127/2001

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä maaliskuuta 2000 luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen (346/2000) 20 §,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 4 §, 6 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 ja 4 momentti, 14 ja 15 §, 19 §:n 4 momentti ja 22 § sekä liitteen luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja maahantuojien valvontaa koskeva kohta, sekä

lisätään asetuksen uusi 8 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91, jäljempänä neuvoston asetus, ja sitä täydentävässä Euroopan yhteisön (EY) lainsäädännössä edellytetyn valvonnan järjestämistä. Eläintuotannon osalta tätä asetusta sovelletaan ainoastaan niihin eläinlajeihin, joille on vahvistettu yksityiskohtaiset tuotantosäännöt neuvoston asetuksen liitteessä I tai kansallisessa lainsäädännössä.


4 §
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvonta

Elintarvikevirasto suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvontaa. Elintarvikevirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistajia ja valmistusta käyttäen apunaan työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen valtuuttamia tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

Poikkeuksena 1 momentissa tarkoitetusta valvonnasta, maatilalla harjoitettua omien maataloustuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla valvotaan tämän asetuksen 3 §:n mukaisesti. Elintarvikevirasto antaa tarkemmat ohjeet siitä, mitä tarkoitetaan maataloustuotteiden käsittelyllä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla.

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden markkinointia valvovat elintarvikelaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset. Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja Elintarvikevirasto toimittavat elintarvikelaissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille niiden tarvitsemat 10 §:ssä tarkoitetut luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia toimijoita koskevat rekisteritiedot.

6 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta

Elintarvikevirasto suunnittelee ja ohjaa EU:n ulkopuolisista valtioista, jäljempänä kolmannet maat, tuotujen luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontaa. Elintarvikevirasto valvoo toimijoita, jotka tuovat maahan kolmansista maista luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita käyttäen apunaan työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen valtuuttamia tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.


8 §
Valvontajärjestelmään hakeminen

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmiä ovat kasvintuotannon, eläintuotannon, elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmät.

Toimijan, joka haluaa saada toimintansa luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän piiriin, on tehtävä tätä koskeva hakemus kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta hakemus on tehtävä Elintarvikevirastolle ja hakemukseen on liitettävä toimijan omavalvontasuunnitelma, jossa tulee ottaa huomioon jäljempänä 8 a §:ssä säädetyt vaatimukset.

Hakemus valvontajärjestelmään on tehtävä kasvin- ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen lomakkeella ja elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Elintarvikeviraston lomakkeella.

Ohjeet hakemukseen liitettävistä selvityksistä ja niiden sisällöstä antaa kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Elintarvikevirasto.

8 a §
Omavalvontasuunnitelma

Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmiin kuuluvan toimijan omavalvontasuunnitelmasta on käytävä ilmi ne ajan tasalla olevat toimenpiteet, joilla varmistetaan neuvoston asetuksessa ja tässä asetuksessa tarkoitettujen varo- ja tarkastustoimenpiteiden noudattaminen, ja näiden toimenpiteiden suorittamisesta vastuussa oleva henkilö.

Toimijan on järjestettävä kirjanpito valvontaa varten siten, että luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jäljitettävyys on varmistettu. Kirjanpito on suunniteltava siten, että toimijan ja valvontaviranomaisen on välittömästi mahdollista saada selville luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vastaanotetut, varastossa olevat ja luovutetut määrät. Tätä varten toimijan tulee laatia määräajoin yhteenveto vastaanotetuista, varastossa olevista ja luovutetuista luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden määristä (taselaskelma).

Toimijan on omavalvontasuunnitelmassa varmistettava, että vastaanotettua erää luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita seuraa erän ja sen alkuperän ja tuotantotavan yksilöivä asiakirja, jota tulee säilyttää kaksi vuotta. Omavalvontasuunnitelmasta on lisäksi käytävä ilmi, miten toimija varmistaa pakkaamattomien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimittajien kuulumisen neuvoston asetuksen edellyttämään valvontaan.

Mikäli toimija on muun lainsäädännön nojalla velvollinen laatimaan omavalvontasuunnitelman, tässä asetuksessa tarkoitettu omavalvontasuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi toimijan laatimaa ja toteuttamaa muuta omavalvontasuunnitelmaa.

Elintarvikevirasto antaa tarkemmat ohjeet omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja taselaskelmien laatimisen määräajoista.

9 §
Valvontajärjestelmään hyväksyminen

Saatuaan 8 §:ssä tarkoitetun hakemuksen asianomaisen valvontaviranomaisen on tehtävä tai toimeenpantava alkutarkastus toimijan tiloissa. Tarkastuksesta on laadittava kertomus (alkutarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava ja joka on annettava tiedoksi toimijalle. Valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää hakemuksen ja sen liitteenä olevien selvitysten sekä alkutarkastuskertomuksen perusteella toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään.


10 §
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri

Toimija, joka täyttää neuvoston asetuksessa ja tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, merkitään kasvintuotannon ja eläintuotannon osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin siihen luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntaan, johon toimija on hyväksytty. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin osalta toimija merkitään Elintarvikeviraston pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin siihen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, johon toimija on hyväksytty.

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitään kunkin toimijan osalta seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, muut yhteystiedot ja hakemuksen saapumispäivä;

2) kasvintuotannon valvontajärjestelmän osalta perus- ja kasvulohkojen tunnukset, joilla luonnonmukainen ja mahdollisesti tavanomainen tuotanto tapahtuu, sekä sellaiset alueet tai tuotantopaikat, joilla ei ole peruslohkotunnusta, mutta joita käytetään esimerkiksi laiduntamiseen, sientenviljelyyn tai keräilytuotantoon;

3) eläintuotannon valvontajärjestelmän osalta eläintuotannon tuotantosuunta ja luonnonmukaisesti sekä mahdollisesti tavanomaisesti kasvatettavista eläimistä eläinten lukumäärä tarkastusajankohtana ja tuotannon mahdollinen kausiluonteisuus;

4) elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

5) päivämäärä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään;

6) päivämäärä tai päivämäärät, jolloin tuotantotarkastus on hyväksytty;

7) toimijalle neuvoston asetuksen säännösten tai tämän asetuksen säännösten noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuneet seuraamukset; ja

8) muut valvonnan kannalta välttämättömät tiedot.

11 §
Ilmoitukset

Kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmissä toimijan on aloittaessaan uuden tuotantosuunnan tehtävä välittömästi kirjallinen ilmoitus työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston on tarpeen vaatiessa ilmoituksen perusteella päätettävä erillisen alkutarkastuksen tekemisestä tai toimeenpanemisesta 9 §:n mukaisesti. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmissä toimijan on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus Elintarvikevirastolle toimintojen tai tuotteiden luonteen muutoksista viraston ohjeiden mukaisesti.


12 §
Tuotantotarkastus

Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus (tuotantotarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava. Valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää tuotantotarkastuskertomuksen perusteella tuotantotarkastuksen hyväksymisestä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun valvontaviranomainen on saanut tuotantotarkastuskertomuksen. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmissä tuotantotarkastuksen hyväksyminen edellyttää, että toimija on laatinut ja noudattanut ajan tasalla olevaa omavalvontasuunnitelmaa.


13 §
Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät edellä 9 ja 12 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimijoiden tiloissa tekee kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto tai sen valtuuttama tarkastaja. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta tarkastukset tekee Elintarvikevirasto tai sen apunaan käyttämä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston valtuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuksen tekee valtion tarkastuseläinlääkäri.


Kasvintuotannon tarkastuskeskus vahvistaa valtuutettujen tarkastajien pätevyysvaatimukset kasvin- ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta ja Elintarvikevirasto elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta.

14 §
Valvontajärjestelmästä poistaminen

Toimija voidaan poistaa valvontajärjestelmästä joko kokonaan tai tietyn tuotantosuunnan osalta. Päätöksen toimijan poistamisesta tekee työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta ja Elintarvikevirasto elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta.

Tieto toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on toimitettava tiedoksi toimijan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille. Tieto toimijan poistamisesta maahantuonnin valvontajärjestelmästä on toimitettava tiedoksi tullilaitokselle.

15 §
Eräät luvat

Elintarvikeviraston tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen nojalla siitä, voidaanko luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käyttää tilapäisesti sellaisia maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti.

Elintarvikeviraston tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta luvasta tuoda maahan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintarvikkeita ja alkoholijuomia kolmansista maista. Elintarvikeviraston pyynnöstä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on annettava lausunto siitä, onko neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämiselle perusteet maataloustuotantoa koskevien sääntöjen ja valvontamenettelyjen osalta.

19 §
Seuraamukset

Kasvintuotannon tarkastuskeskus tai Elintarvikevirasto voi oman tehtäväalueensa osalta poistaa 2 luvussa tarkoitetusta valvontajärjestelmästä ja siihen liittyvästä rekisteristä määräajaksi toimijan, joka on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt säädetyt maksut.

22 §
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on kasvin- ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta ja Elintarvikeviraston tehtävänä elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta laatia vuosittain valvontasuunnitelma 2 luvussa tarkoitetun valvonnan toteuttamista varten.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on seurata työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä ja laatia tästä valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Elintarvikeviraston ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulee laatia suorittamastaan valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja Elintarvikevirasto vastaavat omalta osaltaan valtuutettujen tarkastajien ja 2 luvussa tarkoitettujen valvontaviranomaisten koulutuksesta tässä asetuksessa tarkoitettuihin tehtäviin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla valtuutetut tarkastajat voivat toimia 13 §:ssä tarkoitettuina tarkastajina ilman eri valtuutusta.

Tuottaja, valmistaja, valmistuttaja tai pakkaaja saa myydä ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säädösten mukaisilla valvontaviranomaisen tunnusnumeroilla varustettuja luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita 28 päivään helmikuuta 2002 saakka. Muu elinkeinonharjoittaja saa myydä hänelle viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2002 toimitetut luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet ja elintarvikkeet, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säädöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta.

Tämän asetuksen 12 §:n 2 momenttiin sisältyvää omavalvontasuunnitelmaa koskevaa vaatimusta sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja/tai maahantuonnin valvontajärjestelmään merkityn toimijan osalta 1 päivästä tammikuuta 2002.

Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle 28 päivään helmikuuta 2001 mennessä toimitetut ja vireillä olevat luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistusta ja maahantuontia koskevat hakemukset sekä vireillä olevia tarkastuksia koskevat päätökset ja vireillä olevat luvat siirretään tämän asetuksen voimaantulopäivästä Elintarvikeviraston käsiteltäviksi. Lisäksi Elintarvikevirastolle siirretään elintarvikkeiden valmistusta ja luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuontia koskevassa valvonnassa käytetty luonnonmukaisen tuotannon rekisterin osa, tehdyt päätökset ja myönnetyt luvat sekä muu valvontaa koskeva asiakirja-aineisto.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/1991 (31991R2092); EYVL N:o L 198, 22.7.1991, s. 1

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Timo Rämänen

Liite

LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN, ELINTARVIKKEIDEN JA ALKOHOLIJUOMIEN TUOTANTOA VALVOVIEN VIRANOMAISTEN TUNNUSNUMEROT

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja maahantuojien valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-B Elintarvikevirasto
PL 28, 00581 Helsinki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.