103/2001

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttiasetuksen soveltamisesta 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentin 2 kohta, 7 §, 9 § ja 14 §:n 2 momentin 3 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti päätöksessä 830/1998, 6 §:n 1 momentin 2 kohta ja 14 §:n 2 momentin 3 kohta päätöksessä 173/1996, 7 § osaksi viimeksi mainitussa päätöksessä ja päätöksessä 1405/1992 sekä 9 § osaksi mainitussa päätöksessä 173/1996, seuraavasti:

3 §
Ajo-opetuksen antaminen

Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella. C1- ja C-luokan ajo-oikeuden saamiseksi on oppilaalle, jolla ei ole A1-, A- tai B-luokan ajo-oikeutta, annettava opetusta kuorma-autolla vähintään 20 ajokertaa.


6 §
Kouluajoneuvot

Kouluajoneuvona on käytettävä:


2) B-luokan pakettiautoa tai vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä B-luokan ajoneuvoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten; [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2001), alkuperäinen sanamuoto kuului: vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä B-luokan ajoneuvoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten; ]


7 §
Opetuslupa

Opetusluvan hakijan opetusalan tuntemus tutkitaan Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymää kysymysaineistoa käyttäen, jollei Ajoneuvohallintokeskus toisin määrää.

Opetusluvassa määrätyn auton on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut vaatimukset. Opetukseen käytettävässä B-luokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on oltava opettajaa varten erillinen jarrupoljin ja ulkopuolinen taustapeili sekä turvavyöt opettajaa ja opetettavaa varten. Moottoripyörän on oltava kaksipyöräinen ja sen on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 §:n 2 ja 4 momentissa mainitut vaatimukset ja ajokorttiasetuksen sitä ajokorttiluokkaa koskevat vaatimukset, jota vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi opetuslupa myönnetään.

9 §
Kuljettajaopetuksen antaminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillisessa oppilaitoksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä C-luokkaa varten annettavassa kuljettajaopetuksessa on noudatettava soveltuvin osin tämän päätöksen 1―3 ja 10 §:n määräyksiä, ei kuitenkaan 1 §:n määräystä teoriatuntien pituudesta ja määrästä eikä 3 §:n 2 momentin määräystä ajokertojen määrästä.

Oppilaan saa ottaa 1 momentissa tarkoitettuun kuljettajaopetukseen sinä vuonna, jona hän täyttää 16 vuotta. Ajo-opetusta saa antaa liikenteessä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jolloin oppilas täyttää 17 vuotta.

14 §
Ajokoe

Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset, sekä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuja opetusajoneuvoja lukuun ottamatta


3) B-luokan tutkinnossa ajoneuvon suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 100 km/h;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2001.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.