322/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001

Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (57/1993) 4 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 113/1995:

1 §
Tulot

Velallisen maksukykyä yksityishenkilön velkajärjestelyssä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki velallisen tulot, velallisen ansaintamahdollisuudet ja arvio tulojen odotettavissa olevasta kehityksestä.

Velallisen tuloilla tarkoitetaan muun muassa palkkaa, palkkiota sekä muuta etuutta, joka maksetaan työstä tai palveluksesta. Työstä maksettavan etuuden, kuten päivärahan tai kilometrikorvauksen vähennyksenä otetaan kuitenkin huomioon ne välttämättömät kustannukset, jotka etuus on tarkoitettu kattamaan.

Tuloilla tarkoitetaan myös yritystoiminnasta ja ammatinharjoittamisesta saatavia tuloja, pääomatuloja, eläkkeitä, työttömyyden vuoksi maksettavaa päivärahaa sekä avustuksia ja sosiaalisia etuuksia. Avustuksen tai etuuden vähennyksenä otetaan huomioon ne menot, jotka avustuksella tai etuudella on tarkoitettu korvattaviksi.

Lapsilisää ja lapselle maksettavaa elatusapua tai -tukea ei lueta velallisen tuloihin. Ne otetaan huomioon lapsen elatuksesta aiheutuvan menon vähennyksenä siten kuin 6 §:ssä säädetään.

2 §
Vähennykset

Laskettaessa velallisen maksuvaraa velallisen tuloista vähennetään velallisen esittämän selvityksen perusteella välttämättöminä elinkustannuksina asumismenot, lapsen päivähoitomenot, 18-vuotta täyttäneen lapsen koulutusmenot, velallisen maksama elatusapu sekä muut velallisen toimeentuloa varten tarvittavat varat noudattaen, mitä 3―6 §:ssä tarkemmin säädetään.

3 §
Asumiskustannukset

Asumiskustannuksiin luetaan vuokra, asunto-osakeyhtiössä hoito- ja rahoitusvastike, ja asumisoikeusasunnossa huoneistosta perittävä käyttövastike. Asumismenoina otetaan lisäksi huomioon asumiseen liittyvät välttämättömät menot, kuten vesi-, sähkö-, kaasu-, lämmitys-, sauna- ja jätehuoltomaksut, maan- tai tontinvuokra, kiinteistövero samoin kuin muut kiinteistöstä mahdollisesti perittävät maksut sekä tavanomaisen koti- tai kiinteistövakuutuksen vakuutusmaksut.

Velallisen asumiskustannukset otetaan huomioon sen suuruisina kuin velallinen niitä maksaa. Jos kuitenkin velallisen maksamat kustannukset ylittävät selvästi paikkakunnalla kohtuullisina pidettävien asumiskustannusten määrän, velallisen asumiskustannuksina otetaan huomioon kohtuullisina pidettävät menot.

4 §
Muut välttämättömät elinkustannukset

Muihin välttämättömiin elinkustannuksiin luetaan velallisen ja hänen perheensä ravintomenot, vaatemenot, tavanomaisen suuruiset terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, kodin ylläpidosta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä muut vastaavat menot. Näistä kustannuksista velallisen ei tarvitse esittää erillistä selvitystä, vaan ne otetaan huomioon kuukautta kohden seuraavan suuruisina:

1) yksinäinen henkilö tai yksinhuoltaja 2 600 markkaa;

2) avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa asuva henkilö tai henkilö, joka asuu yhteistaloudessa toisen täysi-ikäisen henkilön kanssa, 2 200 markkaa;

3) velallisen kanssa samassa taloudessa asuva alaikäinen lapsi siten, että ensimmäinen ja toinen lapsi 1 650 markkaa, kolmas ja sitä seuraavat lapset 1 550 markkaa, ja

4) velallisen kanssa samassa taloudessa asuva 17 vuotta täyttänyt lapsi 1 850 markkaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista markkamääristä voidaan poiketa, jos siihen on erityisiä perusteita. Tällaisia perusteita voivat olla erityisesti paikallisliikenteen maksun ylittävät työmatkakustannukset ja velallisen itse maksettavat, tavanomaista suuremmat säännölliset terveydenhoitomenot tai poikkeuksellisen suuri kertaluonteinen sairaudesta aiheutuva meno. Jos velallinen käyttää työmatkaansa omaa autoa, työmatkakustannukset voidaan ottaa huomioon samoin perustein kuin ne voidaan hyväksyä vähennykseksi verotuksessa.

Kuukausittaiset elinkustannukset voidaan ottaa huomioon 1 momentissa tarkoitettua alhaisempina, kun velallinen itse arvioi tulevansa toimeen vähemmillä kustannuksilla.

5 §
Kustannukset 18-vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta

Lapsen täytettyä 18 vuotta hänen koulutuksestaan aiheutuvat välttämättömät kustannukset voidaan ottaa huomioon velallisen menoina 4 §:n 4 kohdan mukaisesti. Nämä kustannukset voidaan ottaa huomioon siihen saakka, kunnes lapsen opiskelu lukiossa päättyy, tai muusta peruskoulun jälkeen aloitetusta koulutuksesta enintään kahdelta vuodelta.

6 §
Lapsesta aiheutuvista kustannuksista tehtävät vähennykset

Lapsilisä ja velallisen kanssa asuvalle lapselle maksettava elatusapu tai -tuki vähennetään 4 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan mukaisista lapsen välttämättömistä menoista. Yksinhuoltajalle maksettavaa lapsilisän korotusta ei kuitenkaan oteta huomioon. 18-vuotta täyttäneen lapsen koulutuskustannuksista vähennetään hänen saamansa avustukset ja etuudet.

Velallisen kustannuksina ei oteta huomioon lapsen menoja siltä osin kuin lapsi voi itse tuloillaan tai varallisuudellaan vastata niistä. Lapsen tulona ei tällöin pidetä lapsilisää ja elatusapua.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2001.

Asetusta sovelletaan myös sen voimaan tullessa käräjäoikeudessa vireillä olevassa velkajärjestelyasiassa, jossa maksuohjelmaa ei ole vahvistettu tai jossa velallisen maksuvara lasketaan uudelleen maksuohjelmaa muutettaessa. Jos käräjäoikeus on vahvistanut maksuohjelman ja muutoksenhakutuomioistuin palauttaa asian käräjäoikeuteen, asetusta sovelletaan, jos velallisen maksuvara on tuolloin laskettava uudelleen.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.