331/2001

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen (580/ 2000) 16 §:n 3 momentti, 17 §:n 3 momentti, 25 §, 37 §, 48 §:n 3 kohta ja 70 §:n 3―7 momentit,

muutetaan 17 §:n 1 momentin 6 ja 12 kohdat, 20 §, 40 §:n 2 momentti, 48 §:n 7 kohta, 49 §, 50 §:n 1 kohta, 57 §, 58 §, 63 §, 65 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 68 § sekä 70 §:n otsikko ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä 49 § ja 57 § ovat osaksi asetuksessa 1164/2000, sekä

lisätään 39 §:ään uusi 6 a kohta, 40 §:ään uusi 3 momentti ja uusi 50 a § seuraavasti:

17 §
Pelastusosaston tehtävät

Pelastusosasto käsittelee pelastustoimeen liittyvät asiat, jotka koskevat:


6) kalustoa ja materiaalia;


12) palonehkäisyä ja onnettomuuksien ehkäisyä;


20 §
Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sisäasiainministeriön toimintojen ja taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla;

2) ministeriön tehtäväalueella toteutettavien, kansalliseen rahoitukseen perustuvien valtionapujen ja Euroopan yhteisöjen rakennerahastoista saatavien varojen myöntämisen, maksamisen ja käytön valvontaa;

3) muuta valvontaa ja yhteydenpitoa, jota jäsenyys Euroopan unionissa edellyttää myönnettyjen rakennerahastovarojen valvonnan osalta;

4) Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja vastaavan kansallisen, julkisen rahoituksen käytöstä annettavaa vakuutusta;

5) hallinnonalan virastoille tarvittaessa annettavaa asiantuntija-apua sisäisen valvonnan järjestämisessä; sekä

6) muita kansliapäällikön antamia tehtäviä.

39 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


6 a) ministeriön hallinnonalan virkaehtosopimuksia;


40 §
Osaston päällikön ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee lisäksi asian, jonka osaston muu virkamies saisi tämän työjärjestyksen mukaan ratkaista, jos se osaston toiminnan kannalta tai muutoin on merkittävä.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään osaston päälliköstä, koskee soveltuvin osin erillisen yksikön päällikköä.

48 §
Poliisiylijohtaja

Poliisiylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


7) poliisin hallinnonalaa ja hätäkeskuslaitosta koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen tekemistä.

49 §
Poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkö

Poliisiosaston poliisitoimintayksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä hätäkeskuslaitoksen ohjausta poliisin hälytystoimintaa koskevissa asioissa;

2) esitutkintaa, poliisitutkintaa ja pakkokeinojen käyttöä;

3) liikenneturvallisuutta ja liikennevalvontaa;

4) poliisin osuutta turvapaikkatutkinnassa;

5) poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin yhteistyötä;

6) yhteistoimintaa ja virka-apua puolustusvoimien kanssa;

7) osallistumista pelastustoimintaan;

8) poliisin materiaalihallintoa, jos asian merkitys on huomattava;

9) poliisin kiinteistöjä ja toimitiloja sekä poliisin tekniikkakeskusta, jos asian merkitys on huomattava

10) poliisin henkilöstön koulutus- ja valintajärjestelmää sekä opetussuunnitelmien ja koulutusohjelman hyväksymistä;

11) poliisin tietohallintoa; sekä

12) poliisialaan liittyvää tutkimusta.

50 §
Poliisiosaston hallintoyksikön päällikkö

Poliisin hallintoyksikön päällikkö ratkaisee 41 ja 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) poliisin valtakunnallisia henkilörekistereitä, jos asian merkitys on huomattava;


50 a §
Poliisiosaston hallintoyksikön valtakunnallisiin henkilörekistereihin liittyviä asioita käsittelevä hallitusneuvos

Poliisiosaston hallintoyksikön valtakunnallisiin henkilörekistereihin liittyviä asioita käsittelevä hallitusneuvos ratkaisee yksikön päällikön ohella valtakunnallisten henkilörekisterien pitoon liittyviä asioita.

57 §
Pelastusylijohtaja

Pelastusylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) pelastustoimilain 50 §:ssä tarkoitettua pelastushallinnon kansainvälistä avustustoimintaa ja muuta yhteistoimintaa;

2) valtakunnallisen hätäkeskuksen ja lääninhätäkeskuksen määräämistä;

3) hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta ja talousarviota sekä hätäkeskuslaitoksen yleisjärjestelyjä;

4) pelastustoimilain 55 §:ssä tarkoitettujen suojelukohteiden tarkempien rajojen määräämistä;

5) pelastustoiminnan johtamista pelastustoimilain 46―48 §:issä tarkoitetulla tavalla lukuun ottamatta tämän työjärjestyksen 64 §:ssä tarkoitettuja tilanteita;

6) pelastustoimilain 86 §:ssä tarkoitettua onnettomuuden selvittämisen järjestämistä;

7) pelastusviranomaisen virkapuvun ja virka-asematunnusten vahvistamista sekä hätäkeskuslaitoksen henkilöstön virkapuvun mallin ja virka-asematunnusten vahvistamista;

8) pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun arviointilaitoksen määräämistä ja saman lain 10 ja 15 §:ssä tarkoitettuja valvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä;

9) Pelastusopiston rehtorin nimittämistä

10) virkavapauden myöntämistä hätäkeskuslaitoksen johtajalle siltä osin kuin asia ei kuulu valtioneuvostolle sekä muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä yli kuukaudeksi Pelastusopiston rehtorille;

11) Pelastusopiston opetushenkilöstön tarkentavan virkaehtosopimuksen tekemistä; sekä

12) erivapauden antamista asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista kunnan pelastustoimen virkaan tai tehtävään.

Edellä 5 kohdassa tarkoitetut asiat pelastusylijohtaja voi ratkaista tilanteen kiireellisyyden niin vaatiessa ilman esittelyä.

58 §
Pelastusosaston hallintoyksikön päällikkö

Pelastusosaston hallintoyksikön päällikkö ratkaisee 41 ja 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä enintään kuukaudeksi Pelastusopiston rehtorille sekä yli vuodeksi hätäkeskuslaitoksen hätäkeskuksen päällikölle;

2) sivutoimilupaa ja työtodistusta Pelastusopiston rehtorille ja apulaisrehtorille;

3) henkilökortin tilaamista valtion pelastusviranomaisille; sekä

4) osaston toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia.

63 §
Pelastusosaston hallintoyksikön palvelus- suhdeasioita hoitava esittelijä

Pelastusosaston hallintoyksikön palvelussuhdeasioita hoitava esittelijä ratkaisee 43 §:n 1 momentissa säädetyn lisäksi ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon Pelastusopiston rehtorilla on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla; sekä

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä Pelastusopiston rehtorille.

65 §
Ulkomaalaisosasto

Ulkomaalaisosaston osastopäällikkö ratkaisee 40 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


2) enintään vuoden kestävän virkavapauden myöntämistä ulkomaalaisviraston ylijohtajalle; sekä

3) nimittämistä ulkomaalaisviraston ylijohtajaksi enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen.


68 §
Pelastusviranomaiset

Sisäasiainministeriössä pelastusviranomaiselle kuuluvia tehtäviä hoitavat pelastusylijohtaja, pelastusosaston tulosyksiköiden päälliköt, valmiusyksikön pelastusylitarkastajat, neuvottelevat virkamiehet sekä ylitarkastaja.

70 §
Kansliapäällikön, osaston päälliköiden ja erillisen yksikön päälliköiden sijaisuudet

Osaston päälliköiden ja erillisen yksikön päälliköiden sijaiset määrää kansliapäällikkö. Ennen määräyksen antamista asia on esitettävä asianomaiselle ministerille.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Kansliapäällikkö
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.