352/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista 29 päivänä toukokuuta 1998 annetun asetuksen (359/1998) 2 §, 4 §:n 1 ja 4 momentti ja 6 § seuraavasti:

2 §

Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ovat:

1) rikosasiassa 1 500 markkaa;

2) pakkokeinoasiassa 500 markkaa;

3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 3 000 markkaa kantajan tai hakijan avustajalle;

4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 2 500 markkaa vastaajan tai kuultavan avustajalle.

Oikeudenkäyntiin valmistautumiseen kuuluvat muun muassa neuvottelut, asiakirjojen hankkiminen ja niihin perehtyminen, avustaminen yleisen oikeusavun tai maksuttoman oikeudenkäynnin hakemisessa sekä haastehakemuksen, hakemuksen ja vastauksen laatiminen.

Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen, jos asiaan valmistautuminen asian laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää rikosasiassa yli kolme tuntia, pakkokeinoasiassa yli tunnin taikka riita- tai hakemusasiassa kantajan tai hakijan osalta yli kuusi tuntia ja vastaajan tai kuultavan osalta yli viisi tuntia. Tuntiperusteisen palkkion soveltaminen on tällöin erikseen perusteltava.

Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen myös, jos asiaan valmistautuminen asian laadun vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää 3 momentissa mainittuja tuntimääriä lyhyemmän ajan. Tuntiperusteisen palkkion soveltaminen on tällöin erikseen perusteltava.

4 §

Palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 1 800 markkaa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kolme tuntia. Pakkokeinoasian käsittelyssä palkkio on kuitenkin 1 000 markkaa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kaksi tuntia, ja pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja ulkomaalaislain (378/1991) 48 §:ssä tarkoitetussa säilöön ottamista koskevan asian käsittelyssä palkkio on 500 markkaa, jos käsittely matkoineen kestää enintään tunnin.


Matka-ajalta ei määrätä palkkiota, jos asia käsitellään avustajan omalla tuomioistuinpaikkakunnalla, eikä palkkiota määrätä myöskään ruokatauon ajalta. Yhden vuorokauden aikana matka-ajan palkkio määrätään enintään kolmelta tunnilta tai sitä pidemmältä ajalta, jos siihen on erityisiä syitä.

6 §

Muissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa toimenpiteissä, kuten valitusten ja vastausten laatimisessa muutoksenhakutuomioistuimeen, palkkio määrätään ajankäytön perusteella. Tuntipalkkio on 500 markkaa. Erikseen veloitettavalta matka- ja odotusajalta tuntipalkkio on kuitenkin 400 markkaa. Palkkiot suoritetaan täysistä tunneista siten, että yhteenlaskettu matka-aika ja muu aika pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

Asetusta sovelletaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tehdään asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.