302/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/ 1994) yksityiskohtaisemmin vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta sekä tähän osoittamiseen liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista ja niiden tehtävistä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään kuljetettavasta painelaitteesta ja siihen liittyvästä venttiilistä ja muusta lisälaitteesta, koskee myös vaarallisten aineiden alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitettua kuljetettavaa painelaitetta ja siihen liittyvää venttiiliä ja muuta lisälaitetta.

2 §
Määrittelyt

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tarkastuslaitoksella vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettua tarkastuslaitosta;

2) ministeriöllä liikenne- ja viestintäministeriötä;

3) kuljetettavista painelaitteista annetulla direktiivillä kuljetettavista painelaitteista annettua neuvoston direktiiviä 1999/36/EY;

4) kuljetettavalla painelaitteella säiliöitä ja pakkauksia, jotka ovat kuljetettavista painelaitteista annetussa direktiivissä tarkoitettuja kuljetettavia painelaitteita sekä niihin liittyviä venttiileitä ja muita lisälaitteita;

5) ADR-sopimuksella vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (SopS 23/1979);

6) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 5/1985) liitteen B (CIM) liitteenä olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä;

7) IMDG-säännöstöllä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vaarallisten aineiden kansainvälistä merenkulkualan kuljetussäännöstöä;

8) ICAO-TI:llä Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaistuja teknisiä määräyksiä;

9) yhteisöön kuuluvilla valtioilla Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta säännöstöstä antaa tietoja merenkulkulaitos ja 8 kohdassa tarkoitetuista määräyksistä Ilmailulaitos.

3 §
Pakkauksen ja säiliön vaatimusten- mukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus osoitetaan pakkauksen ja säiliön testauksella ja rakennetyypin hyväksymisellä, jollei vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta koskevalla ministeriön asetuksella toisin säädetä taikka Ilmailulaitoksen tai merenkulkulaitoksen päätöksellä tai Suomea sitovilla kansainvälisillä sopimuksilla toisin määrätä.

Edellä 1 momentista poiketen kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla tai vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnilla.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi käyttöön otetun pakkauksen ja säiliön jatkuva vaatimustenmukaisuus osoitetaan tarvittaessa määräajoin suoritettavalla ministeriön asetuksella taikka Ilmailulaitoksen tai merenkulkulaitoksen päätöksellä säädettävillä tai määrättävillä määräaikaistarkastuksilla ja muilla tarkastuksilla.

Oikeudesta käyttää Suomessa ulkomailla hyväksyttyä pakkausta ja säiliöitä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa, vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetussa asetuksessa (632/1996), vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetussa asetuksessa (674/1997), vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksella annetussa asetuksessa (666/1998) ja vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetussa asetuksessa (210/1997).

4 §
Alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitetut painelaitteet

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 b §:n 1 momentissa tarkoitetut markkinoillesaattajan ja muiden mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettujen velvollisuudet koskevat myös vaarallisten aineiden alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitettua kuljetettavaa painelaitetta.

5 §
Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuusmerkintä

Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuusmerkintöjen tulee olla ministeriön asetusten, IMDG-säännöstön ja ICAO-TI:n vaatimusten mukaisia.

6 §
Kuljetettavan painelaitteen vaatimusten- mukaisuusmerkintä

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvan astian ja säiliön vaatimustenmukaisuus osoitetaan 5 §:n vaatimusten lisäksi kiinnittämällä laitteeseen pysyvästi ja näkyvästi kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin VII liitteessä tarkoitettu π (pii)-merkintä, johon liitetään vaatimustenmukaisuusarvioinnin suorittaneen ilmoitetun laitoksen taikka, jos kyseessä on uudelleen arvioitava laite, ilmoitetun tai 11 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa hyväksytyn laitoksen tunnusnumero.

Uusissa venttiileissä ja muissa lisälaitteissa, joilla on turvallisuuden kannalta välitön merkitys, tulee olla 1 momentissa mainitun VII liitteen mukainen merkintä tai painelaitelain (869/1999) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu CE-merkintä, johon voidaan liittää ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Kuljetettavan painelaitteen jatkuvan vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi laitteessa tulee olla määräaikaistarkastuksesta tarkastuksen suorittaneen tarkastuslaitoksen tunnusnumero.

Jos kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 d §:n 2 momentissa tarkoitettu tarkastuslaitos, laitteeseen ei kuitenkaan saa kiinnittää 1 momentissa mainitussa VII liitteessä tarkoitettua merkintää.

Jos kuljetettava painelaite vastaa teknisiltä vaatimuksiltaan IMDG-säännöstössä tai ICAO-TI:ssä olevia sellaisia teknisiä vaatimuksia, jotka eivät ole vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY tai vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY täytäntöön panemiseksi annettujen säännösten mukaisia, kuljetettavaan painelaiteeseen ei saa kiinnittää 1 momentissa mainitussa VII liitteessä tarkoitettua merkintää.

Kuljetettavaan painelaitteeseen ei saa kiinnittää sellaisia merkintöjä, jotka harhauttavasti muistuttavat merkintöjä, jotka laitteeseen on säännösten ja määräysten mukaan tehtävä.

7 §
Kuljetettavan painelaitteen vaatimusten- mukaisuusvakuutus

Kuljetettavan painelaitteen valmistajan tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioiden alueelle sijoittuneen edustajan on laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus, jolla varmistetaan ja vakuutetaan, että kuljetettava painelaite on säännösten ja määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa voi olla standardissa SFS-EN 45014 vaatimustenmukaisuusvakuutukselta edellytettävät tiedot.

8 §
Tarkastuslaitokset

Tarkastuslaitoksia ovat VAK-tarkastuslaitos, VAK-määräaikaistarkastusten laitos, säteilyturvakeskuksen tunnustama tarkastuslaitos, ilmoitettu laitos ja hyväksytty laitos.

9 §
VAK-tarkastuslaitoksen ja VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen tehtävät

Kuljetettaviin painelaitteisiin sekä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta VAK-tarkastuslaitos suorittaa sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään:

1) pakkauksen hyväksymisiä;

2) säiliön hyväksymisiä;

3) pakkauksen ja säiliön määräaikaistarkastuksia;

4) pakkauksille ja säiliöille säännöksissä tai määräyksissä edellytettyjä muita kuin 3 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia;

5) ADR-sopimuksen liitteissä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksymiset;

6) RID-määräysten liitteessä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksymiset;

7) IMDG-säännöstössä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksymiset;

8) ICAO-TI:ssä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksymiset.

Kuljetettaviin painelaitteisiin ja radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta VAK-määräaikaistarkastusten laitos voi suorittaa pakkausten määräaikaistarkastuksia sekä muita pakkauksille säännöksissä tai määräyksissä edellytettyjä tarkastuksia sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään.

10 §
Ilmoitetun laitoksen tehtävät

Sen mukaan kuin ilmoitetun laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään laitos suorittaa:

1) kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit sekä tähän toimintaan liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksymiset sekä niihin liittyvän valvonnan;

2) kuljetettavien painelaitteiden uudelleenarvioinnit;

3) kuljettaviin painelaitteisiin kuuluvien sarjavalmistettujen astioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit;

4) kuljetettavien painelaitteiden määräaikaistarkastuksia;

5) kuljetettavien painelaitteiden muut kuin 4 kohdassa tarkoitetut säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt tarkastukset;

6) kuljetettavien painelaitteiden määräaikaistarkastukseen liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvän valvonnan.

11 §
Hyväksytyn laitoksen tehtävät

Sen mukaan kuin hyväksytyn laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään laitos suorittaa:

1) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien astioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden määräaikaistarkastuksia;

2) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien sarjavalmistettujen astioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointeja, jos ilmoitettu laitos on suorittanut laitteen tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnin.

12 §
Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut pakkaukset ja säiliöt

Säteilyturvakeskus suorittaa radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuilta pakkauksilta ja säiliöiltä:

1) edellytetyt hyväksymiset;

2) ADR-sopimuksen liitteissä edellytetyt hyväksymiset;

3) RID-määräysten liitteessä edellytetyt hyväksymiset;

4) IMDG-säännöstössä edellytetyt hyväksymiset;

5) ICAO-TI:ssä edellytetyt hyväksymiset.

Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuilta pakkauksilta ja säiliöiltä edellytetyt testaukset, määräaikaistarkastukset ja muut tarkastukset suorittaa säteilyturvakeskus tai sen tunnustama tarkastuslaitos.

13 §
Yksityiskohtaiset edellytykset tarkastus- laitoksen tunnustamiselle

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä säädetään tarkastuslaitoksen tunnustamisen edellytyksistä. Lisäksi tarkastuslaitoksella tulee olla asianmukainen menettely, jota sovelletaan vaatimustenmukaisuuden epäämistä koskevia oikaisuvaatimuksia käsiteltäessä.

Ilmoitetun laitoksen tunnustamisessa on noudatettava liitteissä 1 ja 2 säädettyjä vaatimuksia sekä hyväksytyn laitoksen tunnustamisessa liitteissä 1 ja 3 säädettyjä vaatimuksia.

VAK-tarkastuslaitoksen tunnustamisessa on noudatettava liitteissä 4 ja 5 säädettyjä vaatimuksia sekä VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen tunnustamisessa liitteissä 4 ja 6 säädettyjä vaatimuksia.

Säteilyturvakeskuksen tunnustaman tarkastuslaitoksen tunnustamisessa on soveltuvin osin noudatettava liitteissä 4 ja 6 säädettyjä vaatimuksia.

14 §
Tarkastuslaitoksen tunnustamisen hakeminen

Tarkastuslaitoksen tunnustamista haetaan kirjallisesti siltä viranomaiselta, jonka toimivaltaan tunnustaminen kuuluu. Hakemukseen on liitettävä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä ja tämän asetuksen 13 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymistä osoittavat asiakirjat. Asiakirjoihin on liitettävä mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai lausunto taikka muu laitoksen tunnustavan viranomaisen riittäväksi katsoma todistus tai lausunto edellytysten täyttämisestä.

Jos tarkastuslaitos on jo aikaisemmin tunnustettu suorittamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten tai säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä tehtäviä, tämän tunnustamisen yhteydessä esitetyt todistukset, lausunnot tai muut selvitykset voidaan ottaa huomioon tunnustettaessa tarkastuslaitos uusiin tehtäviin.

15 §
Tarkastuslaitoksen tunnustaminen

Ministeriö tunnustaa tarkastuslaitoksen ilmoitetuksi laitokseksi suorittamaan 10 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä tai hyväksytyksi laitokseksi suorittamaan 11 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, jos laitos täyttää sille säädetyt edellytykset.

Jos tarkastuslaitos täyttää sille säädetyt edellytykset, turvatekniikan keskus:

1) tunnustaa tarkastuslaitoksen VAK-tarkastuslaitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä pakkauksille ja säiliöille;

2) tunnustaa tarkastuslaitoksen VAK-määräaikaistarkastusten laitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tarkastuksia pakkauksille.

16 §
Tarkastuslaitostehtävien suorittaminen

Tarkastuslaitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava arvioinnit ja muut tarkastuslaitostehtävät parasta mahdollista ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen.

Tarkastuslaitoksen on suoritettava itse tarkastuslaitostehtävät, jotka se sitoutuu tekemään. Se voi kuitenkin antaa osia vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvistä tehtävistä hoidettavaksi alihankintana. Jos laitos teettää tehtäviä alihankintana, sen on varmistettava ja pystyttävä osoittamaan, että alihankkija on pätevä suorittamaan kyseiset tehtävät.

17 §
Tarkastuslaitosten toiminnan seuranta

Tarkastuslaitoksen on annettava toiminnastaan vuosittain kertomus sille viranomaiselle, jonka tehtävänä on tunnustaa kyseinen laitos.

Jos turvatekniikan keskus havaitsee, että ilmoitettu tai hyväksytty laitos toimii säännösten vastaisesti, turvatekniikan keskuksen on ilmoitettava havainnoistaan ministeriölle.

18 §
Ministeriön ilmoitukset

Ministeriö vastaa siitä, että Euroopan yhteisöjen komissiolle sekä Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille ilmoitetaan kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin mukaisesti ilmoitetut ja hyväksytyt laitokset sekä komission niille antamat tunnusnumerot ja laitoksen tunnustamista koskevat peruutukset.

19 §
Viranomaisten yhteistyö

Jos valvontaviranomainen kieltää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 15 §:n nojalla vaarallisten aineiden kuljetuksen sen vuoksi, että kuljetettava painelaite ei täytä mainitun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vaatimuksia, tämän viranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä turvatekniikan keskukselle, jonka on tarvittaessa ryhdyttävä mainitussa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001. Sen 13―15 ja 18 § tulevat kuitenkin voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2001.

Edellä 1 momentista poiketen kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien säiliöiden, kaasuastioiden, pullokonttien ja pullopakettien sekä niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden osalta 3 §:n 2 momentti sekä 4, 6, 7, 10 ja 11 § tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana. Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen näiden pakkausten ja säiliöiden sekä niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan 3 §:n 1 ja 3 momentissa edellytetyllä tavalla, vaatimustenmukaisuusmerkinnän tulee vastata 5 §:ssä säädettyjä vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät toimenpiteet suorittaa ilmoitettu laitos, kunnes asiasta toisin säädetään.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisissä tiekuljetuksissa vaadittavien pakkausten tyyppihyväksymisen toimivaltaisista viranomaisista 23 päivänä helmikuuta 1990 annettu liikenneministeriön päätös (201/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

21 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia säiliöitä ja pakkauksia saa edelleen käyttää Suomessa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia kaasupulloja, putkiastioita ja kryoastioita sekä niihin liittyviä venttiileitä ja muita lisälaitteita saa Suomessa saattaa markkinoille 30 päivään kesäkuuta 2003 asti ja ottaa täällä käyttöön tämän jälkeenkin, jos ne on saatettu markkinoille viimeistään mainittuna päivänä.

Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvalle pakkaukselle tai säiliölle sekä siihen liittyvälle venttiilille tai muulle lisälaitteelle ei suoriteta vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia, laitteen vaatimustenmukaisuusmerkintöjen tulee olla tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Neuvoston direktiivi 1999/36/EY (31999L0036); EYVL N:o L 138, 1.6.1999, s. 20

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liite 1

YHTEISET EDELLYTYKSET ILMOITETULLE JA HYVÄKSYTYLLE LAITOKSELLE

1. Ilmoitetun tai hyväksytyn laitoksen, joka kuuluu muutakin toimintaa kuin tarkastuslaitostoimintaa harjoittavaan organisaatioon, on oltava yksilöitävissä kyseisestä organisaatiosta.

2. Tarkastuslaitos ja sen henkilöstö eivät saa osallistua toimintaan, joka saattaa vaarantaa tarkastuslaitostehtävien riippumattomuuden ja luotettavuuden. Tarkastuslaitoksen henkilöstöön kuuluvien on erityisesti oltava riippumattomia kaikesta heidän arviointiinsa mahdollisesti vaikuttavasta kaupallisesta, taloudellisesta ja muusta painostuksesta, erityisesti sellaisten tarkastuslaitoksen ulkopuolisten henkilöiden tai organisaatioiden taholta, joiden etua suoritettavien tarkastusten tulokset voivat koskea. Laitoksen tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava.

3. Tarkastuslaitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilöstö sekä tarvittavat tilat ja välineet, jotta laitos voi hoitaa asianmukaisesti tarkastuslaitostehtäviin liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät. Sillä on myös oltava mahdollisuus käyttää erityistarkastusten tekemiseen tarvittavia laitteita.

4. Tarkastuslaitoksen tarkastuslaitostehtävistä vastaavalla henkilöstöllä on oltava tehtäviinsä asianmukainen pätevyys, hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, riittävät tiedot suoritettavista kokeista sekä riittävä kokemus kyseisistä toimista. Korkean turvallisuustason takaamiseksi tarkastuslaitoksen on kyettävä hyödyntämään osaamistaan kuljetettavien painelaitteiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Henkilöstön on kyettävä arvioimaan ammattimaisesti laitteiden yleinen vaatimustenmukaisuus koetulosten perusteella sekä raportoimaan siitä. Henkilöstön on myös kyettävä laatimaan todistukset, asiakirjat ja raportit osoitukseksi siitä, että tarkastukset on suoritettu.

5. Henkilöstöllä on oltava riittävät tiedot niiden kuljetettavien painelaitteiden ja niiden lisälaitteiden valmistustekniikoista, joiden tarkastuslaitostehtävistä se vastaa, sekä tarkastettavien laitteiden käytöstä tai suunnitellusta käytöstä ja käytön tai toiminnan aikana mahdollisesti ilmenevistä vioista.

6. Tarkastuslaitoksen on kyettävä takaamaan tarkastuslaitostehtävien yhteydessä saatujen tietojen luottamuksellisuus. Omistusoikeudet on suojattava.

7. Tarkastuslaitoksella on oltava riittävä vastuuvakuutus, jollei kyseinen vastuu kuulu valtiolle tai organisaatiolle, johon tarkastuslaitos osana kuuluu.

Liite 2

EDELLYTYKSET ILMOITETULLE LAITOKSELLE

1. Ilmoitetun laitoksen on oltava asianosaisista osapuolista riippumaton ja tarjottava ulkopuolisille tarkastuslaitospalveluja. Ilmoitettu laitos ja sen tarkastukset suorittava henkilöstö ei saa olla tarkastamansa kuljetettavan painelaitteen tai sen lisälaitteen suunnittelija, valmistaja, toimittaja, ostaja, omistaja, haltija, käyttäjä tai kunnossapidosta vastaava eikä minkään tällaisen osapuolen edustaja. Laitos ei saa olla suoranaisesti osallisena kuljetettavien painelaitteiden tai niiden lisälaitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, markkinoinnissa tai kunnossapidossa eikä laitos saa edustaa näitä toimintoja harjoittavia kolmansia osapuolia. Tämä periaate ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknisiä tietoja kuljetettavan painelaitteen valmistajan ja laitoksen välillä.

2. Ilmoitetun laitoksen palvelujen on oltava kaikkien niiden osapuolien käytettävissä, joita asia koskee. Kohtuuttomia taloudellisia tai muita ehtoja ei saa asettaa. Laitoksen toimintatavat eivät saa syrjiä ketään.

Liite 3

EDELLYTYKSET HYVÄKSYTYLLE LAITOKSELLE

1. Hyväksytyn laitoksen on oltava erillinen ja tunnistettava osa tarkastamiensa tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, käytössä tai kunnossapidossa mukana olevasta organisaatiosta.

2. Hyväksytty laitos ei saa olla suoranaisesti osallisena tarkastamiensa kuljetettavien painelaitteiden taikka niiden lisälaitteiden tai vastaavien kilpailevien laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa tai käytössä.

3. Tarkastukset suorittavan henkilöstön vastuualueet on selkeästi erotettava muita tehtäviä hoitavien henkilöiden vastuualueista. Tämä ero on osoitettava organisatorisella tasolla ja tarkastuslaitoksen emo-organisaation sisällä käyttämien raportointimenettelyjen avulla.

Liite 4

YHTEISET EDELLYTYKSET VAK-TARKASTUSLAITOKSELLE JA VAK-MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN LAITOKSELLE

1. Tarkastuslaitoksen, joka kuuluu muutakin toimintaa kuin tarkastuslaitostoimintaa harjoittavaan organisaatioon, on oltava yksilöitävissä kyseisestä organisaatiosta.

2. Tarkastuslaitos ja sen henkilöstö eivät saa osallistua toimintaan, joka saattaa vaarantaa tarkastuslaitostehtävien riippumattomuuden ja luotettavuuden. Tarkastuslaitoksen henkilöstöön kuuluvien on erityisesti oltava riippumattomia kaikesta heidän arviointiinsa mahdollisesti vaikuttavasta kaupallisesta, taloudellisesta ja muusta painostuksesta, erityisesti sellaisten tarkastuslaitoksen ulkopuolisten henkilöiden tai organisaatioiden taholta, joiden etua suoritettavien tarkastusten tulokset voivat koskea. Laitoksen tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava.

3. Tarkastuslaitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilöstö sekä tarvittavat tilat ja välineet, jotta laitos voi hoitaa asianmukaisesti tarkastuslaitostehtäviin liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät. Sillä on myös oltava mahdollisuus käyttää erityistarkastusten tekemiseen tarvittavia laitteita.

4. Tarkastuslaitoksen tarkastuslaitostehtävistä vastaavalla henkilöstöllä on oltava tehtäviinsä asianmukainen pätevyys, hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, riittävät tiedot suoritettavista kokeista sekä riittävä kokemus kyseisistä toimista. Korkean turvallisuustason takaamiseksi tarkastuslaitoksen on kyettävä hyödyntämään osaamistaan kyseessä olevien pakkausten ja säiliöiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Henkilöstön on kyettävä arviomaan ammattimaisesti pakkausten ja säiliöiden yleinen vaatimustenmukaisuus koetulosten perusteella sekä raportoimaan siitä. Henkilöstön on myös kyettävä laatimaan todistukset, asiakirjat ja raportit osoitukseksi siitä, että tarkastukset on suoritettu.

5. Henkilöstöllä on oltava riittävät tiedot pakkausten ja säiliöiden ja niiden lisälaitteiden valmistustekniikoista, joiden tarkastuslaitostehtävistä se vastaa, sekä tarkastettavien pakkausten ja säiliöiden käytöstä tai suunnitellusta käytöstä ja käytön tai toiminnan aikana mahdollisesti ilmenevistä vioista.

6. Tarkastuslaitoksen on kyettävä takaamaan tarkastuslaitostehtävien yhteydessä saatujen tietojen luottamuksellisuus. Omistusoikeudet on suojattava.

7. Tarkastuslaitoksella on oltava riittävä vastuuvakuutus, jollei kyseinen vastuu kuulu valtiolle tai organisaatiolle, johon tarkastuslaitos osana kuuluu.

Liite 5

EDELLYTYKSET VAK-TARKASTUSLAITOKSELLE

1. VAK-tarkastuslaitoksen on oltava asianosaisista osapuolista riippumaton ja tarjottava ulkopuolisille tarkastuslaitospalveluja. VAK-tarkastuslaitos ja sen tarkastukset suorittava henkilöstö ei saa olla tarkastamansa pakkauksen tai säiliön taikka sen lisälaitteen suunnittelija, valmistaja, toimittaja, ostaja, omistaja, haltija, käyttäjä tai kunnossapidosta vastaava eikä minkään tällaisen osapuolen edustaja. Laitos ei saa olla suoranaisesti osallisena pakkauksen tai säiliön taikka sen lisälaitteen suunnittelussa, valmistuksessa, markkinoinnissa tai kunnossapidossa eikä laitos saa edustaa näitä toimintoja harjoittavia kolmansia osapuolia. Tämä periaate ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknisiä tietoja pakkauksen tai säiliön valmistajan ja tarkastuslaitoksen välillä.

2. VAK-tarkastuslaitoksen palvelujen on oltava kaikkien niiden osapuolien käytettävissä, joita asia koskee. Kohtuuttomia taloudellisia tai muita ehtoja ei saa asettaa. Laitoksen toimintatavat eivät saa syrjiä ketään.

Liite 6

EDELLYTYKSET VAK-MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN LAITOKSELLE

1. VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen on oltava erillinen ja tunnistettava osa tarkastamiensa tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, käytössä tai kunnossapidossa mukana olevasta organisaatiosta.

2. VAK-määräaikaistarkastusten laitos ei saa olla suoranaisesti osallisena tarkastamiensa pakkausten taikka niiden lisälaitteiden tai vastaavien kilpailevien laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa tai käytössä.

3. Tarkastukset suorittavan henkilöstön vastuualueet on selkeästi erotettava muita tehtäviä hoitavien henkilöiden vastuualueista. Tämä ero on osoitettava organisatorisella tasolla ja tarkastuslaitoksen emo-organisaation sisällä käyttämien raportointimenettelyjen avulla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.