280/2001

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 31 a, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 56, 57, 58 a, 58 b, 60, 64 a, 65, 66, 67, 71, 74, 77, 92, 97, 101, 104, 109, 113, 117, 118, 130, 139, 143, 152 a, 167, 168, 174, 194, 216, 224, 234, 235, 242, 250 ja 261 §,

sellaisina kuin niistä ovat 31 a ja 41 § asetuksessa 665/1998, 36, 39 ja 216 § asetuksessa 754/1999, 40, 44, 56, 64 a, 66, 74, 77, 92, 101 ja 234 § asetuksessa 902/1997, 57 ja 97 § asetuksessa 703/1998, 58 a § asetuksessa 790/2000, 58 b § asetuksessa 1372/1996, 60 § asetuksessa 331/2000, 65 § osaksi mainitussa asetuksessa 790/2000, 67 ja 224 § asetuksessa 849/1995, 71 § mainitussa asetuksessa 902/1997 ja asetuksessa 258/1998, 104, 130 ja 152 a § asetuksessa 1063/2000, 109, 113, 117, 118, 139 ja 143 § asetuksessa 290/1998, 168 § asetuksessa 267/1996, 242 § osaksi asetuksessa 357/1996 sekä 250 ja 261 § osaksi mainitussa asetuksessa 267/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 31 b ja 43 c § seuraavasti:

31 a §
Eräiden E-sääntöjen tunnustaminen

Ajoneuvojen ja niiden osien, joiden ominaisuuksista tai hyväksynnästä ei ole annettu erityisiä säännöksiä, katsotaan vastaavan tieliikennelain (267/1981) 83, 83 a ja 83 b §:n vaatimuksia seuraavasti:

a) akkukäyttöinen, yksinomaan sähkövoimalla kulkeva ajoneuvo akkua ja sähkölaitteita koskevien ominaisuuksiensa osalta E-säännön n:o 100 vaatimuksia;

b) traktorin ja sen perävaunun ilmarenkaat E-säännön n:o 106 vaatimuksia; ja

c) traktori kuljettajan näkökentän osalta E-säännön n:o 71 vaatimuksia.

31 b §
Muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun ajoneuvon vaatimustenmukaisuus

Ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää:

a) ne vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana sovellettaviksi sallittujen E-sääntöjen tai EY:n jäsenvaltiossa sovellettaviksi sallittujen direktiivien vaatimukset, jolloin kuitenkin M1- ja N1-luokan ajoneuvon pakokaasupäästöjen ja takaistuimen turvavöiden kiinnityspisteiden tulee täyttää samana ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa koskevat vaatimukset; taikka

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskevilta osin vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

36 §
Renkaat

1. M- ja N-luokan ajoneuvon renkaiden, pinnoitettuja renkaita lukuun ottamatta, tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/23/ETY mukaisesti tai E-hyväksytyt säännön n:o 30, 54 tai 64 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä. Muun kuin EY-tyyppihyväksyttyyn M1 -luokkaan kuuluvan ajoneuvon renkaina hyväksytään myös yhdysvaltalaisen standardin mukaiset DOT-merkinnällä varustetut renkaat.

2. Pinnoitetussa renkaassa tulee olla merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaan molemmilla puolilla pysyvä merkintä "Pinnoitettu - Regummerad". Tällaista pinnoitusmerkintää ei vaadita, jos pinnoitettu rengas on E-hyväksytty ja merkitty tekstillä "Retread" E-säännön n:o 108 tai 109 mukaisesti.

3. Henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muuhun renkaaseen saa tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai teräskudoksisessa renkaassa renkaan valmistajan sallimaan suurimpaan syvyyteen asti.

39 §
Ohjauslaite

1. Ohjauslaitteen tulee olla auton vasemmalla puolella. Tienpitoon erityisesti rakennetussa tai varustetussa autossa samoin kuin postin, lehtien ja mainosten jakeluun sekä jätteiden keräilyyn ja kuljetukseen käytettävässä autossa saa ohjauslaite olla oikealla puolella, jolloin käyttötarkoituksen myöhemmin muuttuessa ohjauslaitteen sijoitusta ei tarvitse muuttaa. Ohjauslaite saa olla oikealla puolella myös vasemmanpuoleisen liikenteen maasta muuttotavarana maahantuodussa, perintönä tai testamentilla saadussa taikka tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitussa autossa ja autossa, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 25 vuotta.

2. Auton kolmiakselisessa telissä vähintään yhden akselin tulee olla ohjaava.

3. Ohjauslaitteen tulee vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/311/ETY vaatimuksia, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 92/62/ETY ja 99/7/EY, tai E-säännön n:o 79 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittuja direktiivejä.

40 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi ja hälytyslaite

1. Tieliikennelain 83 b §:ssä tarkoitetun vaatimuksen auton varustamisesta luvattoman käytön estävällä laitteella katsotaan täyttyvän, jos auto on EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/61/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 95/56/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 18 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia. M1-luokan ajoneuvossa on lisäksi oltava sanotun direktiivin tai E-säännön n:o 97 sanottua direktiiviä vastaavan version mukaisesti hyväksytty ajonestolaite. Jos muuhun luokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on ajonestolaite, senkin tulee olla hyväksytty mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

2. Muussa kuin M1- ja N1-luokan ajoneuvossa luvattoman käytön estävänä laitteena hyväksytään virtalukko. Jos tällaisessa ajoneuvossa on ohjaus- tai vaihdelukko, sen on täytettävä 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset.

3. Jos autossa on hälytyslaite, auton tulee olla tyyppihyväksytty tai hälytyslaitteen olla EY-hyväksytty 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

41 §
Jarrut

1. M- ja N-luokan ajoneuvon jarrujen tulee vastata tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 71/320/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 74/132/ETY, 75/524/ETY, 79/489/ETY, 85/647/ETY, 88/194/ETY, 91/422/ETY ja 98/12/EY, tai E-säännön n:o 13 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittuja direktiivejä, taikka paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen (631/1990) vaatimuksia. Henkilöauton katsotaan vastaavan tässä momentissa asetettuja vaatimuksia myös, jos auto on tyyppiä, jonka jarrut on E-hyväksytty säännön n:o 13-H mukaisesti.

2. Jarruissa saa käyttää vain auton valmistajan niihin alun perin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa. Varaosajarrupäällysteiden katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen, jos ne ovat e-hyväksytyt direktiivin 98/12/EY mukaisesti tai E-hyväksytyt säännön n:o 90 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.

3. M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa tulee olla 1 momentissa mainitussa direktiivissä tai E-säännössä tarkoitetut 1 luokan lukkiutumattomat jarrut.

4. Mekaanisella voimanvälityksellä toimivan seisontajarrun saa nopeuskilpailuun käytettävässä autossa, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, autoa kilpailussa käytettäessä sekä sillä kilpailuun tai katsastukseen mentäessä ja sieltä palattaessa korvata auton valmistajan nopeuskilpailukäyttöön tarkoittamalla hydraulisella voimanvälityksellä toimivalla seisontajarrulla. Auton varaosajarrupäällysteiden ei tarvitse täyttää 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia.

42 §
Pakoputkisto

1. Pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on polttoainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että mahdollisen vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, tai jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, on pakosarja tai -putkisto varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella.

2. Pakoputkiston pään tulee olla siten sijoitettu ja suunnattu, ettei pakokaasuista ole tarpeettomasti haittaa auton matkustajille, jalankulkijoille tai muille tien käyttäjille. Muun kuin M1- ja N1-luokan ajoneuvon pakoputken pään tulee olla suunnattu taaksepäin tai vasemmalle. Jos pakoputki vasemmalla sivulla tai takana vasemmalla puolella on suunnattu enemmän kuin 45° vasemmalle, on sen pää lisäksi käännettävä siten, että pakokaasut suuntautuvat vähintään 45°:een kulmalla vaakatasosta alaspäin. N2- ja N3-luokan ajoneuvossa pakoputki saa olla suunnattu ylöspäin, jolloin sen tulee ulottua ainakin ohjaamon ylimmän kohdan tasolle. Pakoputken ulkohalkaisija saa olla enintään 120 mm, tai jos siihen on erityistä syytä, enintään 150 mm.

3. Pakoputken pään ympärillä, 50 mm:n matkalla sen päästä mitattuna, on oltava vähintään 50 mm vapaata tilaa.

43 c §
Etualleajosuoja

1. N2- ja N3-luokan ajoneuvon tulee olla rakennettu tai varustettu erityisesti M1- ja N1-luokan ajoneuvojen suojaamiseksi edestä tapahtuvassa törmäyksessä alleajolta. Alleajosuojan tulee vastata moottoriajoneuvojen etualleajosuojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/40/EY vaatimuksia tai E-säännön n:o 93 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittua direktiiviä.

2. Etualleajosuojaa ei kuitenkaan vaadita:

a) ajoneuvossa, jossa korin, alustan tai autoon kiinteästi kuuluvan osan tai laitteen rakenne ja sijainti täyttävät etualleajosuojaukselle asetetut vaatimukset;

b) N2- ja N3-luokan maastoajoneuvoissa; eikä

c) ajoneuvossa, jossa sen käyttötarkoituksesta johtuen etualleajosuojausta ei voida käyttää.

44 §
Alleajosuoja takana

1. M- ja N-luokan ajoneuvossa tulee olla takapuskuri tai vastaava laite erityisesti M1- ja N1-luokan ajoneuvojen suojaamiseksi takaa tapahtuvassa törmäyksessä alleajolta. Alleajosuojan tulee vastata moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/221/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 79/490/ETY, 81/333/ETY ja 97/19/EY, tai E-säännön n:o 58 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittuja direktiivejä.

2. Alleajosuojaa takana ei kuitenkaan vaadita:

a) ajoneuvossa, jossa korin, alustan tai autoon kiinteästi kuuluvan osan tai laitteen rakenne ja sijainti täyttävät alleajosuojalle asetetut vaatimukset;

b) M1-, M2-, M3- ja N1-luokan ajoneuvossa, jonka korirakenteen takaosan korkeus kuormittamattomana tien pinnasta on enintään 0,55 metriä enintään 0,20 metriä auton leveyttä pienemmältä leveydeltä ja enintään 0,45 metrin etäisyydellä ajoneuvon takapäästä;

c) puoliperävaunun vetoautossa;

d) sellaisessa erityiseen tehtävään tarkoitetussa N-luokan ajoneuvossa, jota saa tiellä käyttää vain sen siirtämiseksi työmaalta toiselle;

e) sellaisessa puutavaran tai pitkän tavaran kuljetukseen tarkoitetussa autossa, jossa ei ole korirakennetta;

f) N2- ja N3-luokan maastoajoneuvossa;

g) muilla vaihtokorilaitteilla kuin jalkalavalaitteilla varustetussa autossa; eikä

h) muussa autossa, jossa alleajosuoja olennaisesti vaikeuttaa auton tai sen laitteiden käyttöä.

56 §
Radiohäiriöt ja sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sekä otto- että dieselmoottorilla varustetun auton tulee vastata ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöistä ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 89/491/ETY ja 95/54/EY, tai E-säännön n:o 10 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittuja direktiivejä.

57 §
Polttoainesäiliö

1. M- ja N-luokan ajoneuvon polttoainesäiliön ja sen sijoituksen tulee vastata direktiivin 70/221/ETY vaatimuksia, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/19/EY, tai M1-luokan ajoneuvon polttoainesäiliön E-säännön n:o 34 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittuja direktiivejä. Muovista valmistetun polttoainesäiliön tulee vastata mainitun direktiivin 70/221/ETY vaatimuksia, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/8/EY. Matkailu-, sairas- ja ruumisautossa saa polttoainesäiliön täyttöputken suunnan ja pituuden sekä sisäänrakennetun säiliön paikan muuttaa.

2. Jos polttoainesäiliön tilavuus on suurempi kuin 800 litraa, säiliöön on sovellettava, mitä vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä säädetään.

58 a §
Kuljettajan ja matkustajan suojaaminen etutörmäyksessä

M1-luokan ajoneuvon, jonka kokonaismassa on enintään 2,5 tonnia, tulee olla EY-hyväksytty autossa olevien henkilöiden suojaamiseksi edestä päin tapahtuvassa törmäyksessä moottoriajoneuvon kuljettajan ja matkustajien suojaamisesta etutörmäyksessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/79/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/98/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 94 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske monivaiheisesti valmistettuja ajoneuvoja, joita ei valmisteta enempää kuin direktiivin 70/156/ETY liitteessä XII pienille sarjoille säädetty enimmäismäärä.

58 b §
Matkustajien suojaaminen sivutörmäyksessä

M1- ja N1-luokan ajoneuvon, jonka matalimman istuimen R-piste on enintään 700 mm maan pinnasta, tulee olla EY-hyväksytty matkustajien suojaamisesta moottoriajoneuvojen sivutörmäyksessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/27/EY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 95 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainitussa direktiivissä säädettyjä vaatimuksia. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske monivaiheisesti valmistettuja ajoneuvoja, joita ei valmisteta enempää kuin direktiivin 70/156/ETY liitteessä XII pienille sarjoille säädetty enimmäismäärä.

60 §
Istuinten kiinnitys

1. M- ja N-luokan ajoneuvon istuinten kiinnitys- ja säätölaitteiden tulee olla EY-hyväksytyt moottoriajoneuvojen sisustusta (istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/408/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 81/577/ETY ja 96/37/EY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 17 sellaisen version mukaisesti, joka vastaa mainittuja direktiivejä, taikka, jos on kyse M2- tai M3-luokan ajoneuvosta, E-säännön n:o 80 mainittuja direktiivejä vastaavan version mukaisesti. Ajoneuvon valmistajan pyynnöstä voidaan M2-luokan ajoneuvon istuinten kiinnitys- ja säätölaitteet hyväksyä säännön n:o 17/06 mukaisesti. Kokoontaitettavien ja sivulle tai taakse suunnattujen istuinten ei tarvitse täyttää sanotussa direktiivissä tai säännössä tarkoitettuja vaatimuksia.

2. Istuinten kiinnitys- ja säätölaitteiden katsotaan N1-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetussa ajoneuvossa sekä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa täyttävän 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset, jos kyseiset laitteet vastaavat 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimuksia.

64 a §
Turvavöiden kiinnityspisteet

1. Kussakin ajoneuvoluokassa ja kullakin istuimella vaadittavien turvavöiden kiinnityspisteiden määrän tulee vastata moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/115/ETY vaatimuksia, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 81/575/ETY ja komission direktiiveillä 82/318/ETY, 90/629/ETY ja 96/38/EY, tai E-säännön n:o 14 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittuja direktiivejä.

2. Kiinnityspisteiden tulee N1-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetun ajoneuvon sekä M2- ja M3-luokan ajoneuvon muita kuin etuistuinten turvavöiden kiinnityspisteitä lukuun ottamatta vastata 1 momentissa mainitun direktiivin tai E-säännön vaatimuksia.

65 §
Lasten turvalaitteet

1. Tieliikennelain 88 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuna lapselle ja muulle alle 150 cm:n pituiselle henkilölle soveltuvana turvaistuimena tai muuna lapsen turvalaitteena hyväksytään direktiivin 2000/3/EY tai E-säännön n:o 44/03 mukainen turvaistuin, koroketyyny ja muu turvalaite tai vaihtoehtoisesti turvaistuin, koroketyyny ja muu turvalaite, jota laillisesti valmistetaan tai markkinoidaan Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa ja joka vastaa mainitun direktiivin tai E-säännön turvallisuustasoa. Jos lasten turvalaitetta ei ole hyväksytty mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti, on ennen tällaisen tuotteen käyttöönottoa, myyntiä tai muuta luovutusta esitettävä tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta luotettava selvitys Ajoneuvohallintokeskukselle.

2. Turvaistuimena tai turvalaitteena hyväksytään myös henkilön sairauden tai vamman edellyttämällä tavalla yksilöllisesti muotoiltu, varustettu ja yksittäiskappaleena valmistettu turvalaite samoin kuin kahden tai useamman henkilön samanaikaisesti istuttavaksi muotoiltu ja varustettu turvalaite.

66 §
Pääntuet

M1-luokan ajoneuvossa, suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvossa ja N1-luokan ajoneuvossa tulee olla kuljettajan istumapaikkaa ja etuistuimella äärimmäisenä oikealla olevaa istumapaikkaa varten istuimen selkänojaan kiinteästi liittyvä tai erillinen pääntuki. Ajoneuvon tulee olla EY-hyväksytty 60 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti tai istuimen olla EY-hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 25 sanottua direktiiviä vastaavan version mukaisesti taikka pääntuen e-hyväksytty moottoriajoneuvojen istuimien pääntukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/932/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty mainitun säännön mukaisesti.

67 §
Sisustus

M1-luokan ajoneuvon ohjaamon ja matkustajatilan laitteiden sijoituksen sekä hallintalaitteiden, katkaisimien ja muiden sisustusosien pyöristysten ja pehmusteiden tulee olla EY-hyväksytyt moottoriajoneuvojen sisustusta (muut matkustajatilan sisäiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden sijoittelu, katto, kattoluukku, selkänojat ja istuimien takaosat) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/60/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 78/632/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 21 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia. M1-luokan ajoneuvon sähkökäyttöisten ikkunoiden sekä kattopaneeli- ja väliseinäjärjestelmien tulee olla hyväksytyt mainitun direktiivin 74/60/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/4/EY.

71 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. M- ja N-luokan ajoneuvossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kauko- ja lähivalaisimet;

b) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkkukytkentä;

c) jarruvalaisimet ja M1-luokan ajoneuvossa keskijarruvalaisin;

d) takarekisterikilven valaisin;

e) etu- ja takavalaisimet;

f) takana punaiset heijastimet;

g) sivuheijastimet, jos auton pituus on suurempi kuin 6,00 metriä;

h) sivuvalaisimet, jos auton pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, ei kuitenkaan puoliperävaunun vetoautossa;

i) takasumuvalaisin tai -valaisimet;

j) peruutusvalaisin tai -valaisimet;

k) äärivalaisimet, jos auton leveys on suurempi kuin 2,10 metriä; taakse näkyviä äärivalaisimia ei kuitenkaan vaadita puoliperävaunun vetoautossa;

l) taksiliikenteeseen käytettävässä M1-luokan ajoneuvossa auton laatua osoittava tunnusvalaisin;

m) joukkoliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa edessä ainakin linjan päätepisteen osoittava valaistu kilpi; paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävässä autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoittava valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla myös auton takana;

n) hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa ja sellaisessa maidonkuljetusautossa, joka joudutaan pysäyttämään tien vasemmalle puolelle, vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin;

o) hälytysautossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin; ja

p) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lisäkaukovalaisimet;

b) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi- lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet;

c) etusumuvalaisimet;

d) pysäköintivalaisimet, jos auton pituus on enintään 6,00 metriä ja leveys enintään 2,00 metriä;

e) sivuheijastimet autossa, jonka pituus on enintään 6,00 metriä;

f) sivuvalaisimet autossa, jonka pituus on enintään 6,00 metriä;

g) etuheijastimet;

h) äärivalaisimet autossa, jonka leveys on vähintään 1,80 metriä ja enintään 2,10 metriä, sekä puoliperävaunun vetoauton ohjaamon takana;

i) ylös asennettu keskijarruvalaisin muussa kuin M1-luokan ajoneuvossa;

j) huomiovalaisimet;

k) poliisiautossa ja poliisin virkatehtävässä olevassa autossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin ja enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin sekä korin tai ohjaamon katolla merkinnällä "POLIISI"' tai "POLIS" varustettu sininen valaistu kilpi;

l) hälytysajoneuvona käytettävässä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä autossa, 90 §:ssä tarkoitetussa tiepalveluautossa ja, milloin muuta erityistä syytä on, ajoneuvohallintokeskuksen luvalla muussakin autossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalaisin;

m) tiepalveluautossa sen laatua osoittava tunnusvalaisin;

n) M-luokan pelastus-, sairas- ja huoltoautossa sekä poliisin virkatehtävässä olevassa autossa ja N-luokan ajoneuvossa kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

o) N2- ja N3-luokan ajoneuvossa kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton omistajan nimen taikka linjan päätepaikkakuntien nimet osoittavan kilven sekä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan ajoneuvossa sivulla linjanumeron ja edessä auton täynnä olemista osoittavan kilven valaisimet;

p) M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa sivuille ja taakse näkyvät heijastavat nauhamaiset tai ääriviivamerkinnät ja mainokset; ja

q) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

3. Edellä 1 momentin a―k kohdassa ja 2 momentin a―j kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisinta koskevien vaatimusten tulee vastata 4 momentissa säädetyin poikkeuksin moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/756/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston direktiivillä 83/276/ETY ja komission direktiiveillä 80/233/ETY, 82/244/ETY, 84/8/ETY, 89/278/ETY, 91/663/ETY ja 97/28/EY, tai E-säännön n:o 48 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittuja direktiivejä. Muidenkin valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen määrittämiseen sovelletaan, mitä sanotussa direktiivissä tai E-säännössä säädetään.

4. Lumen aurausta suorittavan auton lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet saa asentaa sellaiselle korkeudelle kuin olosuhteet vaativat, lähivalaisimet kuitenkin niin suunnattuina, etteivät ne tarpeettomasti häiritse vastaantulijoita. Lisälähivalaisimien virtapiiri on varustettava sellaiseen paikkaan sijoitetulla kytkimellä, ettei varsinaisia lähivaloja voida ajon aikana vaihtaa lisälähivaloiksi tai päinvastoin.

74 §
Jarruvalaisimet

Jarruvalaisimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/516/ETY ja 97/30/EY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 7 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

77 §
Heijastimet

1. Heijastimien tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/29/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 3 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

2. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset, sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset ja taakse suunnattujen punaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

92 §
Kuorma-auton tunnuskilpi

N2- ja N3-luokan ajoneuvossa saa olla E-säännön n:o 70/01 vaatimuksia vastaavat, vuorottaisin vinottaisin punaisin päiväloistevärillä maalatuin tai heijastavin ja keltaisin heijastavin poikkiraidoin varustetut raskaan ajoneuvon tunnuskilvet.

97 §
Taustapeilit

1. Muussa kuin M1- ja N1-luokan ajoneuvossa tulee olla korin kummallakin puolella ulkopuolinen taustapeili. M1- ja N1-luokan ajoneuvossa tulee olla taustapeili korin vasemmalla puolella ja, jos ajoneuvon takaikkunasta ei ole näkyvyyttä, korin kummallakin puolella. M1- ja N1-luokan ajoneuvossa tulee lisäksi ohjaamon sisällä olla taustapeili, ei kuitenkaan ajoneuvossa, jossa ei ole näkyvyyttä takaikkunasta. Taustapeilien määrän, sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata moottoriajoneuvojen taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 71/127/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 79/795/ETY, 85/205/ETY, 86/562/ETY ja 88/321/ETY, tai E-säännön n:o 46 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittuja direktiivejä. Matkailu-, sairas- ja ruumisauton, jonka kokonaismassa on yli 2500 kg, taustapeilit saadaan hyväksyä, jos ne täyttävät sitä ajoneuvoluokkaa koskevat vaatimukset, josta erityiskäyttöön tarkoitettu auto on varustettu, tai erityiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon kokonaismassaa vastaavan N-luokan ajoneuvon vaatimukset.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun direktiivin ja E-säännön mukaiset näkyvyysvaatimukset eivät koske perävaunun vetoon tarkoitetun M1- ja N1-luokan ajoneuvon lisätaustapeilejä eivätkä kouluautossa opettajalle vaadittavaa peiliä.

3. Milloin ajoneuvon rakenteesta tai siihen liittyvästä laitteesta tai varusteesta johtuen näkyvyys kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, on ajoneuvoon asennettava tarpeelliset lisäpeilit, joiden kautta kuljettaja pystyy näkemään ajoneuvon sivuille ja seuraamaan muuta liikennettä.

101 §
Ulokkeet

1. M- ja N-luokan ajoneuvon koriin tai lavaan ei saa asentaa tai kiinnittää sellaisia osia tai varusteita, joissa on suoraan eteenpäin, sivulle tai taaksepäin suunnattuja piikkimäisiä tai muunlaista vaaraa aiheuttavia ulokkeita.

2. M1-luokan ajoneuvon tulee vastata moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/483/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 79/488/ETY, tai E-säännön n:o 26 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittuja direktiivejä. N-luokan ajoneuvon tulee vastata N-luokan moottoriajoneuvojen ohjaamon takaseinän etupuolella olevista ulkonevista osista annetun neuvoston direktiivin 92/114/ETY tai E-säännön n:o 61 vaatimuksia.

3. Ajoneuvoon asennettavaa antennia ei saa suunnata siten, että se ulottuu pituus- tai leveyssuunnassa yli auton ääriviivojen.

104 §
Auton vaatimustenmukaisuus

M1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on di-rektiivin 70/156/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveil-lä 78/315/ETY, 78/547/ETY, 80/1267/ETY, 87/358/ETY, 87/403/ETY ja 92/53/ETY, Eu-roopan parlamentin ja neuvoston direktiiveil-lä 96/27/EY, 96/79/EY, 97/27/EY, 98/91/EY ja 2000/40/EY sekä komission direktiiveillä 93/81/ETY, 95/54/EY ja 98/14/EY tyyppi-hyväksyttyä tyyppiä.

109 §
Jarrut

1. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon jarrujen tulee olla EY-hyväksytty kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen jarrulaitteista annetun neuvoston direktiivin 93/14/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 78 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.

2. Jarruissa saa käyttää vain ajoneuvon valmistajan niihin alunperin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määrääminsä ehdoin niihin jälkeenpäin asennettavaksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa.

113 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa moottoripyörässä on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta moottoripyörän tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä.

2. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon tulee melun osalta olla EY-hyväksytty 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin kaksi- tai kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan 9 luvun mukaisesti.

3. L3-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on E-hyväksytty säännön n:o 41 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.

4. L5-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on E-hyväksytty säännön n:o 9 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.

117 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kauko- ja lähivalaisin tai -valaisimet;

b) suuntavalaisimet;

c) jarruvalaisin tai -valaisimet;

d) takarekisterikilven valaisin;

e) etu- ja takavalaisin tai -valaisimet;

f) takana punainen heijastin tai punaiset heijastimet;

g) suuntavalaisimien hätävilkkukytkentä L5-luokan ajoneuvossa; ja

h) poliisimoottoripyörässä vilkkuva sininen varoitusvalaisin.

2. Moottoripyörässä ja L5-luokan ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lisäkaukovalaisin tai -valaisimet;

b) etusumuvalaisin tai -valaisimet;

c) takasumuvalaisin tai -valaisimet;

d) suuntavalaisimien hätävilkkukytkentä muussa kuin L5-luokan ajoneuvossa;

e) peruutusvalaisin tai -valaisimet L5-luokan ajoneuvossa;

f) sivuheijastimet; ja

g) poliisimoottoripyörässä enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin.

3. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien tulee olla e- tai E-hyväksytyt jonkin 118―123, 123 a, 124 tai 125 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti tai hyväksytyt nelipyöräiselle M1- tai N1-luokan ajoneuvolle jonkin 72―75, 77―79 tai 84 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

4. Valaisimien ja heijastimien tulee värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisimen osalta vastata kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta annetun neuvoston direktiivin 93/92/ETY vaatimuksia tai E-säännön n:o 53 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittua direktiiviä. Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan koske poliisimoottoripyörään asennettavia 1 momentin h kohdassa ja 2 momentin g kohdassa määriteltyjä valaisimia.

5. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon valaisimissa käytettävien lamppujen tulee olla kyseiseen valaisimeen tarkoitetut ja e- tai E-hyväksyttyjä kyseistä valaisinta koskevan direktiivin tai E-säännön n:o 37 mainittua direktiiviä vastaavan version mukaisesti tai 3 momentissa tarkoitettujen M1- ja N1-luokan ajoneuvoille tyyppihyväksyttyjen valaisimien lamppuja koskevien vaatimusten mukaisesti.

118 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon lähi- ja kaukovalaisimen tulee olla EY-hyväksytyt 105 §:n 1 momentissa mainitun direktiivin kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimia ja merkkivalolaitteita koskevan 2 luvun mukaisesti taikka E-hyväksytty säännön n:o 57 tai 72 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.

130 §
Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on kaksi- ja kolmipyöräisten moottori-ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/7/EY, tyyppihyväksyttyä tyyppiä.

139 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa mopossa ja kevyessä nelipyörässä on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta mopon tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä.

2. Mopon ja kevyen nelipyörän tulee melun osalta olla EY-hyväksytty 113 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin luvun mukaisesti.

3. L1-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on E-hyväksytty säännön n:o 63 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.

4. L2-luokan ajoneuvon ja kevyen nelipyörän katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on E-hyväksytty 113 §:n 4 momentissa mainitun E-säännön mukaisesti.

143 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lähivalaisin tai -valaisimet;

b) takavalaisin tai -valaisimet;

c) etuvalaisin tai -valaisimet L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä;

d) jarruvalaisin tai -valaisimet L1-luokan ajoneuvossa, jonka moottorin teho on suurempi kuin 0,5 kW tai suurin rakenteellinen nopeus suurempi kuin 25 km/h, sekä L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä;

e) suuntavalaisimet umpinaisella korirakenteella varustetussa L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä;

f) takaheijastin tai -heijastimet;

g) sivuheijastin L1-luokan ajoneuvossa; ja

h) poljinheijastimet L1-luokan ajoneuvossa, jonka polkimet eivät ole sisään taitettavissa.

2. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kaukovalaisin tai -valaisimet;

b) etuvalaisin L1-luokan ajoneuvossa;

c) jarruvalaisin L1-luokan ajoneuvossa, jonka moottorin teho on enintään 0,5 kW ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h;

d) suuntavalaisimet muussa kuin umpinaisella korirakenteella varustetussa L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä;

e) takarekisterikilven valaisin;

f) etuheijastimet L1-luokan ajoneuvossa; ja

g) sivuheijastimet L2-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä.

3. Mopossa ja kevyessä nelipyörässä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien tulee olla e- tai E-hyväksytyt jonkin 144―148 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti tai hyväksytyt moottoripyörälle jonkin 118―123, 123 a, 124 tai 125 §:ssä mainitun direktiivin tai E-säännön mukaisesti.

4. Mopon ja kevyen nelipyörän tulee valaisimien ja heijastimien värin, tyypin, lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden, suuntauksen, kytkennän ja toiminnan ilmaisimen osalta vastata 117 §:n 4 momentissa mainitun direktiivin vaatimuksia tai E-säännön n:o 74 sellaisen version vaatimuksia, joka vastaa mainittua direktiiviä.

5. Mopon ja kevyen nelipyörän valaisimissa käytettävien lamppujen tulee olla kyseiseen valaisimeen tarkoitetut ja e- tai E-hyväksytyt kyseistä valaisinta koskevan direktiivin tai E-säännön n:o 37 sanottua direktiiviä vastaavan version tai jonkin 3 momentissa tarkoitettujen moottoripyörälle tyyppihyväksyttyjen valaisimien lamppuja koskevien vaatimusten mukaisesti.

152 a §
Mopon ja kevyen nelipyörän vaatimustenmukaisuus

Mopon ja kevyen nelipyörän katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on 130 §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti tyyppihyväksyttyä tyyppiä.

167 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Lähivalaisimien tulee olla oikeanpuoleista liikennettä varten tarkoitetut. Traktorin lähi- ja kaukovalaisimen tulee olla e-hyväksytty pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osien tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/532/ETY tai direktiivin 76/761/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 1, 5, 8, 20 tai 31 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä. Lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu ja E-hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 2, 8, 20 tai 37 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

168 §
Suuntavalaisimet

Traktorin suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

174 §
Etusumuvalaisimet

Traktorin etusumuvalaisimien tulee olla e-hyväksytty direktiivin 76/762/ETY mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 19 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.

194 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Lähi- ja kaukovalaisimen tulee olla e-hyväksytty direktiivin 76/761/ETY tai 79/532/ETY mukaisesti, E-hyväksytty vaihtoehtoisesti säännön n:o 1, 5, 8, 20 tai 31 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä, tai muu lähivalaisimeksi sopiva valaisin. Lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu.

216 §
Renkaat

1. M- ja N-luokan ajoneuvon perävaunun renkaiden, pinnoitettuja renkaita lukuun ottamatta, tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 92/23/ETY mukaisesti tai E-hyväksytyt säännön n:o 30, 54 tai 64 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä.

2. Pinnoitetussa renkaassa tulee olla merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaan molemmilla puolilla pysyvä merkintä "Pinnoitettu - Regummerad". Tällaista pinnoitusmerkintää ei vaadita, jos pinnoitettu rengas on E-hyväksytty ja merkitty tekstillä "Retread" E-säännön n:o 108 tai 109 mukaisesti.

3. Perävaunussa käytettävän henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muuhun renkaaseen saa tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai teräskudoksisessa renkaassa renkaan valmistajan sallimaan suurimpaan syvyyteen asti.

224 §
Suuntavalaisimet

Suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6 sellaisen version mukaisesti, joka vastaa mainittuja direktiivejä.

234 §
Pitkän ajoneuvoyhdistelmän kilpi

Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin pituus ylittää 15,50 metriä, tulee olla taakse suunnattuina E-säännön n:o 70/01 vaatimuksia vastaavat pitkän ajoneuvon merkkikilvet tai 25 mm levein punaisin päiväloistevärillä maalatuin tai heijastavin reunuksin varustettu vähintään 0,30 m x 0,80 m mittainen kilpi, jossa on keltaisella heijastavalla pohjalla musta ajoneuvoyhdistelmän kuva. Kuvan alla saa olla merkintä yhdistelmän pituudesta.

235 §
Renkaat

1. Moottoripyörän, mopon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla ilmarenkaat. Maastoajoneuvon perävaunussa saa olla jalakset tai telat.

2. Moottoripyörän perävaunun renkaiden, pinnoitettuja renkaita lukuun ottamatta, tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 92/23/ETY mukaisesti, E-hyväksytyt säännön n:o 30 tai 75 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä, taikka täyttää FMVSS-standardin n:o 109 vaatimukset.

242 §
Heijastimet

1. Moottoripyörän, mopon, polkupyörän ja maastoajoneuvon perävaunussa tulee olla kummallakin sivulla ruskeankeltainen sivuheijastin sekä kummallakin puolella edessä valkoinen ja takana kolmionmuotoinen punainen heijastin.

2. Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina.

3. Takaheijastimet eivät saa olla 1,0 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

4. Heijastimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/757/ETY mukaisesti tai E-hyväksytyt säännön n:o 3 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä. Polkupyörän perävaunun sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.

250 §
Suuntavalaisimet

1. Suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.

2. Suuntavalaisimien tulee olla, mikäli mahdollista, vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan.

3. Traktorin perävaunun suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

261 §
Suuntavalaisimet

1. Suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.

2. Suuntavalaisimien tulee olla, mikäli mahdollista, vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan.

3. Suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001 jäljempänä säädetyin poikkeuksin.

2. Jos jäljempänä säädetään vain tyyppikatsastusta tai tyyppihyväksyntää koskevasta voimaantulosta, ajoneuvon, joka täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset, saa ottaa käyttöön tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

3. Eräiden E-sääntöjen tunnustamista koskeva 31 a § ja etualleajosuojaa erillisenä teknisenä yksikkönä ja ajoneuvoa koskeva 43 c § tulevat voimaan 10 päivänä elokuuta 2003 ja 43 c §:ää sovelletaan tekniseen yksikköön ja ajoneuvoon, joka otetaan ensi kertaa käyttöön sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

4. Ohjauslaitetta koskevaa 39 §:n 3 momenttia ja alleajosuojaa auton takana koskevaa 44 §:n 1 momenttia sovelletaan vain ajoneuvon tyyppikatsastukseen uuteen tyyppiin kuuluvana ja EY-tyyppihyväksyntään [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2001), alkuperäinen sanamuoto kuului: Alleajosuojaa auton takana koskevaa 44 §:n 1 momenttia sovelletaan vain ajoneuvon tyyppikatsastukseen uuteen tyyppiin kuuluvana ja EY-tyyppihyväksyntään. ]

5. Auton radiohäiriöitä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva 56 § tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002. Vaatimus direktiivin 95/54/EY tai säännön 10 mukaisuudesta ei kuitenkaan koske ajoneuvotyyppiä, joka on tyyppihyväksytty tai tyyppikatsastettu direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 1996.

6. Polttoainesäiliöitä koskeva 57 § tulee voimaan 3 päivänä toukokuuta 2002 ja sitä sovelletaan ajoneuvoon, joka kansallisesti tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai EY-tyyppihyväksytään tai otetaan uuteen ajoneuvotyyppiin kuuluvana käyttöön sanottuna päivänä tai sen jälkeen, sekä M1-luokan ajoneuvoon, joka otetaan uutena käyttöön 3 päivänä toukokuuta 2003 tai sen jälkeen.

7. Kuljettajan ja matkustajan suojaamista etutörmäyksessä koskevaa 58 a §:ää sovelletaan ajoneuvon tyyppihyväksyntään. Sanotussa pykälässä tarkoitettua direktiiviä 96/79/EY muuttamattomassa muodossaan sovelletaan kuitenkin ajoneuvoon, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä lokakuuta 2003 tai sen jälkeen. Pykälää ei sovelleta ajoneuvoon, jolle on myönnetty EY-tyyppihyväksyntä direktiivin 74/297/ETY mukaisesti.

8. Matkustajien suojaamista sivutörmäyksessä koskeva 58 b § tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003 ja sitä sovelletaan ajoneuvoon, joka otetaan ensi kertaa käyttöön sanottuna päivänä tai sen jälkeen. Pykälää ei sovelleta ajoneuvoon, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä kahden seuraavista direktiiveistä mukaisesti: 70/387/ETY, 74/483/ETY ja 76/115/ETY.

9. Istuinten kiinnitystä koskevaa 60 §:ää, turvavöiden kiinnityspisteitä koskevaa64 a §:ää ja pääntukia koskevaa 66 §:ää sovelletaan suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvoon 1 päivästä lokakuuta 2001.

10. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Suomessa valmistettua tai maahantuotua 65 §:ssä tarkoitettua lasten turvalaitetta saa pitää kaupan tai muuten luovuttaa 31 päivään joulukuuta 2002 saakka, jos se täyttää asetuksen 538/2000 voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

11. Sisustusta koskeva 67 § tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2002 ja sitä sovelletaan ajoneuvoon, joka EY-tyyppihyväksytään tai otetaan uuteen ajoneuvotyyppiin kuuluvana käyttöön sanottuna päivänä tai sen jälkeen, sekä M1-luokan ajoneuvoon, joka otetaan uutena käyttöön 8 päivänä huhtikuuta 2003 tai sen jälkeen.

12. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon melun rajoittamista koskeva 113 § sekä lähi- ja kaukovalaisimia koskeva 118 § samoin kuin mopon ja kevyen nelipyörän melun rajoittamista koskeva 139 § tulevat voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2003.

13. Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon valaisimia ja heijastimia koskevaa 117 §:n 5 momenttia sovelletaan ajoneuvoon asennettuihin e- tai E-tyyppihyväksyttyihin valaisimiin ja niihin asennettaviin lamppuihin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/4/EY (32000L0004); EYVL N:o L 87, 8.4.2000, s. 22
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/8/EY (32000L0008); EYVL N:o L 106, 3.5.2000, s. 7
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/40/EY (32000L0040); EYVL N:o L 203, 10.8.2000, s. 9

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.