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla toiminnoilla on oltava ympäristölupa:


6) haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta:


c) orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (435/2001) 3 §:ssä tarkoitettu toiminta;


4 a §
Kemiallisen pesulan poikkeus luvanvaraisuudesta

Edellä 1 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun kemiallisen pesulan luvanvaraisuutta koskevasta poikkeuksesta säädetään orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:ssä.

6 §
Alueellisessa ympäristökeskuksessa käsiteltävät lupa-asiat

Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentissa sekä tämän asetuksen 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat, jollei ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentista tai edellä 5 §:stä muuta johdu:


6) haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta:


c) 1 §:n 1 momentin 6 kohdan c alakohdassa tarkoitettu orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta tai laitos, jossa liuottimien kulutus on vähintään 50 tonnia vuodessa tai vähintään 100 kiloa tunnissa;


7 §
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 2―4 kohdassa sekä seuraavien 1 §:ssä säädettyjen toimintojen ympäristölupa-asiat, jollei ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 tai 2 momentista tai edellä 5 ja 6 §:stä muuta johdu:


6) haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta:

a) laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 10 ja alle 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 20 ja alle 100 kiloa tunnissa;

b) 1 §:n 1 momentin 6 kohdan c alakohdassa tarkoitettu orgaanisia liuottimia käyttävä laitos, jossa liuottimien kulutus on alle 50 tonnia vuodessa tai alle 100 kiloa tunnissa;Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2001.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun, ennen tämän asetuksen voimaantuloa luvanvaraiseen toimintaan, johon ei ole haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 5 §:n mukaisesti, on haettava ympäristölupaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004. Ympäristölupaa on samoin haettava toimintaan, jolle on myönnetty ympäristölupa ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun toimintaan, joka on aloitettu tai jonka toiminnan aloittamisen kannalta olennaisiin toimiin on ryhdytty ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka ei ole luvanvarainen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, on haettava ympäristölupaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Ylitarkastaja
Anneli Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.