270/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2000 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1343/1996:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 7 a §:ssä tarkoitettuna kansallisena tukena voidaan maksaa viljelijän omistuksessa tai hallinnassa olleiden emolehmien lukumäärän perusteella naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/19996 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu ylimääräinen kansallinen emolehmäpalkkio, jäljempänä lisäpalkkio, siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Tuki maksetaan tähän tarkoitukseen valtion talousarviossa osoitetun määrärahan rajoissa.

2 §
Tuen perusteet

Lisäpalkkiota maksetaan ilman eri hakemusta sen eläinmäärän perusteella, jonka mukaan viljelijälle maksetaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamaa emolehmäpalkkiota vuoden 2000 osalta tukien hallinnossa käytettävässä keskusrekisterissä olevien myönnettyjä palkkioita ja tukia koskevien tietojen perusteella.

Lisäpalkkion suuruus on 297,28 markkaa emolehmää kohti.

3 §
Oikaisu, takaisinperintä, valvonta, salassa- pito ja muutoksenhaku

Tässä päätöksessä tarkoitetun lisäpalkkion hallinnoinnissa noudatetaan oikaisun, maksetun palkkion takaisinperinnän, valvonnan, salassapitovelvollisuuden ja muutoksenhaun osalta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.