94/2001

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Elintarvikeneuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Asema ja tehtävät

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimii elintarvikeneuvottelukunta.

Elintarvikeneuvottelukunnan tehtävänä on

1) käsitellä yhteistyöelimenä elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyviä kysymyksiä;

2) kehittää ja yhteensovittaa kansallisesti elintarvikelainsäädäntöön ja -standardisointiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä;

3) toimia kansallisena Codex Alimentarius -komiteana; ja

4) käsitellä muut sen toimialaan kuuluvat kauppa- ja teollisuusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön sen käsiteltäväksi antamat asiat.

2 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja määrää neuvottelukunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautensa, määrää kauppa- ja teollisuusministeriö hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja näiden varajäsenten tulee olla hyvin perehtyneitä elintarvikeasioihin. Neuvottelukunnassa tulee olla riittävä elintarvikkeita koskevan lainsäädännön ja valvonnan, alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja -kaupan, kuluttaja-asioiden sekä maatalouskysymysten asiantuntemus.

3 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun joku jäsen sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri ja muita sihteereitä. Pääsihteerin määrää kauppa- ja teollisuusministeriö ja muut sihteerit ottaa neuvottelukunta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi vahvistaa neuvottelukunnalle sen esityksestä työjärjestyksen. Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikeneuvottelukunnasta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annettu asetus (385/1992). Kumottavan asetuksen nojalla asetettu elintarvikeneuvottelukunta jatkaa kuitenkin toimintaansa toimikautensa loppuun asti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2001

Ministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Kristian Tammivuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.