266/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (432/1994) 12 § sekä

muutetaan 2 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti sekä 8, 9 ja 11 § seuraavasti:

2 §

Lautakunnalla voi olla päätoiminen sihteeri ja sivutoimisia sihteereitä. Sihteerillä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

6 §

Tietosuojavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys tietosuoja-asioihin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, riittävä perehtyneisyys tietosuoja-asioihin ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Toimiston ylitarkastajan ja esittelijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto taikka muu viran tai tehtävän edellyttämä koulutus.

7 §

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikön nimittää oikeusministeriö.


8 §

Tietosuojavaltuutetulle myöntää virkavapauden oikeusministeriö. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Toimistopäällikölle myöntää virkavapauden tietosuojavaltuutettu. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin oikeusministeriö, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Virkavapauden muille kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille toimiston virkamiehille myöntää tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojalautakunnan päätoimiselle sihteerille myöntää virkavapauden tietosuojalautakunta. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin oikeusministeriö, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

9 §

Virkamiehen määräajaksi tai muuten rajoitetuksi ajaksi virkasuhteeseen nimittää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää virkamiehelle virkavapauden. Tietosuojavaltuutetun yli vuoden kestävään virkasuhteeseen nimittää kuitenkin valtioneuvosto ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikön vastaavasti oikeusministeriö.

11 §

Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain (389/ 1994) 7 §:ssä tarkoitetut asiantuntijat saavat palkkiota oikeusministeriön vahvistamien yleisten periaatteiden mukaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Mirja Kurkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.