50/2001

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/1995) 12 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (kehittämiskeskus) maksuttomista ja maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä metsäkeskusten julkisoikeudellisten suoritteiden maksullisuudesta.

2 §
Metsäkeskusten julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat tämän asetuksen liitteessä 1 luetellut suoritteet.

Metsäkeskuksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä maksu, ovat tämän asetuksen liitteessä 2 luetellut suoritteet.

Metsäkeskusten maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu, ovat:

1) metsälain (1093/1996) 15 §:n 3 momentissa sekä 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut teettämiskustannukset;

2) kirkkoneuvostolle kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 luvun 8 a § 2 momentin nojalla annettava lausunto muun kuin metsäkeskuksen laatimasta metsäsuunnitelmasta;

3) hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1162/2000) 17 §:ssä tarkoitetun metsävahingon arvioiminen;

4) yhteismetsän osakaskunnan velasta yhteismetsästä ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

5) erikseen maksulliseksi säädetty viranomaiselle annettava virka-apu;

6) maa- ja metsätalousministeriön avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (684/1979) noudattamisen valvonnassa ja tarkastuksessa; sekä

7) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja jäljennökset metsäkeskuksissa säilytettävistä asiakirjoista.

3 §
Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen edistämistoiminnan suoritteet

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen edistämistoiminnan suoritteet, joista peritään omakustannusarvon mukainen maksu, ovat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat:

1) neuvonta, koulutus ja tiedotus;

2) konsultointipalvelut;

3) ammattiapu; sekä

4) julkaisut ja selvitykset.

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen edistämistoiminnan suoritteet, joista valtionaputoiminnassa peritään omakustannusarvosta poiketen seuraavat maksut;

1) tietojärjestelmien käytöstä ja palveluista tiedon irrottamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset; sekä

2) Euroopan yhteisöjen rahastojen ja kansallisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen liittyvät rahoituspäätöksen tekijän hyväksymät menot.

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen oma-aloitteinen edistämistoiminta on maksutonta.

4 §
Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen liiketoiminnan suoritteet

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat muut kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut suoritteet.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001 saakka.

Asetusta sovelletaan sen voimassaolon aikana vireille tulleisiin asioihin.

Tällä asetuksella kumotaan metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion maksullista suoritteista 30 päivänä lokakuuta 1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (782/1996), sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä maaliskuuta 1999 annetulla päätöksellä (359/1999).

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Leena Ahola

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.