408/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2001 ja näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 11 §:n 4 momentin ja 64 §:n 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Rajoitettu haku vuonna 2001

Vuonna 2001 maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksia, jäljempänä erityistukisopimuksia, voidaan hakea ja tehdä vain jäljempänä säädetyissä tapauksissa. Erityistukisopimuksia voidaan tehdä valtion talousarvion määrärahojen puitteissa.

2 §
Vuonna 2001 päättyvät erityistukisopimukset

Jos viljelijällä on maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) nojalla tehty erityistukisopimus, jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti 14 päivänä toukokuuta 2001 tai 30 päivänä syyskuuta 2001, viljelijä voi hakea vastaavaa luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) mukaista uutta erityistukisopimusta. Samassa yhteydessä voidaan hakea erityistukisopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita edellyttäen, että ne täyttävät säädetyt edellytykset. Sopimusta säätösalaojituksesta, säätökastelusta, kuivatusvesien kierrätyksestä, peltojen tehostetusta kalkituksesta ja kalkkisuodinojituksesta ei voida kuitenkaan hakea.

3 §
Uudet erityistukisopimukset

Jos kyseessä ei ole 2 §:ssä tarkoitettu tilanne tai erityistukisopimukseen haettava alue ei sisälly voimassa olevaan maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen mukaiseen vuosina 1997-1999 tehtyyn erityistukisopimukseen, viljelijä voi hakea uutta erityistukisopimusta seuraavien sopimusten tekemisestä:

1) sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta;

2) sopimus suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta;

3) sopimus perinnebiotooppien hoidosta;

4) sopimus luonnon monimuotoisuuden edistämisestä;

5) sopimus lannan käytön tehostamisesta;

6) sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta; ja

7) sopimus alkuperäiskasvien viljelystä.

Luonnonmukaisesta tuotannosta tehtävää sopimusta voi hakea koko tilan alueelle myös silloin, jos 1 päivänä heinäkuuta 1995 alkanut maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen nojalla tehty sopimus luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä tai luonnonmukaisesta tuotannosta päättyi vuonna 2000 ja uutta luonnonmukaista tuotantoa koskevaa sopimusta ei haettu vuonna 2000. Luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 37 §:n 3 momenttia on noudatettava, jos viljelijällä on myös kyseisen valtioneuvoston päätöksen mukaisia vuoden 1995 jälkeen tehtyjä tässä momentissa tarkoitettuja sopimuksia. Myös näihin sopimuksiin sisältyvät sopimusalat on mahdollista hakea uuden ympäristötukijärjestelmän nojalla tehtävään luonnonmukaisen tuotannon sopimukseen.

Jos 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vuonna 1995 alkaneeseen ja vuonna 2000 päättyneeseen sopimukseen sisältynyttä peltoalaa on vuonna 2000 viljelty muutoin kuin luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtojen mukaisesti, noudatetaan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n 3 momenttia.

Jos viljelijällä on voimassa maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen nojalla tehty sopimus luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisestä tai luonnonmukaisesta tuotannosta, jonka ensimmäinen sopimusvuosi on 1997, 1998 tai 1999 eikä tilalla ole 2 §:ssä tarkoitettua sopimusta, viljelijä ei voi hakea eikä hänen kanssaan voida tehdä uutta luonnonmukaisen tuotannon sopimusta. Myöskään muissa erityistukisopimuksissa, joiden ensimmäinen sopimusvuosi on ollut 1997 tai 1998, viljelijä ei voi siirtyä uuteen ympäristötukijärjestelmään uuden korvaavan erityistukisopimuksen tekemisen kautta.

4 §
Uusia alueita ei sopimukseen

Voimassa oleviin erityistukisopimuksiin ei vuonna 2001 hyväksytä uusia alueita. Viljelijä, jonka erityistukisopimuksen sopimuskausi on alkanut vuonna 2000, ei voi laajentaa sopimuksensa sopimusalaa eikä tehdä uutta korvaavaa sopimusta eli vuonna 2001 ei voi hakea sellaista sopimusta, joka korvaisi aiemman sopimuksen tähän sisältynyttä laajemmalla pinta-alalla.

5 §
Hakuaika

Maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2001 sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus on toimitettava siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jonka alueella hakemuksen kohteena oleva alue tai pääosa siitä sijaitsee. Hakemus erityistukisopimuksen hakemiseksi on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön kyseistä erityistukisopimusta koskevalla lomakkeella tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2001 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla.

6 §
Sopimuskaudet vuonna 2001 tehtävissä sopimuksissa

Luonnonmukaisesta tuotannosta, lannan käytön tehostamisesta, alkuperäisrotujen kasvattamisesta ja alkuperäiskasvien viljelystä tehtävän erityistukisopimuksen sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2001. Suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta, kosteikon ja laskeutusaltaan perustamisesta ja hoidosta, perinnebiotooppien hoidosta, luonnon monimuotoisuuden edistämisestä sekä maiseman kehittämisestä ja hoidosta tehtävien sopimusten sopimuskausi alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2001 tai 1 päivänä lokakuuta 2001. Pohjavesialueiden peltoviljelystä tehtävän erityistukisopimuksen sopimuskausi alkaa 1 päivänä lokakuuta 2001.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.