242/2001

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan työvoimatoimikunnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1681/1993) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1361/1999, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 714/1997, 539/1999 ja 1251/2000, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Työvoimapoliittinen lausunto työttömyysturvan saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa sitova lausunto työttömyysturvalain (602/1984) 4 §:ssä ja 4 a §:n 3 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain 4 a §:n 1 ja 2 momentissa, 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa, 5 a, 5 b, 7, 7 a, 8, 9, 9 a §:ssä, 10 §:n 2 momentissa sekä 11 ja 11 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko jonkun katsottava olleen ulkomaanmatkan, kertausharjoitusten, asevelvollisuuden, vapausrangaistuksen taikka sairaalassa tapahtuvan hoidon tai muun tähän verrattavan laitoshoidon taikka muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi estynyt 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ottamasta vastaan tarjottua työtä tai osallistumasta koulutukseen, vaikka hänelle ei ole tehty yksilöityä työtarjousta tai vaikka häntä ei ole osoitettu koulutukseen, taikka jos on kysymys siitä, onko jonkun katsottava olleen työttömyysturvalain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto.


3 §
Työvoimapoliittinen lausunto työmarkkina- tuen saamisen edellytyksistä

Jos asia koskee henkilön oikeutta saada työmarkkinatukea kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) nojalla, työvoimatoimisto antaa 1 momentissa säädetyn lisäksi lausunnon lain 17 §:n 1 momentissa säädettyjen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa 1 momentissa säädetyn lisäksi lausunnon mainitun lain 10 §:n 1 ja 2 momentissa, 19 §:n 1 momentissa, 20 §:n 1―4 momentissa ja 21 §:n 1 momentissa säädettyjen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2001

Työministeri
Tarja Filatov

Vanhempi hallitussihteeri
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.