1291/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston asetus Elintarvikevirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Elintarvikevirastosta 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1110/2000) 5 §:n 1 momentin ja 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on jälkimmäinen lainkohta laissa 281/2000:

1 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena Elintarvikeviraston ylijohtajalla on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys Elintarvikeviraston toimialaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Välittömästi ylijohtajan alaisuudessa toimivan yksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

2 §
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun virkamiehen nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

3 §
Ylijohtajan tehtävät

Ylijohtaja johtaa Elintarvikeviraston toimintaa ja vastaa Elintarvikevirastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että viraston tehtävät hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Ylijohtajan tulee seurata alan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

4 §
Muiden esimiesasemassa olevien tehtävät

Elintarvikeviraston esimiesasemassa olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Heidän tulee osaltaan seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Elintarvikevirastosta annetun lain (1110/ 2000) 8 §:n 1 momentin mukaisesti Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta Elintarvikevirastoon siirtyvä johtaja, jolla on professorin arvonimi, säilyttää edelleen kyseisen arvonimen niin kauan kuin hän on kyseisessä virassa.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.