356/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maan hankkimisesta ja myymisestä maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain mukaisiin tarkoituksiin

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (657/1966) 3 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 330/1999:

1 §
Maan hankinta

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi ostamalla, lunastamalla tai vaihtamalla hankkia maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden kannalta tarpeellista maata tai muuta omaisuutta.

Työvoima- ja elinkeinokeskus hinnoittelee hankittavan tai vaihdettavan omaisuuden, tekee sitä koskevan ostotarjouksen ja huolehtii kauppa- ja vaihtokirjan laatimisesta ja allekirjoittamisesta.

2 §
Maan käyttäminen

Hankituista tiloista ja alueista muodostetaan lisäalueita ja muita maatilatalouden kehittämisrahastosta annetussa laissa tarkoitetun toiminnan kannalta tarpeellisia alueita, osuuksia ja oikeuksia. Lisäksi voidaan muodostaa maatiloja.

3 §
Maanostohakemus

Ostajan, joka haluaa hankkia lisäaluetta tai muuta omaisuutta, on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle 6 §:ssä tarkoitetussa kokousilmoituksessa tai muussa tiedoksiannossa mainittuun määräaikaan mennessä maanostohakemus. Hakemus voidaan toimittaa myös alkukokouksessa. Myöhemmin toimitettu hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos se asian käsittelyä haittaamatta voi käydä päinsä.

4 §
Luovutushinta

Luovutettavan omaisuuden hinnaksi määrätään se paikkakunnan käypä hinta, joka omaisuudella on katsottava olevan käytettynä siihen tarkoitukseen, johon se luovutetaan.

5 §
Käyttösuunnitelman laatiminen

Hankitun maan ja muun omaisuuden luovuttamista koskeva käyttösuunnitelma laaditaan asianomaisessa työvoima- ja elinkeinokeskuksessa.

Käyttösuunnitelman laatii työvoima- ja elinkeinokeskuksen määräämä henkilö käytettävällä alueella tai sen läheisyydessä pidettävässä kokouksessa. Käyttösuunnitelma voidaan laatia työvoima- ja elinkeinokeskuksen määräyksestä myös kokouksia pitämättä kirjallisena menettelynä.

Työvoima- ja elinkeinokeskus saa luovuttaa käyttösuunnitelmaa laatimatta sellaisen maa-alueen tai muun omaisuuden, joka ei ole kooltaan tai arvoltaan huomattava tai jos luovuttamiselle on erityisiä syitä. Lisäksi omaisuutta voidaan luovuttaa käyttösuunnitelmaa laatimatta muihin kuin maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain mukaisiin tarkoituksiin.

Jos omaisuutta on ehdotettu käytettäväksi muihin kuin maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain mukaisiin tarkoituksiin eikä työvoima- ja elinkeinokeskuksella ole oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain (687/1978) nojalla oikeutta luovuttaa valtion maaomaisuutta, on käyttösuunnitelma tältä osin saatettava maa- ja metsätalousministeriön ratkaistavaksi.

6 §
Kokouksesta tiedottaminen

Jos käyttösuunnitelma laaditaan kokousmenettelyssä, on kokouksesta ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja sen lisäksi kirjeellä asianomaiselle kunnalle ja mahdollisuuksien mukaan niille tahoille, jotka saattavat tulla maan tai muun etuuden saajina kysymykseen. Tiedottamiseen liittyvien määräaikojen suhteen noudatetaan, mitä kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 169 §:n 2 momentissa säädetään. Alkukokouksessa voidaan päättää muiden kokousten pitämisestä ja niiden ilmoittamisesta.

Jos pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain (23/1938) nojalla lunastetun kiinteistön tai alueen saajana tulisi kysymykseen entinen omistaja tai muu lain 7 §:n 2 momentissa (1301/1990) tarkoitettu henkilö, ei alkuko-kouksesta tarvitse ilmoittaa sanomalehdessä.

7 §
Myyntiehdot

Luovutushinta on maksettava pääsääntöisesti kokonaisuudessaan käteisellä.

Osa luovutushintaa voi työvoima- ja elinkeinokeskuksen harkinnan perusteella jäädä luovutustilanteessa velaksi. Se osa luovutushinnasta, jota ei kauppakirjaa allekirjoitettaessa ole maksettu käteisellä, on maksettava vuoden kuluessa kaupantekopäivästä. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on huolehdittava siitä, että kauppahintasaamiselle on riittävät vakuudet.

Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain täytäntöönpanoon liittyvien kiinteistötoimitusten toimituskustannukset suorittaa hakija.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä toukokuuta 2001.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousylitarkastaja
Kari Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.