407/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 11 §:n 3 ja 4 momentin ja 64 §:n 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavien tukien hakemista vuonna 2001:

1) maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tuki (ohjelmakausi 2000-2006);

2) maatalouden ympäristötuen perustuki (ohjelmakausi 1995-1999);

3) luonnonhaittakorvaus (ohjelmakausi 2000-2006);

4) luonnonhaittakorvaus (ohjelmakausi 1995-1999).

2 §
Vuonna 2001 annettava uusi luonnonhaittakorvaussitoumus

Vuoden 2001 pinta-alaan perustuvien tukien hakuaikana eli viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2001 voi antaa uuden luonnonhaittakorvaussitoumuksen (ohjelmakausi 2000-2006). Sitoutuminen tehdään täyttämällä maa- ja metsätalousministeriön hakulomakkeen numero 101B vuodelle 2001 asianomainen kohta.

3 §
Vuonna 2001 annettava uusi ympäristö- tukisitoumus

Vuoden 2001 pinta-alaan perustuvien tukien hakuaikana voi antaa uuden maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen (ohjelmakausi 2000-2006). Sitoutuminen tehdään täyttämällä maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 111 vuodelle 2001. Kyseinen lomake on toimitettava 5 §:ssä tarkoitetun tukihakemuksen ohella kuitenkin viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2001. Jos yksittäisessä tapauksessa todetaan tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92 5 b artiklassa tarkoitettu ilmeinen virhe ja hakemuksen sisäinen ristiriita, voidaan myös myöhemmin toimitettu lomake numero 111 hyväksyä.

Vuonna 2001 uuden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen voi antaa vain:

1) viljelijä, joka on antanut maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (760/1995) tarkoitetun perustukisitoumuksen, jäljempänä perustukisitoumus, vuonna 1996, 1997 tai 1998 ja jonka perustukisitoumus on 14 päivänä toukokuuta 2001 voimassa;

2) viljelijä, jolla on ympäristötukisitoumusta edellyttävä vanha voimassaoleva erityistukisopimus, jonka voimassaolo jatkuu vuoden 2001 jälkeen ja joka ei antanut uutta ympäristötukisitoumusta vuonna 2000;

3) maidontuotantoyhteenliittymä seuraavilla edellytyksillä:

a) yhteenliittymä on perustettu 26 päivä toukokuuta 2000 jälkeen;

b) sitoumuksen antava maidontuotantoyhteenliittymä, joka aloittaa viljelyn, on muodostunut ympäristötukijärjestelmässä mukana olevista tiloista; tällöin kaikkien maidontuotantoyhteenliittymän tilojen on tullut olla ympäristötukijärjestelmässä mukana; ja

c) maidontuotantoyhteenliittymän tukikelpoisiksi peltolohkoiksi voidaan hyväksyä vain sitoumuksen antaneiden osakasviljelijöiden vuonna 2000 tukikelpoiseksi hyväksytyt peltolohkot sekä koko vuoden 2000 ympäristötukijärjestelmän piirissä olleet peltolohkot;

4) ympäristötukikelpoisista pelloista muodostuva uusi tilakokonaisuus seuraavilla edellytyksillä:

a) vuonna 2000 ympäristötukijärjestelmässä mukana olleiden peltojen viljely aloitetaan uuden viljelijän hallitsemalla tilakokonaisuudella; tästä tilakokonaisuudesta viljelijän omistuksessa on oltava vähintään 3 hehtaaria tai 0,5 hehtaaria tukikelpoista peltoa siten kuin luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 14 §:ssä on säädetty;

b) uusi tilakokonaisuus on perustettu 26 päivä toukokuuta 2000 jälkeen;

c) uusi viljelijä ei ole viljellyt itse tai osakkaana mitään tilaa vuonna 2000; ja

d) uuden ympäristötukisitoumuksen antavan viljelijän tukikelpoisiksi peltolohkoiksi hyväksytään vain uuden viljelijän vuonna 2001 hallinnassa olevat vuonna 2000 tukikelpoiseksi hyväksytyt peltolohkot ja koko vuoden 2000 perustukisitoumuksen piirissä olleet peltolohkot;

5) tilan viljelyn jatkaja seuraavilla edellytyksillä:

a) tilalla ei ole voimassa olevaa perus- ja lisätoimenpiteitä koskevaa sitoumusta eikä perustukisitoumusta;

b) tilalla on tehty hallinnansiirto siten, että jatkajan vanhemmat tai isovanhemmat ovat luovuttaneet tilan jatkajalle; jos luovutus on tehty vuokraamalla, vuokrasopimuksen voimassaoloajan on oltava vähintään koko sitoumuskausi;

c) hallinnansiirto on tehty 26 päivä toukokuuta 2000 jälkeen; ja

d) uuden ympäristötukisitoumuksen antavan viljelijän tukikelpoisiksi peltolohkoiksi hyväksytään vain vuonna 2000 viljelyksessä olleet peltoalat sekä koko vuoden 2000 ympäristötukijärjestelmän piirissä olleet peltolohkot.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua uutta sitoumusta ei voida antaa, jos tilalla on toteutettu sellaisia hallinnansiirtoja, että sitoumuksen siirtäminen tilalla on mahdollinen.

4 §
Uudet alueet voimassa olevaan sitoumukseen

Vuoden 2000 tukihaun jälkeen viljelijän hallintaan ja viljelyyn tulleita kaikkia peltoa koskevia peruslohkoja voidaan vuonna 2001 hakea luonnonhaittakorvauksen osalta tukikelpoiseksi. Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua lomaketta.

Vuonna 2001 ympäristötukeen ei hyväksytä tukikelpoiseksi uusia peltoalueita määrärahojen niukkuuden takia.

5 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:ssä tarkoitetun tuen saamiseksi on toimitettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2001. Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A ja 102B vuodelle 2001 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2001 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta numero 102A.

Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä tai viljelystä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 102C vuodelle 2001 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2001 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden lisäksi tukihakemusta tehtäessä on käytettävä 1 §:n 2 kohdassa tarkoitettua tukea haettaessa maa- ja metsätalousministeriön lomaketta numero 158 ja 1 §:n 4 kohdassa tarkoitettua tukea haettaessa maa- ja metsätalousministeriön lomaketta numero 157.

6 §
Tukihakemuksen toimittaminen

Tukihakemus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut tukihakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos lähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

7 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tukien hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (155/2000) 3, 3 a―3 e, 4―5, 7―12 ja 14 §:ssä säädetään. Lisäksi sovelletaan, mitä peltokasvien tuen hakemisesta ja eläinpalkkioihin liittyvien pinta-alojen ilmoittamisesta vuonna 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (339/2001) 4 §:ssä säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.