360/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti päätetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 145/2000:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, sosiaali- ja terveysministeriön tulosyksiköistä ja erillisistä tulosryhmistä, niiden tehtävistä, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä, kansliapäällikön sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta ministeriössä.

Henkilöstön osallistumisesta sitä itseään koskevan päätöksenteon valmisteluun ministeriössä sekä työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä sovitaan tarkemmin ministeriön yhteistoimintasopimuksessa.

Ministeriön tiliviraston taloushallinto-organisaatiosta, suunnittelu- ja laskentajärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja sisäisestä valvonnasta määrätään tarkemmin ministeriön taloussäännössä sekä sisäisestä tarkastuksesta sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2 luku

Toimintayksiköt ja niiden tehtävät

2 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä ovat seuraavat tulosyksiköt:

1) hallinto-osasto

2) vakuutusosasto

3) sosiaali- ja terveyspalveluosasto

4) ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osasto

5) talous- ja suunnitteluosasto sekä

6) työsuojeluosasto.

Tulosyksiköiden ulkopuolella on erillisinä tulosryhminä kansainvälisten asiain toimisto ja viestintäyksikkö.

Sisäinen tarkastus toimii sisällöllisesti kansliapäällikön alaisena, mutta hallinnollisesti hallinto-osaston yhteydessä.

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto toimivat hallinnollisesti hallinto-osaston yhteydessä.

Tulosyksiköt voivat jakaantua tulosryhmiin siten kuin tulosyksikön päällikkö ministeriön sisäisessä määräyksessä määrää.

3 §
Hallinto-osasto

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä hallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa sekä ministeriön henkilöstön koulutuksen ja muun kehittämisen yhteensovittamista

2) ministeriön kiinteistö- ja materiaalihallintoa, tietohallintoa sekä tietopalvelua siltä osin, kun ne eivät kuulu muille osastoille

3) oikeudellisia kysymyksiä ja ministeriön edustusta

4) valmius- ja turvallisuusasioita

5) Raha-automaattiyhdistystä sekä

6) lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen yleistä hallintoa.

4 §
Vakuutusosasto

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) toimeentuloturvaa

2) vakuutustoimintaa

3) vakuutuksenvälitystoimintaa sekä

4) Vakuutusvalvontavirastoa, tarkastuslautakuntaa, työttömyysturvalautakuntaa, lääkkeiden hintalautakuntaa, kansaneläkelaitosta ja eläketurvakeskusta.

5 §
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveyspalveluja

2) sosiaalihuollon toimeentuloturvaa

3) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja valtionosuutta

4) sotilasvammakorvauksia sekä

5) lääkelaitosta, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskusta.

6 §
Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osasto

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) terveyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämistä

2) päihdeasioita

3) ympäristöterveydenhuoltoa, geenitekniikkaa sekä työterveyshuoltoa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin

4) sosiaalisten ongelmien ja sairauksien ehkäisemistä sekä

5) kansanterveyslaitosta, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, säteilyturvakeskusta ja työterveyslaitosta.

7 §
Talous- ja suunnitteluosasto

Talous- ja suunnitteluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) sosiaali- ja terveyspolitiikan strategista suunnittelua ja seurantaa

2) hallinnonalan talousarvion valmistelua ja toteutumista, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, toimintasuunnitelman valmistelua ja seurantaa sekä ministeriön tilivirastotehtäviä

3) tasa-arvopolitiikkaa ja muita ministeriölle kuuluvia tasa-arvoasioita

4) hallinnonalan taloudesta annettavia selvityksiä, hallinnonalan toimintakertomuksen ja hallituksen valtiovarain tilakertomuksen kokoamista sekä tarkastustoimintaa koskevia selvityksiä

5) ministeriön maksupäätösten yhteensovittamista

6) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä

7) hallinnonalan tietotuotantoa.

8 §
Työsuojeluosasto

Työsuojeluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) työsuojelua

2) työsuojeluvalvontaa

3) ministeriön työsuojelupalveluja

4) työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa

5) työsuojelun piirihallintoa

6) metsäpalkkatilastoa

7) työsuojelurahastoa sekä

8) virastopalveluja ja kirjaamotehtäviä sekä turvallisuusasioita Tampereen toimipisteen osalta.

Lisäksi työsuojeluosasto käsittelee asiat, jotka on säädetty ministeriön käsiteltäväksi työsuojeluviranomaisena.

9 §
Kansainvälisten asiain toimisto

Kansainvälisten asiain toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat hallinnonalan EU-asioiden ja muun kansainvälisen yhteistyön suunnittelua, kehittämistä ja yhteensovittamista.

10 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ulkoisen viestinnän, tiedotustoiminnan ja sidosryhmätyön sekä sisäisen viestinnän kehittämistä, suunnittelua ja yhteensovittamista.

Viestintäyksikkö toimii yhteistyössä hallinto-osaston kanssa erityisesti tiedon hallintaa ja sisäistä viestintää koskevissa asioissa.

3 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

11 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin lähimpänä apuna sovittaa yhteen ministeriön eri tulosyksiköiden toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan. Lisäksi kansliapäällikkö suorittaa, jollei tästä työjärjestyksestä muuta johdu, ne kansliapäällikölle kuuluvat yleiset tehtävät, joista säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Kansliapäällikkö esittelee ministeriön alaisten virastojen ja laitosten päälliköiden nimitysasiat. Kansliapäällikkö käsittelee myös muut asiat, jotka ministeri niiden laadun vuoksi antaa hänen käsiteltäväkseen.

12 §
Tulosyksikön päällikön tehtävät

Tulosyksikön päällikön tulee:

1) johtaa tulosyksikön toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti

2) tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädäntöä koskeviksi ja muiksi uudistuksiksi tulosyksikön toimialalla

3) ratkaista esittelystä hänelle kuuluvat asiat

4) huolehtia tulosyksikön toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja taloudellisesta suunnittelusta

5) huolehtia yksikkönsä henkilöstön kehittämisestä

6) huolehtia, että tarpeellista yhteyttä ylläpidetään valtion ja kunnan viranomaisiin sekä yksityisiin järjestöihin ja muihin sidosryhmiin sekä

7) ohjata hallinnonalan, tulosyksikön toimialalla toimivien virastojen ja laitosten sekä viranomaisten toimintaa.

13 §
Tulosryhmän päällikön tehtävät

Tulosryhmän päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä säädetään tulosyksikön päällikön tehtävistä.

14 §
Valmiuspäällikkö

Valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikön tähän tehtävään määräämä henkilö.

Valmiuspäällikön tehtävänä on kansliapäällikön apuna yhteistyössä valmiusyksikön kanssa ohjata, kehittää ja yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan valmiussuunnittelua ja varautumista. Valmiuspäällikkö esittelee valmiusasiat suoraan kansliapäällikölle.

4 luku

Asioiden valmistelu

15 §
Asioiden käsittely

Asiat, joita ei ole määrätty millekään yksikölle tai ryhmälle, käsitellään siinä yksikössä tai ryhmässä, johon ne lähinnä kuuluvat.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, ratkaisee kysymyksen asianomainen tulosyksikön tai tulosryhmän päällikkö sekä tulosyksiköiden kesken kansliapäällikkö, jollei ministeri määrää siitä.

16 §
Ministerille ja kansliapäällikölle tiedottaminen

Tulosyksiköiden ja tulosryhmien päälliköiden on tiedotettava ministerille ja kansliapäällikölle viivytyksettä tärkeimmistä ministeriön toimialalla esiin tulleista ja vireillä olevista asioista sekä asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Samoin on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä määrättäessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.

17 §
Ministerin erityisavustajalle tiedottaminen

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa vain ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Ministerin erityisavustajalle on annettava hänen pyynnöstään ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille näiden tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

Ministerin erityisavustajalla on oikeus osallistua suunnittelu- ja valmisteluelinten kokouksiin.

18 §
Tulosyksikön päällikölle tiedottaminen

Tulosyksikön tulosryhmän päällikön ja tulosyksikön muun henkilöstön on tiedotettava tulosyksikön päällikölle tärkeimmistä käsiteltävinään olevista asioista ja niiden käsittelyvaiheista ministeriössä ja eduskunnassa sekä muissa suomalaisissa ja ulkomaisissa viranomaisissa.

19 §
Sisäinen tiedottaminen

Ministeriön sisäisessä tiedottamisessa noudatetaan viestintästrategiassa määriteltyjä suuntaviivoja.

Tulosyksikön päällikön ja tulosryhmän päällikön tehtävänä on huolehtia, että hänen alaisellaan henkilöstöllä on hyvissä ajoin käytettävissään ne ministeriön toimialaa koskevat ratkaisut ja suunnitelmat, joilla on merkitystä henkilöstön tehtävien tehokkaalle ja tarkoituksenmukaiselle hoidolle.

20 §
Tulosyksiköiden ja erillisten tulosryhmien välinen tiedottaminen

Tulosyksiköiden ja erillisen tulosryhmän tulee toimittaa käsittelemistään asioista annetut tärkeimmät päätökset ja lausunnot tiedoksi tiedotustoimiston lisäksi niille yksiköille ja ryhmille, joita asian voidaan katsoa koskevan.

21 §
Kokouksista ja neuvotteluista tiedottaminen

Kokouksista ja neuvotteluista, joissa tehdään ministeriön kannalta toiminnallisesti merkityksellisiä ratkaisuja tai joilla on ministeriön sisällä tiedotusarvoa, laaditaan tarpeen mukaan muistio. Se jaetaan asian tärkeyden ja laadun mukaan tiedoksi ministerille, kansliapäällikölle, asianomaiselle tulosyksikön päällikölle tai tulosryhmän päällikölle, viestintäyksikölle, tilaisuuden osanottajille sekä tarpeen mukaan ministeriön muulle henkilöstölle.

22 §
Asiakirjojen kulku

Ennen kuin asia esitellään ministerin, kansliapäällikön tai tulosyksikön päällikön ratkaistavaksi tai asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijänä toimivan virkamiehen on toimitettava asiakirjat sekä päätösehdotus, kirje tai esittelylista lähimpänä esimiehenään olevan kansliapäällikön, tulosyksikön päällikön tai tulosryhmän päällikön nähtäväksi taikka, jos niin on järjestetty, suullisesti selostettava asia asianomaiselle esimiehelle.

Jos asia kuuluu molempien ministereiden toimialaan, on ennen asian esittelemistä ratkaisevalle ministerille selvitettävä, hyväksyykö ministeri, joka ei asiaa ratkaise, päätösehdotuksen siltä osin kuin asia kuuluu hänen toimialaansa. Jollei asiassa päästä yksimielisyyteen, kumpikin ministeri ratkaisee asian toimialansa osalta.

Kansliapäällikkö, tulosyksikön päällikkö tai tulosryhmän päällikkö voi erityisestä syystä määrätä, että tietyt asiat voidaan esitellä niitä hänelle nähtäväksi toimittamatta tai selostamatta.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan tai yleisen istunnon esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asia on selostettu ministerille ja hän on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn.

Mitä edellä määrätään esittelylistojen jakamisesta, on noudatettava myös sosiaali- ja terveysministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien ja -työryhmien käsittelyä varten. Kun asia on periaatteellisesti tärkeä ja laajakantoinen, muistio tai ministeriön muu kannanotto on muutoinkin saatettava ministerin hyväksyttäväksi ennen kuin se toimitetaan ministeriön ulkopuolelle.

23 §
Selvitysmiehet, työryhmät ja projektit

Erityistä tehtäväkokonaisuutta tai tehtävää varten voidaan asettaa selvitysmies, työryhmä tai projekti. Selvitysmieheksi, työryhmän puheenjohtajaksi ja projektin päälliköksi sekä niiden jäseniksi voidaan määrätä ministeriön henkilöstöä vahvistetusta työnjaosta riippumatta. Selvitysmiehen, työryhmän ja projektin asettaa ministeri tai kansliapäällikkö.

Tulosyksikön päällikkö ja tulosryhmän päällikkö voivat asettaa ministeriön sisäisiä työryhmiä ja projekteja, joiden tehtävät koskevat pääasiassa asianomaista yksikköä. Jos tällaiseen työryhmään tai projektiin on tarkoitus määrätä myös muun yksikön henkilöstöä, tähän on ennen ryhmän asettamista saatava asianomaisen tulosyksikön päällikön tai tulosryhmän päällikön lupa.

Selvitysmieheksi, projektin päälliköksi sekä työryhmään tai projektiin jäseneksi tai sihteeriksi määrättävä henkilö on vapautettava varsinaisista tehtävistään siinä laajuudessa kuin tehokas työskentely asetetun tavoitteen saavuttamiseksi edellyttää.

24 §
Valmiustoimikunta

Ministeriössä on valmiustoimikunta, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon erityistilanteiden ja poikkeusolojen toiminnallisten valmiuksien suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen sekä toimialojen asiantuntijayhteyksien ylläpitäminen. Toimikunnan jäsenet toimivat oman toimialansa vastuuhenkilöinä valmiusasioissa.

Valmiustoimikunnan puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. Muina jäseninä toimivat ministeriön johtoryhmän jäsenet sekä valmiusyksikön päällikkö.

25 §
Ulkoinen viestintä

Ministeriön ulkoisessa viestinnässä ja sidosryhmätyössä noudatetaan ministerin ja kansliapäällikön määrittelemiä suuntaviivoja. Viestinnän käytännön toteutuksesta tulosyksiköiden ja tulosryhmien tukena vastaa viestintäyksikkö.

Tulosyksiköiden päälliköt ja tulosryhmien päälliköt vastaavat yksiköilleen kuuluvien asioiden oikea-aikaisesta tiedotettavaksi saattamisesta.

Ministeriön viestintää ohjaa viestintästrategia. Tiedotuksessa noudatetaan valtioneuvoston päätöstä valtionhallinnon ulkoisen tiedotuksen periaatteista ja valtioneuvoston kanslian antamaa valtionhallinnon ulkoisen tiedotuksen ohjetta.

5 luku

Tulosohjaus ja johtaminen

26 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja piirihallinnon, virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

27 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa ohjaavat suunnitelmat (toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio ja vuotuinen toimintasuunnitelma) ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarakehykset. Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta (hallinnonalan toimintakertomus, hallituksen valtiovarain tilakertomuksen ministeriötä koskeva osuus ja tarkastuskertomukset) sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Johtoryhmä käsittelee myös hallinnonalan ja ministeriön toimintaan liittyvät EU-asiat.

Johtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö ja osastopäälliköt. Ministerien erityisavustajilla, viestintäjohtajalla ja kansainvälisten asiain johtajalla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. Kun ministeri on läsnä johtoryhmän kokouksessa eikä toisin määrää, hän johtaa asiain käsittelyä. Jos molemmat ministerit ovat läsnä, asian käsittelyä johtaa sosiaali- ja terveysministeri, ellei hän toisin määrää.

28 §
Tulosyksikön ja tulosryhmän sisäiset kokoukset

Tulosyksikön toiminnallista ohjausta varten tulosyksikön päällikkö voi muodostaa tulosyksikön johtoryhmän.

Kunkin tulosyksikön päällikön ja tulosryhmän päällikön on yksikkönsä toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi kutsuttava tarvittaessa tulosyksikön tai tulosryhmän kokoukseen tulosyksikön tai tulosryhmän henkilöstö taikka se osa henkilöstöä, jonka osallistuminen kokoukseen katsotaan tarpeelliseksi.

29 §
Tulosyksiköiden ja tulosryhmien sisäiset tuloskeskustelut ja toimintasuunnitelmat

Ennen vuotuisten toimintasuunnitelmien laatimista kunkin tulosryhmän päällikön tai muun esimiehen johdolla käydään esimies-alaiskeskustelut tulosryhmän henkilöstön kanssa. Esimies-alaiskeskustelussa määritellään henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden toteuttamistapa sekä sovitaan raportoinnista ja tulosten arvioinnista.

Tulosyksiköiden päällikön sekä tulosryhmien päälliköiden välillä käytävissä tulosneuvotteluissa tai tulosyksikön johtoryhmässä määritellään tulosryhmien talousarviovuoden tavoitteet, niiden toteuttamistapa ja vastuuhenkilöt sekä sovitaan raportoinnista ja tulosten arvioinnista.

30 §
Hallinnonalan ohjaus

Hallinto-osasto vastaa lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen tulosohjauksesta yhdessä ministeriön muiden tulosyksiköiden kanssa.

Vakuutusosasto ohjaa Vakuutusvalvontavirastoa, tarkastuslautakuntaa ja työttömyysturvalautakuntaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto ohjaa lääkelaitosta, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta ja terveydenhuollon oikeusturvakeskusta.

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osasto ohjaa kansanterveyslaitosta, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, säteilyturvakeskusta sekä työterveyslaitosta.

Työsuojeluosasto ohjaa työsuojelun piirihallintoa ja asettaa työsuojelupiirien työsuojelutoimistojen kanssa käymiinsä neuvotteluihin perustuvat tulostavoitteet työsuojelupiirien työsuojelutoimistoille.

Valmiusyksikkö ohjaa ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten valmiussuunnittelua ja varautumista.

Talous- ja suunnitteluosasto antaa tarkemmat ohjeet tulosyksiköiden ja alaisten virastojen ja laitosten tulosohjauksessa noudatettavista menettelytavoista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisistä suuntaviivoista.

6 luku

Asioiden ratkaiseminen

31 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole valtioneuvoston sosiaali- ja terveysministeriöstä annetussa asetuksessa tai tässä työjärjestyksessä annettu ministeriön virkamiehille.

32 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) sivutoimilupia

2) valtion kiinteistövarallisuuden hallinnosta annetussa asetuksessa (159/1995) tarkoitetun hankesuunnitelman vahvistamista

3) kirjallisen varoituksen antamista ministeriön virkamiehelle

4) palkkausluokkiin A18―A21 kuuluvan ministeriön virkamiehen nimittämistä, irtisanomista virkamiehestä johtuvasta syystä ja virkasuhteen purkamista

5) työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista

6) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin ja kansliapäällikön nimitettävälle virkamiehelle yli yhdeksi vuodeksi sekä vapautuksen myöntämistä työsopimussuhteiselle henkilöstölle

7) harkinnanvaraista palkkauksen maksamista virkavapauden ajalta

8) ministeriön henkilöstöä koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen hyväksymistä

9) lausunnon antamista tasavallan presidentin kanslialle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tai Euroopan Unionin toimielimelle tai lausunnon ja selvityksen antamista eduskunnan tilintarkastajille tai valtiontalouden tarkastusvirastolle taikka lausunnon antamista muulle viranomaiselle laki- tai asetusehdotuksesta, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi tai ellei lausunto liity merkitykseltään vähäiseen asiaan

10) ministeriön edustusta ulkopuolisissa toimielimissä, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi

11) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 39 §:n nojalla kunnille suoritettavien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksien myöntämistä

12) ministeriön sisäistä tarkastusta sekä

13) viranomaisen toiminnan julkisuudessa annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa kielteistä päätöstä sekä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön asiakirjojen saamiseen elleivät ne tämän työjärjestyksen mukaisesti kuulu työsuojeluosaston osastopäällikön ratkaistaviksi.

33 §
Tulosyksikön ja erillisen tulosryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Tulosyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista muulle viranomaiselle yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa, jollei asia kuulu 32 §:n 9-kohdan mukaan ministerin tai kansliapäällikön ratkaistaviin

2) selityksen antamista tekemästään päätöksestä

3) tulosyksikön käytettäviksi osoitettujen varojen käyttämistä

4) tulosyksikkönsä toimialaan kuuluvien komiteoiden sihteerien palkkioiden vahvistamista siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettaviin asioihin

5) viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaisen asiakirjojen saamiseen sekä muussa lainsäädännössä tarkoitettua ministeriön lupaa salaisten tai vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen luovuttamiseen

6) virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston tai ministeriön nimitettävälle ministeriön toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi, jos asia kuuluu ministeriön ratkaistavaksi sekä

7) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkalla.

Mitä edellä todetaan tulosyksikön päälliköstä, sovelletaan vastaavasti myös erillisen tulosryhmän päällikköön.

34 §
Tulosryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Tulosryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista tulosryhmän toimialaan kuuluvissa asioissa, sikäli kuin ne eivät merkitykseltään ole periaatteellisia tai laajakantoisia eikä muualla tässä työjärjestyksessä toisin määrätä.

35 §
Hallinto-osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Hallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 33 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön virkamiehen, jonka palkkaus on enintään palkkausluokan A17 mukainen, nimittämistä ja harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä sekä irtisanomista virkamiehestä johtuvasta syystä ja virkasuhteen purkamista

2) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin ja kansliapäällikön nimitettävälle ministeriön virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi

3) harkinnanvaraisia virkaehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita ellei jäljempänä muuta määrätä

4) ministeriön puhevallan käyttämistä oikeudellisissa asioissa sekä

5) Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettyjen avustusten takaisin perimistä ja avustuksen käyttötarkoituksen ja ehtojen muutoksia siinä tapauksessa, että kyse ei ole olennaisesta muutoksesta.

36 §
Vakuutusosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee 33 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville muille virastoille ja laitoksille kuin Vakuutusvalvontavirastolle

2) lakisääteisen työeläkevakuutuksen laskuperusteita

3) Vakuutuskassojen Yhdistyksen sääntöjen vahvistamista

4) vakuutus- ja eläkelaitosten sekä vakuutuksenvälittäjien toimintaan liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden antamista

5) vakuutustilastoa

6) vakuutuksenvälittäjistä annetun lain (251/1993) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen perusteiden vahvistamista sekä

7) liikenneturvallisuusmaksun määräämistä.

37 §
Sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Sosiaali- ja terveyspalveluosaston osastopäällikkö ratkaisee 33 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille

2) valtionosuuden palauttamisvelvollisuutta, jos asia ei edellytä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 30 §:ssä tarkoitetun päätöksen antamista tai ennakkoluonteista kannanottoa

3) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 38 §:ssä tarkoitettujen kaavojen vahvistamista ja 41 §:ssä tarkoitettujen määräysten antamista.

38 §
Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston osastopäällikkö ratkaisee 33 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille

2) toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976) 27 §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisten avustusten myöntämistä sekä

3) raittiustyölain (828/1982) 10 §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisten avustusten myöntämistä.

39 §
Työsuojeluosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Työsuojeluosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat, jotka sosiaali- ja terveysministeriö käsittelee työsuojeluviranomaisena samoin kuin 33 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista työsuojelun piirihallinnolle tai osaston toimialaan kuuluville virastoille tai laitoksille

2) työsuojelun piirihallinnon henkilöstöä koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen hyväksymistä

3) työsuojeluosaston tulosryhmien ja virkamiesten sijoituspaikkakuntaa

4) työsuojelupalveluista perittäviä maksuja ja niistä saatavien tulojen käyttämistä sekä

5) ministeriön puhevallan käyttämistä sen toimiessa työsuojeluviranomaisena.

40 §
Hallinto-osaston hallintopalveluryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto-osaston hallintopalveluryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ikälisiä sekä vuosilomakorvauksia ja muita virkaehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perustuvia muita kuin harkinnanvaraisia etuuksia sekä

2) todistuksen antamista virkasuhteen päättymisestä sekä työtodistuksen antamista.

41 §
Hallinto-osaston tietopalveluryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto-osaston tietopalveluryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat kirjaamista ja arkistointia.

42 §
Hallinto-osaston hallitussihteerin ratkaistavat asiat

Hallinto-osaston henkilöstöasioita hoitava hallitussihteeri, tai hänen estyneenä ollessaan vanhempi hallitussihteeri, ratkaisee asiat, jotka koskevat virkavapautta, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä tätä virkavapautta vastaavaa vapautusta työsopimussuhteiselle henkilöstölle.

43 §
Vakuutusosaston kansainvälisten vakuutusasioiden yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston kansainvälisten vakuutusasioiden yksikön päällikkö ratkaisee vakuutusosaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat kansainvälisten sosiaaliturvasopimusten sekä Euroopan unionin neuvoston sosiaaliturvaa koskevien asetusten soveltamista siltä osin kuin on kysymys sosiaaliturvasta ja siitä, minkä valtion sosiaaliturvalainsäädäntöä on sovellettava.

44 §
Vakuutusosaston työttömyys- ja sairaus- vakuutusyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston työttömyys- ja sairausvakuutusyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) työttömyyskassojen valtionosuutta sekä

2) sairausvakuutuslain (364/1963) 61 §:n mukaisia laskuperusteita.

45 §
Vakuutusosaston eläkevakuutusyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston eläkevakuutusyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) työeläkevakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen vakuutusehtoja sekä

2) ulkomaisen yhtiön palveluksessa olevan työntekijän hyväksymistä merimieseläkelain (72/1956) piiriin.

46 §
Vakuutusosaston vakuutusmarkkinayksikön päällikön ratkaistavat asiat

Vakuutusosaston vakuutusmarkkinayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista Vakuutusvalvontavirastolle

2) vakuutusyhtiön perustajan asuin- tai kotipaikkaa koskevaa poikkeuslupaa sekä

3) vakuutusyhtiölain (1062/1979) 18 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta ministeriön antamaa todistusta.

47 §
Sosiaali- ja terveyspalveluosaston terveydenhuollon ryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Sosiaali- ja terveyspalveluosaston terveydenhuollon ryhmän päällikkö ratkaisee 33 ja 37 §:ssä tarkoitetut lääkelaitosta koskevat asiat osastopäällikön ollessa esteellinen.

48 §
Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston ehkäisevän terveyspolitiikan ryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston ehkäisevän terveyspolitiikan ryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisten avustusten, raittiustyölain 10 §:n mukaisten avustusten sekä tartuntatautilain (583/1986) edellyttämästä valvonnasta aiheutuvien kustannusten maksatusta ja käytön valvontaa.

49 §
Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston terveydensuojelun ja työterveyshuollon ryhmän päällikön ratkaistavat asiat

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston terveydensuojelun ja työterveyshuollon ryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat terveydensuojelulain (763/1994), elintarvikelain (526/1941) ja geenitekniikkalain (377/1995) edellyttämästä valvonnasta sekä työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten maksatusta ja käytön valvontaa.

50 §
Talous- ja suunnitteluosaston talousasioita käsittelevän apulaisosastopäällikön ratkaistavat asiat

Talous- ja suunnitteluosaston talousasioita käsittelevä apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä

2) sairausvakuutuslaista (364/1963) ministeriölle työnantajana aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä

3) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista sekä

4) aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kuluvan vuoden määrärahasta.

51 §
Työsuojeluosaston valvontayksikön päällikön ratkaistavat asiat

Työsuojeluosaston valvontayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) panostaja-asetuksen (409/1986) tarkoittamien pätevyyskirjojen myöntämistä ja peruuttamista

2) työturvallisuuslain (299/1958) perusteella annettujen alempiasteisten säädösten tarkoittamia ministeriölle kuuluvia poikkeuslupia sekä

3) työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/1973) 15 a―15 d §:n mukaisen kieltopäätöksen tekemistä sikäli kuin se ei ole merkitykseltään periaatteellinen tai laajakantoinen.

52 §
Työsuojeluosaston kehitysyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Työsuojeluosaston kehitysyksikön päällikkö ratkaisee työsuojeluosaston kehitysyksikölle annetuista toimintamäärärahoista maksettavien toiminta- ja kehitysprojektien hyväksymisen ja maksatuksen.

53 §
Työsuojeluosaston säädösyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Työsuojeluosaston säädösyksikön päällikkö ratkaisee EU-säädöksien soveltamisesta eduskunnalle tai Euroopan Unionin komissiolle annettavan työsuojeluosaston selvityksen sisällön.

54 §
Kansainvälisten asiain toimiston päällikön ratkaistavat asiat

Kansainvälisten asiain toimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavia sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä, tilaa ja käytäntöjä koskevia selvityksiä ja lausuntoja sekä

2) virkaehtosopimuksessa sovittuja ulkomaanmatkakustannusten korvauksia alempien korvauksien maksamista.

55 §
Esteellisyys

Jos virkamies kuuluu ministeriön valvottavana olevan yhteisön tai ministeriön ohjattavana olevan viraston tai laitoksen hallintoelimeen, hän ei saa käsitellä eikä ratkaista kyseistä yhteisöä, virastoa tai laitosta koskevia asioita ministeriössä.

7 luku

Yhteisiä säännöksiä

56 §
Tulosyksikön ja erillisen tulosryhmän sisäistä organisaatiota koskevat määräykset

Tulosyksikön ja erillisen tulosryhmän päällikön vahvistamat tulosyksikön tai erillisen tulosryhmän sisäistä organisaatiota koskevat sisäiset määräykset on ennen vahvistamista esitettävä kansliapäällikölle. Nämä määräykset on toimitettava tiedoksi muille tulosyksiköille.

57 §
Eräiden virkamiesten sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan hallinto-osaston osastopäällikkö. Tämän ollessa estyneenä on sijaisena virkaiältään vanhin osaston päällikkö.

Tulosyksikön tai erillisen tulosryhmän päällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan hänen määräämänsä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut saman tulosyksikön tai erillisen tulosryhmän virkamies.

Tulosryhmän päällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan tulosyksikön päällikön määräämä saman tulosyksikön virkamies.

58 §
Vuosilomat ja poissaolot

Kansliapäällikkö vahvistaa tulosyksiköiden ja erillisen tulosryhmän päälliköiden ja näiden sijaisten vuosilomasuunnitelman ja vuosilomat. Näiden tulee toimittaa ehdotuksensa hallinto-osastolle vuosittain hyvissä ajoin ennen lomakauden alkua, kuitenkin viimeistään huhtikuun 15 päivänä kansliapäällikölle esittelyä varten.

Tulosyksikön päällikkö vahvistaa yksikkönsä tulosryhmien päälliköiden vuosilomasuunnitelman ja vuosilomat.

Tulosryhmän päällikkö vahvistaa yksikkönsä henkilöstön vuosilomasuunnitelman ja vuosilomat.

Tulosyksikköjen ja erillisen tulosryhmän on toimitettava jäljennös vahvistetusta vuosilomasuunnitelmasta hallinto-osastolle vuosittain hyvissä ajoin ennen lomakauden alkua, kuitenkin viimeistään huhtikuun 15 päivänä.

Ne vuosiloman osat, jotka jäävät pidettäväksi lomavuotta seuraavan vuoden tammi-huhtikuussa, on vahvistettava viimeistään marraskuun 30 päivänä, mihin mennessä tulosyksiköiden ja erillisen tulosryhmän on toimitettava jäljennös vahvistetusta vuosilomasuunnitelmasta hallinto-osastolle. Edellä 1 momentissa mainittujen henkilöiden tulee toimittaa ehdotuksensa hallinto-osastolle viimeistään marraskuun 1 päivänä kansliapäällikölle esittelyä varten.

Tulosyksiköiden ja erillisen tulosryhmän on pidettävä virkavapauksista, niitä vastaavista vapautuksista, lomista ja muista poissaoloista luetteloa, joka on kuukausittain toimitettava hallinto-osastolle.

59 §
Matkamääräykset

Kansliapäällikkö sekä tulosyksikön ja erillisen tulosryhmän päällikkö tekevät kotimaassa virkamatkoja ilman matkamääräystä.

Tulosyksikön päällikkö voi määrätä tulosyksikön tai erillisen tulosryhmän sisäisten virkamatkojen tekemisestä ilman matkamäärästä.

Matkamääräyksen tulosryhmien päälliköille ja tulosyksikön yhteisille virkamiehille ja työntekijöille antaa tulosyksikön päällikkö ja muille virkamiehille ja työntekijöille asianomaisen tulosryhmän päällikkö tai erillisen tulosryhmän päällikkö.

Hallitusten välisestä yhteistyöstä aiheutuvan ulkomaan virkamatkan osalta matkamääräyksen antaa kansliapäällikölle ministeri, tulosyksikön ja erillisen tulosryhmän päällikölle kansliapäällikkö ja muulle henkilöstölle kansainvälisten asioiden toimiston päällikkö.

Muun ulkomaan matkan osalta matkamääräyksen antaa kansliapäällikölle ministeri, tulosyksikön ja erillisen tulosryhmän päällikölle kansliapäällikkö ja muulle henkilöstölle asianomaisen tulosyksikön tai erillisen tulosryhmän päällikkö.

60 §
Tarkemmat ohjeet

Tarkemmat ohjeet ministeriön työn yleisestä järjestämisestä antaa ministeri tai kansliapäällikkö. Tarkemmat ohjeet työnjaosta tulosyksikön tai tulosryhmän sisällä antaa sen päällikkö.


Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 30.3.1999 annettu työjärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.