420/2001

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 2000 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (483/2000) 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 11 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 32 §:n 2 momentti, 39 §:n 1 momentti ja 40 §:n 1 kohta seuraavasti:

9 §
Yksiköiden tehtävät

Ammattikorkeakouluyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ammattikorkeakouluja ja ammattikorkeakouluopintoja, jollei asia kuulu toisen yksikön toimialaan.


10 §
Toimiala

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) taide;

2) yleinen kirjastotoimi;

3) museotoimi;

4) viestintäkulttuuri;

5) kulttuuriperintö;

6) tekijänoikeus;

7) muu kulttuuritoimi;

8) liikunta;

9) nuorisotyö;

10) rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen yhteistyössä toisen osaston ja muiden toimintayksiköiden kanssa;

11) Oy Veikkaus Ab -niminen osakeyhtiö; sekä

12) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 16 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi.


11 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot ja laitokset

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot ja laitokset:

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat;

näkövammaisten kirjasto;

museovirasto;

Valtion taidemuseo;

Suomenlinnan hoitokunta;

Suomen elokuva-arkisto;

Valtion elokuvatarkastamo ja elokuvalautakunta; sekä

lääninhallitukset siltä osin kuin ne kuuluvat osaston toimialaan.


14 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja sen hallinnonalan hallintoa sekä henkilöstöä, jollei asia kuulu osaston toimialaan, virastopalveluja ja asiakirjahallintoa, henkilöstökoulutusta, uskonnonvapautta, evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia, sotavainaja-asioita, ministeriön ja hallinnonalan työmarkkina-asioiden yhteensovittamista, valmiussuunnittelua sekä muita asioita, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan. Lisäksi yksikkö käsittelee valtion kiinteistövarallisuuden hallinnosta annetun asetuksen (159/1995) nojalla ministeriölle kiinteistöyksikkönä kuuluvat asiat sekä valmistelee osastoille kuuluvia toimitilahankkeita ja perustamishankkeita koskevia asioita.


32 §
Sijaisuudet

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston yksikön päällikkö tai muu saman osaston virkamies ja osaston yksikön päällikön sijaisena osaston päällikön määräämä saman yksikön virkamies.


39 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön lausunnon antamista. Kansliapäällikkö nimeää, ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitteleviä ministereitä kuultuaan, opetusministeriön edustajan toimielimeen silloin, kun tehtävään nimettävä virkamies toimielimessä edustaa useamman kuin yhden ministerin toimialaa.


40 §
Osaston päällikön ratkaistavat asiat

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston lausunnon antamista;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Hallintojohtaja
Håkan Mattlin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.