111/2001

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään merentutkimuslaitoksesta 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1259/1987) 6 §:n nojalla:

Merentutkimuslaitoksen tehtävät
1 §

Merentutkimuslaitoksesta annetun lain (1259/1987) 1 §:ssä säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi Merentutkimuslaitos:

1) tekee ja edistää alansa tutkimus- ja kehitystyötä oma-aloitteisesti ja toimeksiannosta;

2) huolehtii sovellutusten kannalta tarpeellisesta alan havainto- ja tiedotustoiminnasta;

3) osallistuu alansa kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan; sekä

4) suorittaa muut tehtävät, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäväksi.

Merentutkimuslaitoksen johtokunta, toimintayksiköt ja henkilöstö
2 §

Merentutkimuslaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan johtokunnan, johon kuuluu enintään seitsemän jäsentä. Yksi jäsenistä on laitoksen ylijohtaja ja yksi laitoksen henkilöstön edustaja. Liikenne- ja viestintäministeriö määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää laitoksen strategiasta mukaan lukien henkilöstöstrategia, laitoksen toiminnan tavoitteista, talousarvioehdotuksesta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä hyväksyä tilinpäätös ja siihen kuuluva toimintakertomus;

2) seurata strategian ja tavoitteiden toteutumista sekä laitoksen taloutta ottaen huomioon liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

3) käsitellä ministeriölle tai muulle viranomaiselle periaatteellisesti tärkeistä tai laajakantoisista asioista annettavat lausunnot tai esitykset;

4) ratkaista 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut nimitysasiat, antaa lausunto ylijohtajan virkaa täytettäessä ja päättää, missä järjestyksessä yksikönjohtajat toimivat ylijohtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa; sekä

5) käsitellä muita Merentutkimuslaitoksen kannalta merkittäviä asioita, jotka johtokunta ylijohtajan esityksestä ottaa käsiteltäväkseen.

4 §

Merentutkimuslaitoksessa on sen toiminnan edellyttämiä tutkimus- ja muita tulosyksiköitä, joista määrätään työjärjestyksessä.

5 §

Merentutkimuslaitoksen päällikkönä on ylijohtaja. Lisäksi laitoksessa on yksikönjohtajia ja tutkimusprofessoreja sekä muuta virka- ja työsuhteessa olevaa henkilöstöä.

Ylijohtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla on professorin arvonimi.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
6 §

Merentutkimuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta tai ylijohtaja taikka muu virkamies, jolle sellainen päätösvalta on työjärjestyksessä tai taloussäännössä annettu.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä.

Muiden asioiden esittelystä ja käsittelyjärjestyksestä määrätään työjärjestyksessä.

7 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä.

Asiat ratkaistaan johtokunnassa erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset johtokunnan kokoontumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

8 §

Ylijohtaja ratkaisee muut kuin 3 §:n mukaan johtokunnan ratkaistavat asiat, jollei niitä ole työjärjestyksessä tai taloussäännössä taikka erikseen määrätty muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen ratkaistava.

Henkilöstön tehtävät ja virkojen kelpoisuusvaatimukset
9 §

Ylijohtaja johtaa Merentutkimuslaitoksen toimintaa ja vastaa siitä, että laitokselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Yksikönjohtajat ja tutkimusprofessorit vastaavat siitä, että heidän johdettavanaan oleville yksiköille asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Tarkemmat määräykset henkilöstön tehtävistä annetaan työjärjestyksessä.

10 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena Merentutkimuslaitoksen virkoihin on niihin soveltuva koulutus ja sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Ylijohtajalta ja yksikönjohtajalta vaaditaan tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä ylijohtajalta lisäksi johtamiskokemusta.

Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta ja tutkimusyksikön yksikönjohtajalta tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet laitoksen toimialalta sekä hyvä tieteellinen ja käytännön perehtyneisyys toimialaansa ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;

2) muulta yksikönjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimialaansa ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin; ja

3) tutkimusprofessorilta tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet ja ansiokasta toimintaa alansa tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen sekä virkavapaus
11 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Yksikönjohtajan ja tutkimusprofessorin nimittää laitoksen johtokunta.

Muun henkilöstön ottaa tai nimittää ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

12 §

Virkavapauden ylijohtajalle myöntää liikenne- ja viestintäministeriö.

Virkavapauden muille virkamiehille myöntää Merentutkimuslaitos siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Yli vuoden kestävän virkavapauden, johon virkamiehellä ei ole oikeutta lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin yksikönjohtajalle ja tutkimusprofessorille johtokunta.

Viran hoitamisesta virkavapauden aikana tai avoinna olevan viran väliaikaisesta hoitamisesta päättää se, joka myöntää virkavapauden.

Työjärjestys ja taloussääntö
13 §

Tarkemmat määräykset Merentutkimuslaitoksen organisaatiosta, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä annetaan työjärjestyksessä ja taloussäännössä, jotka ylijohtaja vahvistaa.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan merentutkimuslaitoksesta 27 päivänä toukokuuta 1994 annettu asetus (412/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15 §

Kumotun asetuksen nojalla annettu työjärjestys on voimassa, kunnes tämän asetuksen nojalla annettava työjärjestys tulee voimaan.

Merentutkimuslaitoksen nykyinen johtokunta toimii tämän asetuksen mukaisena johtokuntana toimikautensa loppuun saakka.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitussihteeri
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.