6/2001

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinjätteen käsittelystä 28 päivänä marraskuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1022/2000) 1 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta ja 26 § ja 27 §:n 1 momentin 2 kohta, sekä [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2001), alkuperäinen sanamuoto kuului: , sekä ]

lisätään uusi 5 a §, 6 §:n 1 momenttiin uusi 9 kohta, uusi 6 a § sekä liite 5 seuraavasti: [ Merkitty kohta oikaistu (v. 2001), alkuperäinen sanamuoto kuului: , 27 §:n 1 momentin 2 kohtaan uusi c alakohta sekä liite 5 seuraavasti: ]

1 §
Tavoite ja soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan eläinjätteen keräämiseen, kuljetukseen, varastointiin, käsittelyyn ja käyttöön. Asetusta sovelletaan lisäksi kuolleiden eläinten käyttöön rehun valmistuksessa.


5 a §
Kuolleista eläimistä saatujen tuotteiden käyttökielto

Kuolleita ja kuolleina syntyneitä eläimiä sekä eläimiä, jotka on lopetettu muuta tarkoitusta kuin elintarviketuotantoa varten, ei saa käyttää rehun valmistukseen, jos rehu on tarkoitus käyttää elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten ruokintaan.

6 §
Vähäriskisen eläinjätteen käsittely

Vähäriskinen eläinjäte on käsiteltävä:


7) turkiseläinruhojen käsittelylaitoksessa;

8) polttamalla, hautaamalla tai kompostoimalla liitteen 3 mukaisesti; tai

9) kalajauhon, rasvattomaksi puhdistetuista luista saadun dikalsiumfosfaatin ja hydrolysoitujen proteiinien valmistuksen osalta liitteen 5 mukaisesti.


6 a §
Kalajauhon, rasvattomaksi puhdistetuista luista saadun dikalsiumfosfaatin ja hydro- lysoidun proteiinin valmistus, kuljetus ja varastointi

Kalajauhon varastointi on sallittua ainoastaan käyttötarkoitustaan varten hyväksytyssä varastossa. Varaston hyväksymistä on haettava kirjallisella hakemuksella Kasvintuotannon tarkastuskeskukselta. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on tarkastettava varasto ennen hyväksymistä koskevan asian ratkaisemista. Hyväksymistä ei kuitenkaan tarvita varastolle, joka sijaitsee kalajauhon valmistuspaikan yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Kalajauhon, rasvattomaksi puhdistetuista luista saadun dikalsiumfosfaatin ja hydrolysoidun proteiinin tai niistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa on lisäksi noudatettava liitteen 5 vaatimuksia.

26 §
Hyväksymisen peruuttaminen

Valvontaviranomaisen on peruutettava hyväksymänsä käsittelemättömän eläinjätteen varaston, kalajauhovaraston tai eläinjätteen käsittelylaitoksen hyväksyminen määräajaksi tai kokonaan seuraavissa tapauksissa:

1) hyväksymisen edellytykset eivät enää täyty, epäkohta ei ole vähäinen ja epäkohtaa ei ole kehotuksesta huolimatta korjattu;

2) toiminta aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle;

3) oiminnasta on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet hyväksymiseen; tai

4) toiminta on lopetettu.

27 §
Ilmoitukset

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on viipymättä ilmoitettava:


2) maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle sekä 1 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle:

a) eläinjätteen käsittelylaitoksen hyväksymistä koskevissa asioissa tekemänsä päätökset;

b) laitosten hyväksymisen peruuttamista koskevat päätöksensä, sekä

c) kalajauhovarastojen hyväksymistä ja hyväksymisen peruuttamista koskevat päätökset.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2001 ja se on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2001.

Neuvoston päätös 2001/9/EY (32001D0009); EYVL N:o L 2, 5.1.2001, s. 32
Komission päätös tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttökiellosta eläinrehussa, tehty 27.12.2000

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Osastopäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Liite 5

KALAJAUHON, RASVATTOMIKSI PUHDISTETUISTA LUISTA SAADUN DIKALSIUMFOSFAATIN JA HYDROLYSOIDUN PROTEIININ VALMISTUSTA, KULJETUSTA, VARASTOINTIA JA KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Kalajauho on valmistettava ainoastaan kalajauhon tuotantoon käytettävissä jalostuslaitoksissa, jotka Kasvintuotannon tarkastuskeskus on tähän tarkoitukseen hyväksynyt.

Rasvattomiksi puhdistetuista luista saatu dikalsiumfosfaatti on valmistettava Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymässä jalostuslaitoksessa.

Rasvattomaksi puhdistetuista luista saadun dikalsiumfosfaatin on oltava

― peräisin ante- ja post mortem –tarkastuksissa ihmisravinnoksi kelpaaviksi hyväksyttyjen eläinten luista

― valmistettu tuotantomenetelmällä, jossa kaikki luuaines murskataan hienoksi ja siitä poistetaan rasva kuumalla vedellä ja laimealla suolahapolla (konsentraatio vähintään 4 % ja pH alle 1,5) vähintään kahden vuorokauden ajan. Tämän jälkeen fosfaattipitoista nestettä käsitellään kalkilla, jolloin saostuu dikalsiumfosfaattia pH:ssa 4―7. Tämä kuivataan lopuksi siten, että alkulämpötila on 65―325°C ja loppulämpötila 30―65°C tai vastaavalla asianmukaisella tuotantomenetelmällä.

Hydrolysoitu proteiini on valmistettava Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymässä hydrolysoitujen proteiinien valmistukseen keskittyvässä jalostuslaitoksessa.

Nahoista ja vuodista tuotettujen hydrolysoitujen proteiinien on oltava

― peräisin sellaisten teurastamossa teurastettujen eläinten nahoista ja vuodista, joiden ruhojen ante- ja post mortem –tarkastuksissa katsottu kelpaavan ihmisravinnoksi

― valmistettu tuotantomenetelmällä, jossa nahkojen ja vuotien saastuminen on mahdollisimman vähäistä asianmukaisten toimenpiteiden ansiosta ja jossa raaka-aine käsitellään suolavedellä ja kalkilla, pestään voimakkaasti, aines altistetaan yli 3 tunniksi yli 80°C lämpötilaan pH:ssa yli 11 ja kuumakäsitellään yli 140°C:ssa 30 minuutin ajan yli 3,6 baarin paineessa tai vastaavalla asianmukaisella tuotantomenetelmällä

― Lisäksi niistä on täytynyt ottaa näyte käsittelyn jälkeen, ja niiden molekyylipainon on oltava alle 10 000.

Kalajauho on kuljetettava jalostuslaitokselta eläinrehua valmistaviin laitoksiin kuljetusvälineessä, jolla ei samanaikaisesti kuljeteta muita rehuaineita. Jos kuljetusvälinettä käytetään myöhemmin muiden tuotteiden kuljetukseen, se on puhdistettava ja tarkastettava perusteellisesti ennen kalajauhon kuljetusta ja sen jälkeen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.