204/2001

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman peltokasvien tuen, jäljempänä peltokasvituki, myöntämisen yhtenä edellytyksenä on vuoden 1991 viljelyvaatimuksen täyttyminen siten kuin tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 7 artiklan 1 kohdassa säädetään. Tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2316/1999, jäljempänä soveltamisasetus, 2 artiklan 3―5 kohdassa säädetään poikkeamismahdollisuuksista vuoden 1991 viljelyvaatimukseen.

Tämä asetus koskee seuraavia poikkeuksia ja niiden myöntämisen edellytyksiä vuonna 2001:

1) lohkojaon yksinkertaistaminen;

2) peltokasvituen tukikelpoisen alan lisäys; sekä

3) peltokasvituen tukikelpoisen alan vaihto.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan kasvukaudella 2001 aikaa, joka alkaa viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2001 ja päättyy aikaisintaan 31 päivänä elokuuta 2001.

Alan, jolle haetaan poikkeusta 6 §:n mu-

kaisesti, on oltava hakijan hallinnassa koko kasvukauden 2001 lukuun ottamatta koko tilan hallinnan siirtoa ja 11 §:ssä tarkoitettuja erityistilanteita, joissa tukikelvottomaksi vaihdettavan lohkon hallinta on siirtynyt jo aiemmin.

3 §
Hakemus lohkojaon yksinkertaistamiseksi

Lohkojaon yksinkertaistamiseksi voidaan kasvukaudeksi 2001 hyväksyä:

1) viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2001 maa- ja metsätalousministeriölle tehdystä hakemuksesta tukikelpoisen alan kokoaminen tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi uusjakotapauksissa; sekä

2) tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella numero 102B ilmoitettu lohkojaon yksinkertaistamiseen tähtäävä tukikelpoisen peruslohkon sisällä olevien useiden pienten lähekkäin sijaitsevien tukikelvottomien, tuen hakijan hallinnassa olevien peruslohkojen kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi eli tukikelvottomaksi peruslohkoksi.

Hyväksymisen edellytyksenä on se, että tukikelpoinen ala ei lisäänny 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden takia. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tilanteita ovat kantokasojen alla olleiden pienten tukikelvottomien peruslohkojen kokoaminen yhdeksi tukikelvottomaksi peruslohkoksi.

Tukihakemuksen kasvulohkolomake on toimitettava 15 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2001.

4 §
Hakemus peltokasvituen tukikelpoisen alan lisäyksestä

Hakemus peltokasvituen tukikelpoisen alan lisäyksestä kasvukaudeksi 2001 on toimitettava 15 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2001. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 142 vuodelle 2001 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2001 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Tukikelpoiseksi kasvukaudeksi 2001 voidaan hakea ala, joka on:

1) raivattu pellonraivausmaksusta annetun lain (602/1987) sekä pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta annetun lain (1385/1991) mukaisen vuosina 1987―1994 annetun raivausluvan perusteella;

2) raivattu jakolain (604/1951) tai kiinteistönmuodostamislain (554/1995) mukaisen aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2001 laillistuneen uusjakotoimituksen raivauspäätöksen perusteella;

3) hakijan hallinnassa jakolain tai kiinteistönmuodostamislain mukaisen aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2001 laillistuneen uusjakotoimituksen jakosuunnitelman perusteella;

4) hakijan esittämän selvityksen mukaisesti raivattu vuosina 1992-1994 muulla kuin 1 tai 2 kohdassa mainitulla perusteella pellonraivauksen määräaikaisesta rajoittamisesta annetun lain sallimaan enimmäispinta-alaan asti; tai

5) tullut hakijan hallintaan aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2001 muun kuin 3 kohdassa mainitun viranomaispäätöksen perusteella.

Jos tukikelpoisen alan lisäystä haetaan 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun viranomaispäätöksen perusteella, hakemukseen on liitettävä kopio päätöksestä.

5 §
Peltokasvituen tukikelpoisen alan lisäyksen hyväksyminen

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on tallennettava tiedot 4 §:n mukaisesta hakemuksesta tietokantaan viimeistään 4 päivänä toukokuuta 2001.

Näiden tietojen perusteella maa- ja metsätalousministeriö päättää luvan antamisesta hakemusten hyväksymiseen siten kuin soveltamisasetuksen 2 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetettu rajoitus edellyttää.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on tehtävä erillinen päätös lisäyshakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä maa- ja metsätalousministeriön antamassa luvassa edellytetyllä tavalla.

6 §
Peltokasvituen tukikelpoisen alan vaihto

Hakemus peltokasvituen tukikelpoisen ja tukikelvottoman alan kasvukaudeksi 2001 tapahtuvasta tai pysyvästä tukikelpoisuuden vaihdosta on toimitettava 15 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2001.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 142 vuodelle 2001 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2001 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

7 §
Yleiset tukikelpoisen alan vaihdon hyväksymisedellytykset

Soveltamisasetuksen 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuiksi asianmukaisiksi ja objektiivisiksi syiksi hyväksytään viljelykiertoon liittyvä syy, kasvien terveyteen liittyvä syy, ympäristönsuojeluun liittyvä syy, muu maatalouden harjoittamisedellytyksiin liittyvä syy sekä viranomaisen määräys.

Soveltamisasetuksen 2 artiklan 5 kohdassa säädetyn edellytyksen valvomiseksi pysyvä tukikelpoisen alan vaihto hyväksytään ainoastaan, jos pysyvästi tukikelpoisiksi vaihdettavien peruslohkojen pinta-alojen summa on yhtä suuri tai pienempi kuin pysyvästi tukikelvottomiksi vaihdettavien peruslohkojen pinta-alojen summa. Vastaavasti tukikelpoisen alan vaihto kasvukaudeksi 2001 hyväksytään ainoastaan, jos kasvukaudeksi 2001 tukikelpoisiksi vaihdettavien peruslohkojen pinta-alojen summa on yhtä suuri tai pienempi kuin kasvukaudeksi 2001 tukikelvottomiksi vaihdettavien peruslohkojen pinta-alojen summa.

8 §
Peruslohkon jako kielletty kasvukautta 2001 koskevassa vaihdossa

Tukikelpoisen alan vaihto kasvukaudeksi 2001 on tehtävä nykyinen peruslohkojako säilyttäen.

9 §
Peruslohkon jako pysyvässä vaihdossa

Pysyvän tukikelpoisen alan vaihdon yhteydessä vanha peruslohko voidaan tarvittaessa jakaa pienemmiksi peruslohkoiksi. Peruslohkojen jaossa on noudatettava peruslohkojen muodostamisohjeita.

Jos peruslohkojakoa muutetaan, hakijan on liitettävä hakemukseensa kirjallinen selvitys, josta käy ilmi vanha ja uusi peruslohkojako. Uudet peruslohkot on merkittävä U-kirjaimella vuoden 2000 tai 2001 tukihakuoppaan ohjeiden mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä kartta, johon uusi peruslohkojako on merkitty.

10 §
Omistussuhteiden vaikutus pysyvässä vaihdossa

Pysyvä tukikelpoisen alan vaihto hyväksytään ainoastaan hakijan omistuksessa koko kasvukauden 2001 olevien peruslohkojen välillä lukuun ottamatta koko tilan hallinnan siirtoa. Pysyvää vaihtoa ei hyväksytä vuokralohkojen eikä vuokrattujen ja omistuksessa olevien lohkojen välillä.

Hakijan samalta omistajalta vuokraamien peruslohkojen välillä tukikelpoisuutta voidaan vaihtaa pysyvästi myös vuokra-aikana. Hakemukseen on tällöin liitettävä vuokra-alueen omistajan nimenomainen suostumus.

11 §
Vaihto erityistilanteissa

Erityistilanteissa, kuten tietoimituksen, pakkolunastuksen ja rajankäynnin yhteydessä, tukikelpoisen alan vaihto voidaan hyväksyä sellaiselta tukikelpoiselta alalta, joka ei enää vaihtohetkellä ole hakijan hallinnassa. Jos tällainen ala on ollut hakijan omistuksessa, hakijan on tullut ilmoittaa se tukihakemuksessaan viljeltynä lohkona vuonna 1995 tai sen jälkeen. Jos ala on ollut hakijalla vuokralla, hakijan on tullut ilmoittaa se tukihakemuksessaan viljeltynä lohkona yhtäjaksoisesti vähintään viitenä vuotena.

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miksi ala ei enää ole hakijan hallinnassa. Tällainen selvitys on esimerkiksi tietoimituspöytäkirja tai pakkolunastuspäätös.

Hakemukseen on liitettävä nykyisen omistajan ilmoitus siitä, että omistaja hyväksyy tukikelpoisen alan vaihdon hakemuksen mukaisena.

12 §
Lohko, jonka perusteella maksetaan erityiskorvausta

Tukikelpoisuutta ei voi vaihtaa pois sellaiselta tukikelpoiselta lohkolta:

1) joka sisältyy maatalouden ympäristötuen 20-vuotiseen erityistukisopimukseen; tai

2) jonka metsittämisestä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto on tehnyt EU:n pellonmetsitysohjelman mukaisen myönteisen päätöksen.

13 §
Kaksinkertaisen tukikelpoiseksi hakemisen kielto

Samalle alalle voi kasvukaudeksi 2001 hakea ensisijaisesti vain joko 4 §:ssä tarkoitettua tukikelpoisen alan lisäystä tai 6 §:ssä tarkoitettua tukikelpoisen alan vaihtoa.

Edellä 6 §:ssä tarkoitettua tukikelpoisen alan vaihtoa voi hakea vuodeksi 2001 ensisijaisesti vain joko pysyvästi tai kasvukaudeksi 2001.

14 §
Päätös tukikelpoisen alan vaihdosta

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on tehtävä erillinen päätös tukikelpoisen alan vaihdon hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä tallennettava tieto tietokantaan viimeistään 4 päivänä toukokuuta 2001.

15 §
Hakemusten toimittaminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut hakemukset liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimitetaan hakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

16 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätökseen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1251/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 2704/1999; EYVL N:o L 327, 21.12.1999, s. 12
Neuvoston asetus (EY) N:o 1672/2000; EYVL N:o L 193, 29.7.2000, s. 13
Komission asetus (EY) N:o 2316/1999; EYVL N:o L 280, 30.10.1999, s. 43
Komission asetus (EY) N:o 1454/2000; EYVL N:o L 163, 4.7.2000, s. 28
Komission asetus (EY) N:o 2860/2000; EYVL N:o L 332, 28.12.2000, s. 63

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.