294/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2001

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 2000 annetun ympäristöministeriön työjärjestyksen (547/2000) 28 §:n 3 momentti,

muutetaan 4 ja 6 §, 14 §:n 1 momentti, 15 §, 20 §:n 1, 2 ja 9 kohdat, 35 §, 36 §:n 3 momentti ja 38 §:n 1 ja 3 momentit sekä

lisätään uusi 25 a § seuraavasti:

4 §
Osastot, yksiköt ja tulosalueet

Ympäristöministeriössä ovat seuraavat osastot ja yksiköt:

1) alueidenkäytön osasto,

2) asunto- ja rakennusosasto,

3) ympäristönsuojeluosasto,

4) hallintoyksikkö,

5) kansainvälisten asiain yksikkö ja

6) viestintäyksikkö.

Osastot ja yksiköt toimivat tulosalueina ja ne vastaavat ministeriön toiminta-ajatuksen toteuttamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Asunto- ja rakennusosastossa on asumisen ja rakentamisen tulosalueet, jotka vastaavat osaltaan ministeriön toiminta-ajatuksen toteuttamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta.

6 §
Asunto- ja rakennusosasto

Asunto- ja rakennusosaston asumisen tulosalue vastaa erityisesti asioista, jotka koskevat asuntotoimen valtakunnallista kehittämistä, asuntojen tuotannon, korjauksen ja ylläpidon tukemista, muuta asumisen tukea, asumiskustannuksia, asuntorahoitusta, huoneenvuokrasuhteita sekä asuntotoimen kehittämis- ja suunnittelutoimintaa.

Asunto- ja rakennusosaston rakentamisen tulosalue vastaa erityisesti asioista, jotka koskevat rakennustoimen valtakunnallista kehittämistä, rakentamisen laatua ja taloutta, rakentamista koskevia määräyksiä, rakennustuotteiden teknistä hyväksyntää, rakennusvalvontaa, rakennuskannan ylläpitoa, ekologista rakentamista, korjausrakentamista, kiinteistönpitoa sekä rakennustoimen kehittämis- ja suunnittelutoimintaa.

14 §
Osaston ja yksikön päällikön tehtävät

Osaston tai yksikön päällikkö, jollei jäljempänä toisin säädetä, johtaa osaston tai yksikön toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä huolehtii sen toiminnan kehittämisestä. Lisäksi hän huolehtii, jollei jäljempänä toisin säädetä, osaston ja yksikön henkilöstön kehittämisestä ja siitä, että osastolle tai yksikölle kuuluvien tehtävien suorittamiselle on riittävät edellytykset ja että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Päällikkö seuraa ja arvioi kehitystä osaston tai yksikön toimialalla sekä tekee uudistusehdotuksia.

15 §
Asunto- ja rakennusosaston eräiden virkamiesten tehtävät

Asunto- ja rakennusosaston päällikkönä toimiva ylijohtaja sovittaa yhteen osaston toimintaa. Lisäksi hän johtaa asunto- ja rakennustoimen tulevaisuuden kehittämislinjojen sekä arkkitehtuuria ja asuntosuunnittelua koskevien asioiden valmistelua sekä huolehtii muista ministerin ja kansliapäällikön antamista laajakantoisista tehtävistä.

Asunto- ja rakennusosastossa toimivan ylijohtajan tehtävänä on johtaa asuntotoimen kansainvälistä yhteistyötä, vastata asunto- ja rakennustoimeen liittyvästä suhdannepolitiikasta ja rahamarkkinoiden kehittymisen seurannasta, osallistua asuntorahoituksen varainhankinnan suunnittelu- ja kehittämistehtäviin ja huolehtia muista ministerin ja kansliapäällikön antamista laajakantoisista tehtävistä.

Asunto- ja rakennusosaston asumisen tulosalueen ja rakentamisen tulosalueen päällikköinä toimivina kehittämisjohtajina ovat ministerin tehtävään enintään viiden vuoden määräajaksi määräämät virkamiehet. Kehittämisjohtajat johtavat asumisen ja rakentamisen tulosalueiden toimintaa ja vastaavat niille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä huolehtivat tulosalueiden toiminnan kehittämisestä. Lisäksi kehittämisjohtajat huolehtivat tulosalueiden henkilöstön kehittämisestä ja siitä, että tulosalueille kuuluvien tehtävien suorittamiselle on riittävät edellytykset ja että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

20 §
Osaston ja yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston tai yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston tai yksikön toimialaan kuuluvassa asiassa, jollei asia kuulu kansliapäällikön, hallinnollisen ylijohtajan ratkaistaviin tai ympäristönsuojeluosaston osalta 23 §:n 1 kohdasta taikka asunto- ja rakennusosaston osalta 25 a §:n 1 kohdasta muuta johdu,

2) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvien ohjeiden antamista, jos ne eivät ole laajakantoisia tai periaatteellisesti merkittäviä tai kuulu hallinnollisen ylijohtajan ratkaistaviin asioihin, jollei asunto- ja rakennusosaston osalta 25 a §:n 2 kohdasta muuta johdu,

3) osaston tai yksikön henkilöstön vuosilomajärjestystä ja vuosilomia, jollei ympäristönsuojeluosaston osalta 23 §:n 2 kohdasta muuta johdu,

4) osaston tai yksikön virkamiesten sivutoimilupia ja -ilmoituksia, jollei ympäristönsuojeluosaston osalta 23 §:n 2 kohdasta muuta johdu,

5) irtisanoutumista ja virkasuhteen päättymistä koskevan todistuksen antamista osaston tai yksikön virkamiehelle, jollei ympäristönsuojeluosaston osalta 23 §:n 2 kohdasta muuta johdu,

6) vahvistetun virkamatkasuunnitelman mukaisesti ulkomaille tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista osaston tai yksikön virkamiehelle tai osaston tai yksikön toimialaan kuuluviin virkamatkoihin ministeriön ulkopuolisille virkamiehille,

7) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvien komiteoiden ja toimikuntien valvontaa, jollei ympäristönsuojeluosaton osalta 23 §:n 2 kohdasta muuta johdu,

8) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvien määrärahojen käyttösuunnitelman vahvistamista,

9) käyttösuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen käyttämistä yli 200 000 markan menoeriin ja käyttösuunnitelmaan kuulumattomien määrärahojen käyttämistä osaston tai yksikön toimialalla, jollei asunto- ja rakennusosaston osalta 25 a §:n 3 kohdasta muuta johdu sekä

10) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvien valtionavustusten myöntämistä, jollei 23 §:n 2 kohdasta ja 27 §:n 4 momentista muuta johdu.

25 a §
Asunto- ja rakennusosaston kehittämisjohtajien ratkaisuvalta

Asunto- ja rakentamisosaston asumisen ja rakentamisen tulosalueiden päällikköinä toimivat kehittämisjohtajat ratkaisevat asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista tulosalueen toimialaan kuuluvassa asiassa, jollei asia kuulu tulosryhmän päällikön ratkaistaviin asioihin

2) tulosalueen toimialaan kuuluvien ohjeiden antamista sekä

3) käyttösuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen käyttämistä yli 200 000 markan menoeriin ja käyttösuunnitelmaan kuulumattomien määrärahojen käyttämistä tulosalueen toimialalla.

35 §
Työryhmät

Työryhmän asettamisesta ja kokoonpanosta päättää toimialallaan osaston tai yksikön päällikkö taikka asumisen ja rakentamisen tulosalueiden osalta kehittämisjohtaja. Jos työryhmän valmistelutehtävä on laaja-alainen, työryhmästä päättää ministeri tai kansliapäällikkö. Työryhmän jäseniksi ja asiantuntijoiksi voidaan kutsua henkilöitä myös ministeriön ulkopuolelta.

36 §
Virkamiesten tehtävät asioiden valmistelussa

Virkamies on työnjaosta riippumatta velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö, osaston tai yksikön päällikkö taikka asumisen tai rakentamisen tulosalueen kehittämisjohtaja hänelle määrää. Ennen tehtäväksiantoa on asiasta mahdollisuuksien mukaan keskusteltava asianomaisen virkamiehen ja hänen esimiehensä kanssa.

38 §
Esittely

Ennen kuin asia esitellään ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavaksi tai asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat ja päätösehdotus osaston tai yksikön päällikön taikka asumisen tai rakentamisen tulosalueen kehittämisjohtajan nähtäväksi tai jos niin on sovittu, selostettava asia heille. Jos asia esitellään ministerille ja asialla on periaatteellista merkitystä, myös kansliapäällikköä on vastaavasti informoitava. Jos he eivät yhdy esitykseen, heidän tulee merkitä asiakirjoihin kantansa asiassa.

Jos kansliapäällikkö, hallinnollinen ylijohtaja, osaston tai yksikön päällikkö taikka asumisen tai rakentamisen tulosalueen kehittämisjohtaja ottaa esiteltäväkseen asian, jota hänen alaisensa virkamies valmistelee, on tästä etukäteen neuvoteltava virkamiehen kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Kansliapäällikkö
Sirkka Hautojärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.