435/2001

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla:

1 §
Tavoite ja soveltamisala

Tämän asetuksen tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen vähentämällä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä ilmaan kohdistuvia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia. Tavoitteen saavuttamiseksi näiden yhdisteiden päästöjä on rajoitettava vähintään siihen määrään kuin jäljempänä säädetään.

Tätä asetusta sovelletaan orgaanisia liuottimia käyttäviin toimintoihin, joissa liuottimia kulutetaan enemmän kuin se määrä, joka kullekin toiminnolle on määritelty liitteen 1 taulukoissa. Asetusta ei sovelleta liuottimia käyttäviin toimintoihin, joissa liuotin reagoi käytettävässä prosessissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) laitoksella kiinteää teknistä yksikköä, jossa harjoitetaan yhtä tai useampaa liitteessä 1 mainittua toimintoa sekä muuta siihen kiinteästi liittyvää toimintoa, joka on teknisesti sidoksissa samassa paikassa harjoitettaviin toimintoihin ja joka voi vaikuttaa päästöihin;

2) olemassa olevalla laitoksella toiminnassa olevaa laitosta tai laitosta, jonka toimintaan on saatu lupa ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti taikka laitosta, jonka ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka otetaan käyttöön viimeistään vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta;

3) pienellä laitoksella laitosta, jossa käytetään liuottimia liitteen 1 taulukossa 1, 2, 5a, 5b, 5c, 11 ja 12 mainittuja alempia määriä enemmän ylittämättä kuitenkaan vastaavissa kohdissa mainittuja ylempiä määriä tai laitosta, joka muissa liitteen 1 toiminnoissa käyttää liuottimia enintään 10 tonnia vuodessa;

4) olennaisella muutoksella

a) pienessä laitoksessa laskennallisen kapa-siteetin muutosta, joka lisää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä yli 25 prosentilla;

b) muussa laitoksessa, jossa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 150 kiloa tunnissa tai enintään 200 tonnia vuodessa, laskennallisen kapasiteetin muutosta, joka lisää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä yli 10 prosentilla;

c) muuta muutosta, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista;

5) poistokaasulla kaasumaista päästöä, joka sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tai muita epäpuhtauksia ja joka vapautuu ilmaan poistoputkesta tai puhdistinlaitteistosta; poistokaasun tilavuusvirtaus ilmaistaan yksikössä m3/h vakio-olosuhteissa (lämpötila 273,15 K, paine 101,3 Pa);

6) hajapäästöillä päästöjä, jotka vapautuvat ympäristöön ikkunoiden, ovien, tuuletusaukkojen ja muiden vastaavien aukkojen kautta ja jotka eivät ole liuottimien käytöstä aiheutuvia poistokaasupäästöjä, poistokaasujen käsittelyssä hävitettyjä tai talteen otettuja orgaanisia liuottimia taikka orgaanisia yhdisteitä, jäteveden käsittelyssä hävitettyjä tai talteen otettuja orgaanisia liuottimia taikka orgaanisia yhdisteitä, kerätyn jätteen sisältämiä liuottimia eivätkä uudelleen käyttöä varteen talteen otettuja liuottimia;

7) kokonaispäästöllä poistokaasupäästöjen ja hajapäästöjen yhteismäärää;

8) päästöjen raja-arvolla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vakio-olosuhteissa laskettua päästömäärää, jota ei yhtenä tai useampana ajanjaksona saa ylittää ja joka ilmaistaan pitoisuutena, prosenttiosuutena tai päästömääränä;

9) aineilla kemiallisia alkuaineita ja niiden yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai teollisesti tuotettuina;

10) valmisteella kahden tai useamman aineen seoksia tai liuoksia;

11) haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä orgaanista yhdistettä, jonka höyrypaine 293,15 K:n lämpötilassa on vähintään 0.01 kPa tai jolla on vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa sekä kreosoottien osaa, joka ylittää höyrypaineelle edellä asetetun arvon 293,15 K:n lämpötilassa;

12) orgaanisella liuottimella liuotinta, jota käytetään sellaisenaan tai yhdessä muiden aineiden kanssa raaka-aineiden, tuotteiden tai jäteaineiden liuottamiseen, puhdistusaineena epäpuhtauksien liuottamiseen taikka liuotteena, dispergointiväliaineena, viskositeetin säätäjänä, pintajännityksen poistajana, pehmittimenä tai säilöntäaineena;

13) halogenoidulla orgaanisella liuottimella orgaanista liuotinta, jonka jokainen molekyyli sisältää vähintään yhden bromi-, kloori-, fluori- tai jodiatomin;

14) pesuliuottimella laitteistojen puhdistamiseen käytettävää liuotinta;

15) pinnoitteella ja maalilla orgaanisia liuottimia sisältävää valmistetta, jota käytetään antamaan pinnalle koristava, suojaava tai muu käyttötarpeen mukainen vaikutus;

16) liimalla orgaanisia liuottimia sisältävää valmistetta, jota käytetään yhdistämään tuotteen erilliset osat toisiinsa;

17) painovärillä orgaanisia liuottimia sisältävää valmistetta, jota käytetään painatustoiminnoissa tekstin tai kuvien painamiseen erilaisille pinnoille;

18) lakalla läpinäkyvää tai muuta lakkaamiseen käytettävää pinnoitetta;

19) kulutuksella laitoksessa käytettyjen orgaanisten liuottimien ja pesuliuottimien kokonaismäärää yhden kalenterivuoden tai muun 12 kuukauden ajanjakson aikana, lukuun ottamatta orgaanisia liuottimia, jotka otetaan talteen käytettäväksi uudelleen;

20) käytöllä kussakin toiminnossa käytettyjen orgaanisten liuottimien ja käytettyjen valmisteiden sisältämien orgaanisten liuottimien määrää mukaan lukien laitoksen sisältä tai ulkopuolelta tulevat ja joka kerta käytettäessä laskettavat kierrätettävät liuottimet;

21) orgaanisten liuottimien uudelleenkäytöllä laitoksesta talteen otettujen orgaanisten liuottimien käyttöä teknisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin tai polttoaineeksi, ei kuitenkaan talteen otettujen liuottimien käsittelyä jätteenä;

22) massavirralla vapautuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä ilmaistuna massayksikkönä tuntia kohti;

23) laskennallisella kapasiteetilla laitoksessa käytettyjen orgaanisten liuottimien enimmäismäärää laskettuna keskimäärin päivää kohti, jos laitos toimii suunnitellulla teholla ja normaalioloissa lukuun ottamatta käynnistyksiä, alasajoja sekä laitteiston huoltoa;

24) hallituilla oloilla tilanteita, joissa laitoksesta vapautuvat haihtuvat orgaaniset yhdisteet kootaan keskitetysti ja poistetaan ulkoilmaan joko puhdistamattomina tai puhdistinlaitteiston kautta ja jotka eivät siten ole hajapäästöjä;

25) 24 tunnin keskiarvolla 24 tunnin aikana normaalitoiminnassa saatujen kaikkien hyväksyttävien lukemien aritmeettista keskiarvoa;

26) käynnistys- ja alasajotoiminnalla muuhun kuin säännöllisen tuotantotoiminnan vaihteluihin liittyvää toiminnan, laiteyksikön tai säiliön toiminnan käynnistämistä tai alasajoa taikka näiden saattamista käynnistys- tai alasajotilaan.

3 §
Luvanvarainen toiminta

Sen lisäksi, mitä muualla säädetään luvanvaraisuudesta, seuraavilla toiminnoilla on oltava ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa:

1) liitteen 1 toiminnot:

a) taulukossa 1 tarkoitetut painatustoiminnot;

b) taulukossa 2 tarkoitettu pintojen puhdistus;

c) taulukossa 4 tarkoitettu jatkuvatoiminen nauhapinnoitus;

d) taulukossa 8 tarkoitettu puun kyllästäminen;

e) taulukossa 12 tarkoitettu maalien, lakkojen, painovärien ja muiden pinnoitteiden sekä liimojen valmistus;

f) taulukossa 13 tarkoitettu kumin jalostus;

g) taulukossa 14 tarkoitettu kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto sekä kasviöljyjen jalostus;

h) taulukossa 15 tarkoitettu lääketeollisuus;

2) liitteen 1 toiminnot, joissa orgaanisten liuottimia kulutetaan enemmän kuin 10 tonnia vuodessa:

a) taulukossa 2 tarkoitettu muu pintojen puhdistus;

b) taulukossa 9 tarkoitettu jalkineiden valmistus;

c) taulukossa 10 tarkoitettu laminointi;

d) taulukossa 11 tarkoitettu liimaus;

3) liitteen 1 toiminnot, joissa orgaanisia liuottimia kulutetaan enemmän kuin 15 tonnia vuodessa:

a) taulukossa 3 tarkoitettu ajoneuvojen maalaus ja korjausmaalaus;

b) taulukoissa 5a, 5b, 5c ja 5d tarkoitetut maalaus- ja pinnoitustoiminnot;

c) taulukossa 6 tarkoitettu lankalakkaus.

4 §
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ilmoitettavat toiminnat

Seuraavat toiminnat on ilmoitettava ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan alueelliselle ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten, jollei toimintaan ole haettava ympäristönsuojelulain 28 §:n nojalla lupaa:

1) liitteen 1 toiminnot, joissa orgaanisia liuottimia kulutetaan enintään 10 tonnia vuodessa:

a) taulukossa 2 tarkoitettu muu pintojen puhdistus;

b) taulukossa 9 tarkoitettu jalkineiden valmistus;

c) taulukossa 10 tarkoitettu laminointi;

d) taulukossa 11 tarkoitettu liimaus;

2) liitteen 1 toiminnot, joissa orgaanisia liuottimia kulutetaan enintään 15 tonnia vuodessa:

a) taulukossa 3 tarkoitettu ajoneuvojen maalaus ja korjausmaalaus;

b) taulukoissa 5a ja 5c tarkoitetut maalaus- ja pinnoitustoiminnot;

c) taulukossa 6 tarkoitettu lankalakkaus.

5 §
Kemiallista pesulaa koskeva poikkeus luvanvaraisuudesta

Kemiallisen pesulan toimintaan ei ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 9 kohdan c alakohdasta poiketen tarvita ympäristölupaa, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja laitteita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet luovutetaan jätelain (1072/1993) 15 §:n mukaisesti käsiteltäväksi. Poikkeus ei kuitenkaan koske kemiallista pesulaa, joka sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella ja jonka toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava kemiallisen pesulan toiminnasta alueelliselle ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Jos toiminta ei täytä edellä 1 momentin mukaisia edellytyksiä, valvontaviranomaisen on velvoitettava toiminnanharjoittaja hakemaan ympäristölupaa määräajassa. Kemiallisten pesuloiden vaatimuksista on säädetty liitteen 1 taulukossa 7.

6 §
Päästöraja-arvot

Luvanvaraisen ja tietojärjestelmään merkittävän laitoksen toiminnoista aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden poistokaasujen päästöt ilmaan eivät saa ylittää liitteen 1 mukaisia arvoja määritettynä milligrammoina orgaanista kokonaishiiltä (mg C) normaalikuutiometrissä (Nm3) ja hajapäästöt määritettynä prosentteina (%) käytetyistä liuottimista tai kokonaispäästöt määritettynä tuoteyksikköä kohden tai prosentteina käytetyistä liuottimista.

Poistokaasujen päästöraja-arvon ja hajapäästöjen raja-arvon sijaan voidaan käyttää kokonaispäästöraja-arvoa, jos sellainen on annettu näiden lisäksi liitteessä 1.

Luvanvaraisessa laitoksessa voidaan olla noudattamatta liitteessä 1 laitoksen toiminnolle määriteltyä hajapäästöjen raja-arvoa, jos raja-arvon noudattaminen ei ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Toiminnanharjoittajan on osoitettava lupaviranomaiselle, että laitoksessa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Luvanvaraisessa laitoksessa, jossa harjoitetaan liitteen 1 taulukkoon 5 a kuuluvaa maalausta, voidaan olla noudattamatta poistokaasujen päästöraja-arvoa ja hajapäästöjen raja-arvoa, jos maalausta ei voida tehdä hallituissa oloissa. Tällöin on noudatettava päästöjen vähentämisohjelmaa. Jos vähentämisohjelman käyttö ei mitenkään ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, on toiminnanharjoittajan osoitettava lupaviranomaiselle, että laitoksessa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Olemassa olevan luvanvaraisen laitoksen toiminnoissa, jossa on päästöjen puhdistinlaitteisto ja jossa saavutetaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden poistokaasujen päästöraja-arvo 50 mg C/Nm3 poltolle ja päästöraja-arvo 150 mg C/Nm3 käytettäessä muuta puhdistinlaitteistoa, voidaan olla noudattamatta liitteen 1 mukaista poistokaasujen päästöraja-arvoa 12 vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta. Tämä edellyttää, että toiminnanharjoittaja osoittaa lupaviranomaiselle, etteivät laitoksen kokonaispäästöt ylitä päästöjä, jotka syntyisivät, jos laitoksessa noudatettaisiin liitteen 1 mukaista poistokaasujen päästöraja-arvoa ja hajapäästöjen raja-arvoa tai kokonaispäästöraja-arvoa.

7 §
Olennainen muutos olemassa olevassa laitoksessa

Jos tässä asetuksessa tarkoitetun laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti tai jos laitokseen olennaisen muutoksen johdosta sovelletaan asetusta ensimmäistä kertaa, olennaisen muutoksen kohteena olevaa laitoksen osaa pidetään uutena laitoksena.

8 §
Päästöjen vähentämisohjelma

Edellä 6 §:ssä säädettyjen raja-arvojen sijaan toiminnanharjoittaja voi laatia laitoskohtaisen päästöjen vähentämisohjelman, jota on noudatettava. Tällöin laitoksen tulee vähentää päästöjään vähintään yhtä paljon, kuin jos noudatettaisiin 6 §:n raja-arvoja. Päästöjen vähentämisohjelman tulee olla liitteen 2 mukainen tai muu vastaava ohjelma, jolla päästöt vähenevät saman verran.

Vähentämisohjelmassa määritetty päästöjen tavoitearvo voidaan saavuttaa vaiheittain. Uuden laitoksen päästöt saavat olla enintään 1,5 kertaa tavoitearvon suuruiset toiminnan alkaessa ja enintään tavoitearvon suuruiset 31 päivästä lokakuuta 2004.

Olemassa olevassa laitoksessa päästöt saavat olla enintään 1,5 kertaa tavoitearvon suuruiset 31 päivästä lokakuuta 2004 ja enintään tavoitearvon suuruiset 31 päivästä lokakuuta 2007. Lupaviranomainen voi myöntää laitokselle lisäaikaa tavoitearvon saavuttamiseksi, jos liuotteettomien tai vähän liuotteita sisältävien tuotteiden kehitystyö on vielä kesken.

Päästöjen vähentämisohjelma on esitettävä luvanvaraisesta laitoksesta haettaessa toiminnalle ympäristölupaa ja tietojärjestelmään merkittävästä laitoksesta ilmoitettaessa toiminta merkittäväksi tietojärjestelmään.

Jäljempänä 9 ja 10 §:ssä säädettyjä päästöraja-arvoja on noudatettava päästöjen vähentämisohjelman käytöstä riippumatta.

9 §
Tiettyjen terveydelle haitallisten aineiden korvaaminen ja päästöraja-arvo

Aineet ja valmisteet, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuoksi on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi ja jotka on merkittävä vaaralausekkeilla R45, R46, R49, R60, R61, on korvattava vähemmän haitallisilla aineilla tai valmisteilla mahdollisimman pian.

Edellä 1 momentissa mainituilla merkinnöillä varustettujen aineiden käytöstä aiheutuvat päästöt saavat olla enintään 2 milligrammaa (mg) normaalikuutiometrissä

(Nm3), jos näiden yhdisteiden yhteinen massavirta on vähintään 10 grammaa (g) tunnissa.

10 §
Tiettyjen halogenoitujen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöraja-arvo

Vaaralausekkeella R40 merkittyjen halogenoitujen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden käytöstä aiheutuvat päästöt saavat olla enintään 20 milligrammaa (mg) normaalikuutiometrissä (Nm3), jos näiden yhdisteiden yhteinen massavirta on vähintään 100 grammaa (g) tunnissa.

11 §
Päästöraja-arvojen soveltaminen useampaa toimintoa harjoittavassa laitoksessa

Laitoksessa, jossa harjoitetaan kahta tai useampaa liitteessä 1 mainittua toimintoa, voidaan soveltaa liitteen 1 taulukoiden päästöraja-arvoja kuhunkin toimintoon erikseen.

Laitoksessa voidaan soveltaa myös kokonaispäästörajaa, joka ei saa ylittää päästöä, joka saadaan laskemalla yhteen kunkin toiminnon vuosittainen päästö olettaen, että kuhunkin toimintoon sovelletaan 6 §:n 1 momentin vaatimuksia.

Laitoksen, jossa harjoitetaan kahta tai useampaa liitteessä 1 mainittua toimintoa, joissa käytetään edellä 9 ja 10 §:ssä mainittuja aineita, on noudatettava 9 ja 10 §:ssä säädettyjä päästöraja-arvoja kuhunkin toimintoon erikseen.

12 §
Kansallinen suunnitelma

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämiseksi olemassa olevista laitoksista voidaan laatia kansallinen suunnitelma. Kansallisen suunnitelman voi laatia asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintoa tai toimintoja edustava tai niiden nimeämä elin tai taho, joka myös esittää ehdotuksen suunnitelmaksi ympäristöministeriölle ja toimii yhteystahona asiassa.

Suunnitelman tulee kattaa kaikki toimintoa tai toimintoja harjoittavat laitokset ja sillä on saavutettava vähintään yhtä suuret ja samassa ajassa toteutuvat päästöjen vähennykset kuin vähennykset, jotka saavutettaisiin noudattamalla päästöraja-arvoja sekä 6 ja 8 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Kansallista suunnitelmaa ei voida laatia kemiallista pesua eikä klooratuilla liuottimilla tapahtuvaa pintojen puhdistusta harjoittaville toiminnoille.

Kansallisessa suunnitelmassa tulee:

1) määritellä toiminto tai toiminnot, joita suunnitelma koskee;

2) ilmoittaa suunnitelmaan kuuluvien laitosten määrä ja niiden kokonaispäästöt sekä tarvittaessa eri toiminnoista aiheutuvat kokonaispäästöt;

3) määritellä saavutettava päästöjen vähenemä;

4) selvittää toimet, jotka toteutetaan päästövähennysten saavuttamiseksi;

5) määritellä sitovat välitavoitteet päästöjen vähentämiselle;

6) selvittää yksityiskohtaisesti kansallisen suunnitelman täytäntöönpanon ja päästövähennysten toteutumisen seuranta.

Kansallinen suunnitelma on esitettävä ympäristöministeriölle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004. Suunnitelman laatijan on toimitettava tarkistettu suunnitelma ympäristöministeriölle kolmen vuoden välein suunnitelman hyväksymisestä.

Valtioneuvosto tekee suunnitelman johdosta päätöksen. Päätöksessä nimetään kansallinen valvontaviranomainen, jolle suunnitelman toteutumisen seurantaa koskevat tiedot on vuosittain toimitettava ja joka arvioi päästöjen vähentämisen etenemistä ja tekee tarvittaessa ehdotuksia suunnitelman täydentämiseksi.

Ympäristöministeriö toimittaa hyväksytyn suunnitelman ja sen tarkistukset sekä suunnitelman toteutumisen seurantaa koskevat tiedot Euroopan yhteisön komissiolle, joka toteuttaa orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun neuvoston direktiivin 1999/13/EY 6 artiklassa tarkoitetut toimet.

Edellä 9 ja 10 §:ssä säädettyjä päästöraja-arvoja on noudatettava ja ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen lupa haettava, vaikka laitos kuuluu kansalliseen suunnitelmaan.

13 §
Päästöjen tarkkailu luvanvaraisissa laitoksissa

Ympäristölupaviranomainen taikka ympäristönsuojelulain 46 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa sen määräämä viranomainen määrää laitoksen poistokaasupäästöjen jatkuvatoimisista tai määräajoin suoritettavista mittauksista ja seurannan yksityiskohdista hyväksyessään laitoksen tarkkailusuunnitelman.

Jos laitoksen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästö puhdistuslaitteiston jälkeen lopullisessa poistokohdassa on keskimäärin yli 10 kiloa orgaanista kokonaishiiltä tunnissa, poistokaasupäästöjä on mitattava jatkuvatoimisesti.

Määräajoin suoritettavaan mittaukseen on sisällytettävä vähintään kolme mittauslukemaa yhden mittausjakson aikana.

14 §
Tietojen toimittaminen ja valvonta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkityistä toiminnoista

Toiminnanharjoittajan, jonka toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedot siitä, miten laitos on noudattanut tämän asetuksen säännöksiä. Selvityksessä tulee olla valvonnan kannalta olennaiset, edellistä vuotta koskevat tiedot, kuten tiedot toiminnassa käytetyistä liuottimista, päästöraja-arvojen noudattamisesta ja päästöjen tarkkailusta sekä tiedot vähennyssuunnitelman tavoitteiden saavuttamisesta.

Uudesta laitoksesta toimitetaan ensimmäistä täyttä toimintavuotta koskevat tiedot ja olemassa olevasta laitoksesta toimitetaan ensimmäisen kerran vuotta 2006 koskevat tiedot.

15 §
Päästöraja-arvojen noudattaminen

Toiminnanharjoittajan on lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoitettava, että laitos noudattaa poistokaasujen päästöraja-arvoja ja hajapäästöjen raja-arvoja tai kokonaispäästöraja-arvoja tai päästöjen vähentämisohjelmaa taikka muita 6 §:n vaatimuksia.

Liitteessä 3 kuvattua päästöjen hallintasuunnitelmaa voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa päästöraja-arvojen noudattamista.

Jatkuvissa mittauksissa päästöraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos:

a) mikään 24 tunnin keskiarvo ei normaalitoiminnan aikana ylitä päästöjen raja-arvoja; ja

b) mikään tuntikeskiarvoista ei ylitä päästöjen raja-arvoja yli 1,5-kertaisesti.

Määräajoin suoritettavissa mittauksissa päästöraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos yhden mittausjakson aikana:

a) kaikkien lukemien keskiarvo ei ylitä päästöjen raja-arvoja; ja

b) mikään tuntikeskiarvoista ei ylitä päästöjen raja-arvoja yli 1,5-kertaisesti.

Liitteen 1 poistokaasujen päästöraja-arvojen noudattamista tarkastellaan kokonaishiilenä, jollei liitteessä 1 muuta säädetä. Edellä 9 ja 10 §:ssä säädettyjen päästöraja-arvojen noudattamista tarkastellaan yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden massojen summana.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2001. Sen 6 §:n 1―3 momenttia sekä 7―15 §:ää sovelletaan olemassa oleviin laitoksiin kuitenkin vasta 31 päivästä lokakuuta 2007.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava 4 §:ssä tarkoitettu olemassa oleva toiminta merkittäväksi tietojärjestelmään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004.

Edellä 5 §:ssä tarkoitetusta olemassa olevasta toiminnasta ilmoitus tietojärjestelmään merkitsemistä varten tulee tehdä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004. Ympäristöluvan hakemiselle tarvittaessa asetettavaa määräaikaa ei näissä toiminnoissa saa asettaa 31 päivää joulukuuta 2004 myöhemmäksi.

Neuvoston direktiivi 1999/13/EY, EVYL N:o L 85, 29.3.1999, s. 1

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Ylitarkastaja
Anneli Karjalainen

Liitteet 1, 2 ja 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.