29/2001

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä marraskuuta 2000 maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (948/2000) 14 §, 15 §:n 2 ja 3 kohta, 17 §:n 1 momentin johtolause ja 1 kohta, 60 § ja 66 §:n 3 momentti sekä

lisätään 17 §:ään uusi 2 momentti, 18 §:ään uusi 3 momentti ja 20 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

14 §

Hakijan on annettava valtioneuvoston asetuksen 94 §:ssä tarkoitettua seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot sekä hakemuksessa että tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä edellytetyllä tavalla tuen viimeisen erän maksamista haettaessa. Seurantaa varten tiedot on annettava lisäksi kahden vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta, jos tukea on myönnetty vähintään 15 000 euroa.

Kehittämis- ja tutkimushankkeita koskevat seurantatiedot on annettava hankkeen toteutusaikana puolivuosittain sekä tuen viimeisen erän maksamista haettaessa.

Jos kysymys on tavanomaista maataloutta koskevaan hankkeeseen tai toimenpiteeseen myönnetystä tuesta tai muuhun kuin tavanomaista maataloutta koskevaan hankkeeseen tai toimenpiteeseen myönnetystä alle 15 000 euron määräisestä tuesta, vaikuttavuutta arvioitaessa hakemuksessa esitettyjä tietoja verrataan otannan perusteella tehtyyn selvitykseen.

15 §

Sen lisäksi, mitä hakemuksen liitteistä 17―22 §:ssä säädetään, yrityskohtaista tukea koskeviin hakemuksiin on liitettävä:


2) maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalle lomakkeelle laadittu luettelo yrityksen veloista ja niistä veloista, joiden vakuutena yritysomaisuus on, tai vastaavat tiedot muuten sekä tarvittaessa rasitustodistus maatilan tiloista;

3) jäljennös hakijan verolipusta ja verolomakkeesta 2 hakemuksen vireille tuloa edeltäneestä viimeksi toimitetusta verotuksesta tai, jos kysymys on muusta kuin tavanomaisesta maataloudesta, kolmesta viimeksi toimitetusta verotuksesta;


17 §

Investointitukea koskevaan hakemukseen, mukaan lukien tuki asunnon rakentamiseen, on liitettävä:

1) rakennusinvestoinnin osalta kolmena sarjana työvoima- ja elinkeinokeskuksen asianomaisen virkamiehen hyväksymät rakennuspiirustukset sekä hänen hyväksymänsä kustannusarvio ja rakennussuunnitelma yksikkökustannuslaskelmineen, jos kyseiseen tarkoitukseen on vahvistettu yksikkökustannukset;


Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarjouksella tarkoitetaan sellaista tavarantoimittajan tai palvelun tuottajan antamaa irtaimistoesinettä, sen hintaa ja toimitusehtoja koskevaa asiakirjaa, jonka perusteella voidaan arvioida hankinnan tarkoituksenmukaisuus hankkeen kannalta. Jos hankinta käsittää useita vähäisiä irtaimistoesineitä eikä hankinta yhtä aikaa tai samalta toimittajalta ole tarkoituksenmukaista, tarjouksena voidaan pitää myös luetteloa irtaimistoesineistä, yhden tai useamman tavarantoimittajan hinnoista ja mahdollisista toimitusehdoista.

18 §

Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun tarjoukseen.

20 §

Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun tarjoukseen.

60 §

Työ, toimenpide tai hanke, jota varten on myönnetty rahoituslaissa tarkoitettua avustusta tai lainaan liittyvää tukea, on tehtävä loppuun tai muuten toteutettava:

1) rakentamisen ja muun työn sekä valtioneuvoston asetuksen 7 luvussa tarkoitetun yrityksen kehittämishankkeen osalta kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä;

2) irtaimiston hankinnan osalta vuoden kuluessa tukipäätöksen antamisesta, kuitenkin ennen kuin avustuksen maksamista tai lainan nostolupaa on haettava tai lainan ensimmäinen erä nostettava;

3) maan hankinnan osalta ennen kuin lainan nostolupaa on haettava tai, jos sitä ei edellytetä, ennen kuin laina on nostettava;

4) valtioneuvoston asetuksen 9 luvussa tarkoitetun kehittämishankkeen osalta tukipäätöksessä asetetussa, kuitenkin enintään sanotun asetuksen 50 §:n 4 momentissa säädetyssä ajassa.

Jos irtaimistoa ei voi hankkia, ennen kuin samaan osarahoitettuun investointihankkeeseen kuuluva rakentamistyö toteutetaan, irtaimisto on hankittava viimeistään rakennustyön suorittamiselle asetetussa määräajassa.

Kehittämishankkeen työaikaan sisältyy myös se aika, joka tarvitaan viimeisen maksatushakemuksen ja sitä varten laadittavan loppuselvityksen laatimiseen.

Yritystoiminta, jota varten on myönnetty käynnistystukea, on aloitettava tukipäätöksessä mainittuna aikana, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

Tuen myöntänyt viranomainen voi myöntää 1 ja 4 momentissa tarkoitettuun määräaikaan pidennystä ennen toteuttamisajan loppumista tehdystä hakemuksesta. Pidentämiseen on oltava hyväksyttävä syy. Pidennystä ei myönnetä enempää kuin vuosi kerrallaan ja enintään yhteensä kaksi vuotta, 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin kehittämishankkeisiin kuitenkin enintään yksi vuosi. Pidennystä irtaimiston hankintaan voidaan myöntää vain, jos tuki on myönnetty osarahoitettuna avustuksena.

66 §

Sen estämättä, mitä 55 §:n 1 momentissa säädetään, hakemuksen vireille tulon jälkeen vuonna 2000 syntyneiden kustannusten perusteella maksatusta on haettava viimeistään sinä maksatuksen haulle säädettynä ajanjaksona, joka ensiksi seuraa tukipäätöksen antamisen jälkeen.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä tammikuuta 2001.

Tätä asetusta sovelletaan myös 3 päivänä huhtikuuta 2000 tai sen jälkeen vireille tulleisiin rahoituslain nojalla tehtyihin 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin hakemuksiin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.